Momchil NEKOV : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Bulgarian Socialist Party (Bulgaria)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Cultura y Educación
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Cultura y Educación

Suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 14-07-2014 / 18-01-2017 : Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Kazajistán, UE-Kirguistán, UE-Uzbekistán y UE-Tayikistán, y para las Relaciones con Turkmenistán y Mongolia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 06-02-2017 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la calidad dual de los productos en el mercado único  
- AGRI_AD(2018)616687 -  
-
AGRI 
OPINIÓN sobre la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros  
- CULT_AD(2017)610824 -  
-
CULT 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación del mecanismo antielusión por el que se suspenden temporalmente las preferencias arancelarias del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra  
- AGRI_AD(2015)560766 -  
-
AGRI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se eliminan los cambios de hora estacionales y por la que se deroga la Directiva 2000/84/CE  
- AGRI_AD(2019)630764 -  
-
AGRI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse, en interés de la Unión Europea, al Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado de la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos (STCE n.º 218)  
- CULT_AD(2019)632063 -  
-
CULT 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión  
- CULT_AD(2018)626959 -  
-
CULT 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Aplicación de las disposiciones restantes del acervo de Schengen relacionadas con el Sistema de Información de Schengen en Bulgaria y Rumanía (A8-0192/2018 - Monica Macovei) BG  
 

Днес за пореден път на дневен ред е приемането на България и Румъния в Шенгенското пространство. Днес за пореден път Европейският парламент изразява ясната позиция, че двете държави са изпълнили всички технически критерии за членство и са напълно готови за присъединяване. Въпреки многократните призиви отправени от Европейския парламент от 2011 г. насам, Съветът настойчиво продължава да ни блокира пътя. При все това, България е външна граница на Съюза. Това поставя под въпрос сигурността на всички европейски граждани.
Напоследък често говорим за двойни стандарти. Говорим и за Европа на две скорости. За съжаление истината е, че Европа отдавна си е на две скорости. Един от основополагащите принципи на ЕС – за свободното движение на хора, не важи за българските граждани. На моите съграждани не им се предлага и еднакво качество храни. Предложението за поетапното ни приемане в Шенген само с въздушните и морските ни граници може спокойно да се тълкува по същия начин – като поредния двоен стандарт.
Вместо да се бори срещу тези поредни двойни стандарти, прилагани към нашата страна и нейните граждани, българското правителство сметна, че европредседателството не е подходящ момент за отстояване на националните ни интереси. Това са отново пропуснати възможности за България.

Usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (A8-0097/2017 - Max Andersson) BG  
 

Предложението за директива поставя въпроса за достъпа на слепи хора и хора с нарушено зрение или увреждане, което ги възпрепятства да четат печатни материали, до културния, икономическия и социалния живот на равни начала с останалите. Страните по Маракешкия договор ще имат задължението да установят набор от задължителни ограничения и изключения от авторското право и сродните му права в полза на тази група, което представлява важна стъпка към премахване на тази форма дискриминация.
Поради тази причина дадох подкрепата си за предложението за директива.

Intercambio transfronterizo de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (A8-0102/2017 - Max Andersson) BG  
 

Хартата на Европейския съюз забранява всички форми на дискриминация, в това число и дискриминацията основана на увреждане, което би могло да представлява пречка пред пълноценното участие в социалния и професионалния живот. В този смисъл Маракешкият договор представлява важна стъпка към преодоляването на тази несправедливост. Дадох подкрепата си за предложението за регламент, защото това ще позволи обмена на копия в достъпни формати между Съюза и трети държави, които са страни по договора.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la reforma en el ámbito de la educación superior en Bielorrusia  
- P8_DCL(2016)0122 - Caducada  
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Angel DZHAMBAZKI , Heidi HAUTALA , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Krystyna ŁYBACKA , Momchil NEKOV , Michaela ŠOJDROVÁ , Algirdas SAUDARGAS , Jaromír ŠTĚTINA , Kazimierz Michał UJAZDOWSKI , Julie WARD  
Fecha de presentación : 21-11-2016
Fecha en que caducará : 21-02-2017
Número de signatarios : 74 - 22-02-2017
Declaración por escrito sobre el encriptado  
- P8_DCL(2016)0073 - Caducada  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 56 - 13-12-2016
Declaración por escrito sobre la obtención de una plena reciprocidad en materia de visados con los Estados Unidos de América  
- P8_DCL(2016)0058 - Caducada  
Momchil NEKOV , Demetris PAPADAKIS , Bogdan Brunon WENTA , Takis HADJIGEORGIOU , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Fecha de presentación : 06-06-2016
Fecha en que caducará : 06-09-2016
Número de signatarios : 66 - 07-09-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos