• Anna   ZÁBORSKÁ  

Anna ZÁBORSKÁ : Explicaciones de voto por escrito - 8ª legislatura 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Guardia Europea de Fronteras y Costas (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK  
 

Pre občanov Slovenska, ale aj ostatných členských štátov je ochrana vonkajších hraníc EÚ jednou z hlavných politických priorít súčasnosti. Jej súčasťou je aj posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. V stredu sme na plenárnej schôdzi diskutovali a hlasovali o dohode Parlamentu s ministrami členských štátov na posilnení agentúry Frontex, ako sa tento nový zbor oficiálne volá. Nové nariadenie by malo zlepšiť fungovanie agentúry, aby dokázala čeliť výzvam v oblasti bezpečnosti a migrácie. Súčasťou dohody je vznik stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ v počte desaťtisíc pracovníkov. Ten by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ale aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. V prvej fáze do roku 2021 by sa mal zvýšiť počet operačných pracovníkov nového Frontexu na päťtisíc. Plný počet by mal zbor dosiahnuť do roku 2027. Nedávna minulosť ukázala, že vojna a nestabilita v krajinách Blízkeho Východu a Afriky dokáže spôsobiť migračnú krízu takpovediac zo dňa na deň. Preto som rada, že nariadenie počíta aj s takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách. Občania sa jednoducho musia cítiť v Európe predovšetkým bezpečne. Posilnenie ochrany jej hraníc je preto správnym krokom.

Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 

Na tejto schôdzi sme sa venovali aj fungovaniu digitálnych platforiem, ktoré na internete ponúkajú ľuďom tovar a služby tretích strán. Ide o novú smernicu, ktorá sa zameriava na vzťahy medzi týmito platformami a ich komerčnými užívateľmi, teda firmami, ktoré ich využívajú na ponúkanie svojho tovaru alebo svojich služieb. Uvediem príklad: malý rodinný penzión ponúka ubytovanie cez stránku Booking.com. Táto platforma má obrovskú vyjednávaciu silu, pretože ju využívajú stámilióny potenciálnych zákazníkov, a preto môže nášmu malému penziónu diktovať v podstate akékoľvek obchodné podmienky, diktovať ceny, či rozhodovať o tom, ako podporí ponuku tohto penziónu napríklad cez reklamu. Aj malé nedorozumenie v obchodnom vzťahu môže byť pre malý penzión alebo hotel likvidačné. Cieľom tejto smernice je posilniť postavenie malých voči tým, ktorí sú obrovskí. Ja sama som sa aktívne zapojila do jej prípravy ako spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Hoci predložený text, ktorý je kompromisom medzi Parlamentom a Radou (ministrov) EÚ, ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala, mohla som ho ešte stále s čistým svedomím podporiť. Viaceré veľké globálne internetové platformy totiž ukázali, že bez jasných pravidiel majú sklon zneužívať svoje postavenie a to v konečnom dôsledku škodí ľuďom aj ekonomike.

Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 

V stredu sme hlasovali o nových pravidlách ochrany spotrebiteľa. Ide o novelu existujúcej smernice, ktorá by mala sprehľadniť rozhodovanie o poradí zobrazovaných ponúk na internetových trhoch. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je však dôležitá najmä otázka dvojakej kvality výrobkov. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Kompromisný návrh nariadenia o zlepšení ochrany spotrebiteľa, ktorý je výsledkom rokovaní s vládami členských štátov, však takýto zákaz neobsahuje. V zmysle kompromisného návrhu by to znamenalo, že dva roky bude Európska komisia len posudzovať aktuálny stav a potom – možno – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom máme už dosť informácií nato, aby sme vedeli, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Navyše je treba nahlas povedať, že na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra. Žiaľ, tento kompromisný a bezzubý návrh bol poslancami prijatý. Ja som sa v reakcii na odmietnutie procedurálneho návrhu, ktorý by umožnil prijať zákaz predaja tovaru rôznej kvality pod rovnakým názvom, pri hlasovaní o tomto návrhu zdržala.

