Sander LOONES : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro

Partidos nacionales 

 • 14-10-2014 / 11-11-2018 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Bélgica)

Vicepresidente 

 • 08-01-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Miembro de las comisiones 

 • 22-10-2014 / 07-01-2015 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Suplente 

 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Comercio Internacional
 • 22-10-2014 / 11-11-2018 : Delegación para las Relaciones con la India
 • 23-09-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Comisión de Comercio Internacional
 • 19-01-2017 / 11-11-2018 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 194 y artículo 162, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 52 bis del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 53, artículo 54 y anexo V del Reglamento interno

OPINIÓN sobre el Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones  
- INTA_AD(2018)625387 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre el Informe anual 2016 sobre las actividades financieras del BEI  
- INTA_AD(2018)615456 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2015  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 205 bis del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa  
- INTA_AD(2018)627014 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre el Informe provisional sobre el MFP 2021-2027 - Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre el Informe anual sobre la política de competencia  
- INTA_AD(2018)625442 -  
-
INTA 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 123, 128, 130 ter y 135 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 128 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 183 del Reglamento interno

Importación de bienes culturales (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL  
 

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2019 – todas las secciones (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL  
 

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL  
 

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 130 y anexo II del Reglamento interno

Preguntas al BCE y relativas al MUS y al MUR 
Los diputados podrán formular preguntas con solicitud de respuesta escrita al Banco Central Europeo sobre el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución. Estas preguntas se presentarán previamente al presidente de la comisión competente. Artículo 131, artículo 131 bis y anexo II del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos