Pirkko RUOHONEN-LERNER : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro

Partidos nacionales 

 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Perussuomalaiset (Finlandia)

Vicepresidenta 

 • 12-07-2016 / 13-12-2017 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales

Miembro de las comisiones 

 • 18-05-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 • 18-05-2015 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos
 • 24-06-2016 / 11-07-2016 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales

Suplente 

 • 12-05-2015 / 30-11-2015 : Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares
 • 12-05-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 12-05-2015 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Irak
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Industria, Investigación y Energía

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal  
- ECON_AD(2017)613264 -  
-
ECON 
OPINIÓN sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos  
- ECON_AD(2017)604737 -  
-
ECON 
OPINIÓN sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 – todas las secciones  
- ECON_AD(2015)560918 -  
-
ECON 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) FI  
 

Äänestin sen puolesta, että viisumivapaus Ison-Britannian ja EU:n välillä jatkuu senkin jälkeen, kun maa ei enää kuulu unioniin. Tulevaisuudessa EU:hun matkustavat britit tarvitsevat viisumin vain, jos he viettävät EU-alueella yli kolme kuukautta. On tärkeää, että viisumivapautta ei kuitenkaan myönnetä ilman vastavuoroisuutta. Mikäli Britannia ottaa viisumipakon käyttöön yhdenkin jäsenmaan kohdalla, viisumivaatimukset tulevat voimaan myös EU-alueelle pyrkiville Britannian kansalaisille.
Sopimuksettoman brexitin tapahtuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Täysistunnon aikana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti, että Britannia ei saa pääministeri Mayn toivomaa lisäaikaa, ellei EU:n ja Mayn neuvottelemaa erosopimusta ole hyväksytty Britannian parlamentin alahuoneessa 12. huhtikuuta mennessä. Viisumivapaudesta tekemämme päätös lieventää niin sanotusta kovasta brexitistä kansalaisten päivittäiseen elämään aiheutuvia haittoja.

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) FI  
 

Direktiiviesityksen tavoitteena on torjua suurten monikansallisten yritysten veronkiertoa. Yritysten on julkistettava tiedot siitä, missä niiden voitot syntyvät ja mihin ne maksavat veronsa maakohtaisesti. Muita julkistettavia tietoja ovat voitto ja tappio, käyttöomaisuus ja työntekijöiden lukumäärä.
Tietojen julkistamisvelvollisuus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Mielestäni kynnysarvo on liian korkea ja sitä olisi pitänyt madaltaa 40 miljoonaan. Lukujen väliin mahtuu valtava määrä veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä, joita tietojen julkistamisvelvollisuus ei koske. Esitykseen sisältyy lisäksi ns. ”suojalauseke”, joka mahdollistaa tietojen tilapäisen julkistamatta jättämisen tietyin ehdoin, esimerkiksi jos tietojen julkistamisen oletetaan vahingoittavan yrityksen kilpailukykyä. Pelkään pahoin, että tätä mahdollisuutta jättää joitain tietoja julkistamatta voidaan hyödyntää veronkierron torjunnan kannalta olennaisten tietojen pimittämiseen.
Esityksen tarkoituksena on vahvistaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Pidän valitettavana, että asian käsittely on pysähtynyt neuvostoon. Äänestin esityksen puolesta huolimatta sen puutteista, jotta seuraavalla kaudella neuvotteluita ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä. On tärkeää, että 750 miljoonan euron liikevaihtorajaa tarkastellaan neljän vuoden kuluttua uudelleen.

Igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) FI  
 

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos