Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
 • Miembro
 • Suecia Miljöpartiet de gröna
 • Fecha de nacimiento: 26 de octubre de 1973, Solna

Intervenciones en sesión plenaria

46

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales (debate)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales (debate) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Composición del Parlamento Europeo (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Reforma de la legislación electoral de la Unión Europea (debate)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales de la UE (debate)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Derecho de investigación del Parlamento Europeo (debate)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2017 (COP23), en Bonn (Alemania) (debate)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Informes como ponente

3

Informes como ponente alternativo/a

14

INFORME sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los Parlamentos nacionales

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

INFORME sobre el Informe anual de 2014 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

INFORME sobre la democracia digital en la Unión Europea: posibilidades y retos

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

INFORME con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

INFORME sobre la revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

INFORME sobre la aplicación del proceso monitorio europeo

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Opiniones como ponente alternativo/a

11

OPINIÓN sobre los informes anuales de 2015 y 2016 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

OPINIÓN sobre medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

OPINIÓN sobre el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

OPINIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

OPINIÓN sobre la revisión general del Reglamento del Parlamento Europeo

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

OPINIÓN sobre el informe anual de 2014 sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Propuestas de resolución institucionales

2

Preguntas escritas

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Comisión

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Consejo

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Comisión

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Comisión

  Seizure of websites related to the Catalan referendum of 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Comisión

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Comisión

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Comisión

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Consejo

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Comisión

VP/HR - Empresas europeas que invierten en el Sáhara Occidental

03-02-2017 E-000816/2017 Comisión

Preguntas oralespelaciones

2

Explicaciones de voto por escrito

5

 

Elecciones presidenciales en Venezuela (B8-0225/2018)

03-05-2018

Vi valde att rösta emot resolutionen av rent formella skäl eftersom förfarandet är i strid med parlamentets egna regelverk, bland annat artikel 156 som säger att "förutom i de brådskande fall som avses i artiklarna 135 och 154, får en debatt eller omröstning om en text endast genomföras om texten gjorts tillgänglig för ledamöterna minst 24 timmar tidigare". Detta riskerar att bli ett prejudikat för liknande överträdelser i framtiden. Att det ska hållas val i Venezuela har varit känt länge varför detta inte kan ses som ett brådskande ärende.

 

Proyecto de Recomendación a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Negociaciones con el Reino Unido a raíz de la notificación por la que declara su intención de retirarse de la Unión Europea (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Un pilar europeo de derechos sociales (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Contactos

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Dirección postal

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels