Pirkko RUOHONEN-LERNER : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 183 del Reglamento interno

Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) FI  
 

Äänestin sen puolesta, että viisumivapaus Ison-Britannian ja EU:n välillä jatkuu senkin jälkeen, kun maa ei enää kuulu unioniin. Tulevaisuudessa EU:hun matkustavat britit tarvitsevat viisumin vain, jos he viettävät EU-alueella yli kolme kuukautta. On tärkeää, että viisumivapautta ei kuitenkaan myönnetä ilman vastavuoroisuutta. Mikäli Britannia ottaa viisumipakon käyttöön yhdenkin jäsenmaan kohdalla, viisumivaatimukset tulevat voimaan myös EU-alueelle pyrkiville Britannian kansalaisille.
Sopimuksettoman brexitin tapahtuminen näyttää entistä todennäköisemmältä. Täysistunnon aikana komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ilmoitti, että Britannia ei saa pääministeri Mayn toivomaa lisäaikaa, ellei EU:n ja Mayn neuvottelemaa erosopimusta ole hyväksytty Britannian parlamentin alahuoneessa 12. huhtikuuta mennessä. Viisumivapaudesta tekemämme päätös lieventää niin sanotusta kovasta brexitistä kansalaisten päivittäiseen elämään aiheutuvia haittoja.

Divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de determinadas empresas y filiales (A8-0227/2017 - Hugues Bayet, Evelyn Regner) FI  
 

Direktiiviesityksen tavoitteena on torjua suurten monikansallisten yritysten veronkiertoa. Yritysten on julkistettava tiedot siitä, missä niiden voitot syntyvät ja mihin ne maksavat veronsa maakohtaisesti. Muita julkistettavia tietoja ovat voitto ja tappio, käyttöomaisuus ja työntekijöiden lukumäärä.
Tietojen julkistamisvelvollisuus koskee yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. Mielestäni kynnysarvo on liian korkea ja sitä olisi pitänyt madaltaa 40 miljoonaan. Lukujen väliin mahtuu valtava määrä veroparatiiseja hyödyntäviä yrityksiä, joita tietojen julkistamisvelvollisuus ei koske. Esitykseen sisältyy lisäksi ns. ”suojalauseke”, joka mahdollistaa tietojen tilapäisen julkistamatta jättämisen tietyin ehdoin, esimerkiksi jos tietojen julkistamisen oletetaan vahingoittavan yrityksen kilpailukykyä. Pelkään pahoin, että tätä mahdollisuutta jättää joitain tietoja julkistamatta voidaan hyödyntää veronkierron torjunnan kannalta olennaisten tietojen pimittämiseen.
Esityksen tarkoituksena on vahvistaa parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta. Pidän valitettavana, että asian käsittely on pysähtynyt neuvostoon. Äänestin esityksen puolesta huolimatta sen puutteista, jotta seuraavalla kaudella neuvotteluita ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä. On tärkeää, että 750 miljoonan euron liikevaihtorajaa tarkastellaan neljän vuoden kuluttua uudelleen.

Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica china en la UE y posibles medidas a escala de la UE para reducirlas (B8-0153/2019, RC-B8-0154/2019, B8-0154/2019, B8-0155/2019, B8-0159/2019, B8-0160/2019, B8-0162/2019, B8-0164/2019) FI  
 

On esitetty vakavia väitteitä eräiden kiinalaisten teknologiayritysten järjestelmien turvallisuudesta ja niiden mahdollisesta vakoilusta Kiinan valtion hyväksi. Epäilyksiä on lisännyt Kiinan lainsäädäntö, joka velvoittaa kaikkia yrityksiä tekemään yhteistyötä valtion kanssa.
Tšekin viranomaiset ovat antaneet varoituksen Huawein ja ZTE:n tarjoamien teknologioiden turvallisuusuhkista. Samaten Yhdysvaltain tiedustelujohtajat ovat todenneet, että kansalaisten ei tulisi käyttää Huawein tuotteita tai palveluita. Euroopassa on tehty jo pidätyksiä, kun Huawein Puolan-osaston myyntijohtajaa ja maan sisäisen turvallisuuden entistä apulaisjohtajaa vastaan on nostettu syytteet vakoilusta.
Epäilyksiä on paljon ilmassa. Mielestäni olisi tärkeää teettää perusteellinen tutkimus sen selvittämiseksi, onko kiinalaisyritysten laitteissa sisäänrakennettuja takaportteja, jotka mahdollistavat EU-kansalaisten vakoilun. Päätöslauselma on mielestäni tärkeä ja tasapainoinen, minkä johdosta äänestin sen puolesta.

Igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) FI  
 

Mietinnössä on monia hyviä huomioita sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta, minkä johdosta äänestin sen puolesta. Jäsenvaltioita kehotetaan siirtymään Suomen ja Ruotsin kaltaiseen aviopuolisoiden erillisverojärjestelmään, sillä tämän nähdään edistävän oikeudenmukaista verokohtelua.
Kuten mietinnössä todetaan, laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuuden puute ja näiden palvelujen kohtuuttomat kustannukset ovat suurimpia yksittäisiä esteitä naisten tasa-arvoiselle osallistumiselle työelämään.
Olisin tässä yhteydessä halunnut nostaa esille ilmiön, joka aiheuttaa monessa maassa suuria haasteita julkisen talouden rahoitukselle. Syntyvyys on laskenut useissa jäsenmaissa monia vuosia. Alhaisimmalla tasolla se on Italiassa, Espanjassa ja Portugalissa. Suomessakin syntyvyys on laskenut seitsemän vuotta peräjälkeen.
Kohtuuhintaisten ja laadukkaiden lastenhoitopalvelujen saatavuutta parantamalla edistetään sukupuolten tasa-arvoa, mutta samalla helpotetaan myös lapsiperheiden arkea. Perheen perustamisesta on tehtävä houkuttelevaa, jotta syntyvyys saataisiin jälleen nousuun. On syytä myös tarkastella, tulisiko esimerkiksi lapsilisiin tehdä korotuksia. Kannatan myös järjestelmää, jossa lapsiperheille tarjotaan apua kodin askareissa, kuten lastenhoidossa, siivouksessa tai ruoanlaitossa erityisesti silloin, kun perheessä on sairautta, väsymystä tai muita haastavia tilanteita.

Auge de la violencia neofascista en Europa (RC-B8-0481/2018, B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018, B8-0488/2018) FI  
 

On kiistatonta, että Euroopassa on äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka ovat osallistuneet väkivaltaisuuksiin. Mielestäni kuitenkin päätöslauselmassa käsitellään väkivallan uhkaa liian kapeasta näkökulmasta. Siinä korostetaan vain oikeistolaiseksi miellettyjen ääriliikkeiden tekemää väkivaltaa, eikä kommentoida mitenkään esimerkiksi laitavasemmiston tai islamistien väkivallantekoja ja paljon uhreja vaatineita iskuja. Tämän johdosta päätöslauselma tuntuukin poliittisesti latautuneelta ja leimaavalta.
Tekstissä on myös muita ongelmallisia kohtia. Siinä esimerkiksi väitetään tuhansien ihmisten menettäneen henkensä uusfasistisen väkivallan takia antamatta kuitenkaan todisteita tämän väitteen tueksi. Samanlaisia epämääräisiä väitteitä esitetään moskeijoita ja vastaanottokeskuksia vastaan tapahtuneista hyökkäyksistä ympäri Eurooppaa. Arvostan sananvapautta todella korkealle. Väkivalta ja siihen yllyttäminen ei kuitenkaan ole missään tapauksessa hyväksyttävää. Koen harmilliseksi sen, ettei lopullisessa tekstissä otettu huomioon ECR-ryhmän kantoja, joissa tuomitiin kaikki väkivalta sen poliittiseen väriin katsomatta. Olen kaikkea väkivaltaa vastaan, tapahtui se ketä vastaan tahansa ja kenen toimesta tahansa.

Perspectivas y desafíos para el sector apícola de la Unión (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) FI  
 

Vaikka EU on maailman toiseksi suurin hunajantuottaja, tuontia on myös paljon esimerkiksi Kiinasta. Jotta voitaisiin vastata väärennetyn hunajan leviämisen ongelmaan EU:n sisämarkkinoilla ja tukea EU:n hunajantuottajia, on mielestäni tärkeää antaa eurooppalaisille kuluttajille takeet siitä, missä heille myydyt hunajatuotteet on tuotettu. Tämän vuoksi kannatan sitä, että merkintä "EU:sta ja EU:n ulkopuolelta peräisin olevan hunajan sekoitus" korvattaisiin merkinnällä, jossa mainitaan maan tai maiden tiedot, joissa hunajatuotteet on tuotettu.
Mietinnössä muistutetaan myös, että EU:ssa 84 prosenttia kasvilajeista ja 76 prosenttia elintarviketuotannosta on riippuvaista mehiläispölytyksestä. Mehiläiset myötävaikuttavat ravintoomme, maisemiimme ja biologiseen monimuotoisuuteen. Mehiläisten määrä on kuitenkin laskussa johtuen tiettyjen torjunta-aineiden käytöstä, haitallisten vieraslajien saapumisesta ja ilmastonmuutoksesta. Kannatan komissiolle esitettyä kehotusta siitä, että se keskeyttäisi mehiläisten terveyttä vaarantavien torjunta-aineiden tehoaineiden hyväksynnän ennen niiden vaikutusten perusteellista selvittämistä. Kannatan myös kehotusta siitä, että komissio kieltäisi ne torjunta-aineet - myös neonikotinoidit - joiden on tieteellisesti todistettu olevan vaarallisia.

Prioridades de la Unión para el 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (A8-0022/2018 - Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina) FI  
 

Mietinnössä määritellään EU:n painopisteet naisten asemaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien toimikunnan istuntoa varten. Mietinnössä vaaditaan loppua seksuaaliselle ja sukupuoleen perustuvalle väkivallalle, kuten lapsiavioliitoille ja naisten sukupuolielinten silpomiselle, joita tehdään myös monissa EU-maissa. Ammatinvalinnan vapaus sekä seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien tukeminen ovat mietinnössä lueteltuja edellytyksiä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisessa ja naisten voimaannuttamisessa. Kannatan laadukkaan yleisen terveydenhuollon saatavuuden edistämistä ja kehittämistä sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia koskevan tiedon levittämistä, sillä tietoa ei jaeta tasaisesti kaikkialla EU:ssa. Koulutus on mielestäni avaintekijä kaiken syrjinnän lopettamisessa ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisessa sukupuolten välillä. Edellä mainittujen seikkojen johdosta oli helppo äänestää mietinnön puolesta.

Composición del Parlamento Europeo (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) FI  
 

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa olisi erittäin tärkeää, että käyttäisimme täysimääräisesti hyväksi Britannian EU-eron tuomat säästömahdollisuudet. Eniten säästöä syntyisi, jos parlamentin jäsenten lukumäärää vähennettäisiin 73:lla, mikä on brittien osuus parlamentin 751 paikasta. Samassa suhteessa voisimme vähentää avustajien ja virkamiesten lukumäärää. Myös toimitiloja vapautuisi samassa yhteydessä, joten siitäkin kertyisi säästöä. Haluan korostaa, että tässä yhteydessä koko EU:n hallintoon on kohdistettava säästöjä. Brexit ei saa merkitä lisäkustannuksia EU:n nettomaksajille, kuten Suomelle, jonka nettojäsenmaksu EU:lle on ollut vuosittain 300 – 800 miljoonaa euroa. Edellä mainituista syistä äänestin mietintöä vastaan.

Tolerancia cero con la mutilación genital femenina (B8-0068/2018) FI  
 

Sukupuolielinten silpominen rikkoo voimakkaasti tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia, itsemääräämisoikeutta ja fyysistä koskemattomuutta ja aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, joista uhrit voivat kärsiä koko elämänsä.
Päätöslauselmassa tiedostetaan kansalaisjärjestöjen ensiarvoisen tärkeä rooli ongelman ratkaisemisessa. Siinä kehotetaan lisäksi kaikkia EU:n jäsenmaita ratifioimaan Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä. Sopimus suojelee uhreja ja velvoittaa jäsenmaat kriminalisoimaan sukupuolielinten silpomisen.
Lakien täytäntöönpanoon on kiinnitettävä myös erityishuomiota ja toimittava niin, että silpomiseen syylliset joutuvat teoistaan vastuuseen. Toistaiseksi EU:ssa on ollut vain muutamia oikeustapauksia asiaan liittyen.
Komission ja jäsenmaiden on tiedostettava ongelman laajuus, pidettävä sitä esillä ja lopetettava vaikeneminen siitä. Me kaikki olemme vastuussa sukupuolten tasa-arvon puolustamisesta politiikassamme ja toimissamme. Meidän tulee pyrkiä tämän barbaarisen käytännön hävittämiseen niin pian kuin mahdollista. Näillä perusteilla oli helppo äänestää päätöslauselman puolesta.

Acelerar la innovación en energías limpias (A8-0005/2018 - Jerzy Buzek) FI  
 

Puhdas energia tarjoaa puhtaampaa ympäristöä, parempaa terveyttä, kestävämpää kehitystä koko maapallolle, uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja innovaatioita päästä markkinoiden kärkeen.
Esityksellä autetaan näitä innovaatioita saamaan jalansijaa ja tulemaan kilpailukykyisiksi vaihtoehdoiksi globaaleilla markkinoilla. Samalla on hyvä, että esityksen lähtökohta on teknologianeutraali, eli vältetään valitsemasta mihin teknologiaan panostetaan. Näin markkinat toimivat tehokkaammin ja kuluttajat hyötyvät innovaatioista kohtuullisissa hinnoissa. Kuluttajaystävälliset ja toimivat markkinat pitäisikin olla päämääränä. Puhdasta energiaa tuottavat innovaatiot ja infrastruktuurit ovat sopivia kohteita monelta kannalta Euroopan strategisen investointien rahastolle (ESIR), jolla on ollut vaikeuksia löytää sopivia projekteja.
Vaihdettaessa uuteen ja parempaan teknologiaan on julkisen sektorin rooli tärkeä antamaan tarvittava sysäys muutoksen toteutumiseksi. Samalla on kuitenkin varmistettava, että tuleva polku edustaa pitkän aikavälin parasta, sillä polulta poikkeaminen myöhemmin voi olla vaikeaa. Edellä kuvatun johdosta äänestin mietinnön puolesta.

Contacto