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 

Na druhom aprílovom plenárnom zasadnutí sme schválili aj nové pravidlá na zabezpečenie spoľahlivosti, objektívnosti a transparentnosti v procese hodnotenia rizík v súvislosti s bezpečnosťou potravín v Európskej únii. Tieto nové pravidlá reflektujú námietky vznesené v rámci Európskej občianskej iniciatívy ohľadne používania glyfosátov (využívané ako širokospektrálne herbicídy). Námietky súviseli s (ne)transparentnosťou vedeckých štúdií, ktoré sa používali na hodnotenie pesticídov. Toto nové uznesenie nariaďuje, že rozhodovací proces má byť založený na vedeckých poznatkoch a zároveň má byť viac transparentný. To sa má dosiahnuť zriadením spoločnej európskej databázy zadaných štúdií. Zároveň, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bude môcť predložiť štúdie na kontrolu tretím stranám, ktoré budú môcť skontrolovať a potvrdiť ich presnosť a správnosť. V záujme transparentnosti musia žiadatelia predložiť všetky relevantné informácie pre posúdenie bezpečnosti, pričom niektoré informácie (výrobný proces) môžu ostať utajené. Cieľom tohto uznesenia je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a verejného zdravia, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti v rozhodovacie procesy inštitúcií. Uznesenie som preto v hlasovaní podporila.

Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) SK  
 

Na poslednom plenárnom zasadnutí v tomto volebnom období sme schválili aj legislatívne uznesenie, ktorým sa aktualizujú a posilňujú kompetencie a právomoci európskych orgánov dohľadu zriadených v roku 2010. Táto reforma poskytne spotrebiteľom, podnikateľom a investorom bezpečnejšie finančné prostredie a integrovanejšie finančné trhy. Zavádza aj ustanovenia na podporu finančných produktov, ktoré podporujú iniciatívy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a dobrej správy verejných vecí. Z hľadiska bezpečnosti na finančných trhoch uznesenie konkrétne poveruje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy priamou právomocou dohľadu v konkrétnych finančných sektoroch, akými sú trhy s finančnými nástrojmi či referenčnými hodnotami. Nové pravidlá zároveň posilňujú právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo s cieľom zabrániť praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. V rámci tejto reformy sa zároveň zvyšuje aj zodpovednosť strážnych orgánov EÚ (tzv. watchdogs) v oblasti bankovníctva, cenných papierov a finančných trhov, ako aj v oblasti poistenia a dôchodkov. Tieto aktualizácie kompetencií európskych orgánov dohľadu umožnia držať krok s rýchlo meniacim sa svetom financií a tak zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu spotrebiteľov, daňových poplatníkov, podnikateľov a investorov pred porušením ich práv vo finančnom sektore. Uznesenie som preto podporila.

Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a su seguridad general (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) SK  
 

Európske cesty patria síce medzi najbezpečnejšie na svete, ale aj napriek tomu záleží na každom jednom živote. Aj preto sme prijali nové pravidlá povinnej bezpečnostnej výbavy nových vozidiel na európskom trhu. Prijatá novela berie do úvahy nielen technologický vývoj, ale aj nové spoločenské trendy. Predovšetkým je to starnutie obyvateľstva, no zvyšuje sa tiež počet cyklistov a chodcov na cestách. Zároveň sa častejšie využívajú nové elektronické zariadenia počas jazdy, ktoré odvádzajú pozornosť vodičov od diania na ceste. Vo všetkých novovyrobených automobiloch by preto malo byť od roku 2022 povinne zabudovaných viacero technológií, ktoré pomôžu zachrániť životy. Pre osobné a ľahké úžitkové automobily by mal byť povinný núdzový brzdový systém a systém upozorňujúci na to, keď auto vyjde z jazdného pruhu. Za dôležitú považujem aj detekciu ospalosti vodiča, varovanie vodiča, pokiaľ nevenuje dostatočnú pozornosť dopravnej situácii, blikajúce svetlá v prípade prudkého zabrzdenia a monitorovanie situácie za vozidlom pri cúvaní. V utorok sme však schválili len návrh predbežnej dohody, ktorú musí potvrdiť Rada EÚ na úrovni veľvyslancov, a až potom sa bude hlasovať o konečnom znení v Parlamente aj v Rade. To znamená, že konečné rozhodnutie už bude mať v rukách Parlament v novom zložení po voľbách.

Gestión de los residuos (B8-0231/2019) SK  
 

Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie o nakladaní s odpadmi. Toto uznesenie je výsledkom početných petícii naprieč viacerými krajinami EÚ vrátane Slovenska, v ktorých občania poukazujú na zlý stav nakladania s odpadmi. Nevhodné postupy manipulácie s odpadom majú závažný environmentálny vplyv, pokiaľ ide o znečistenie pôdy, vody a ovzdušia. Opakujúcim sa znakom je tesná blízkosť skládok a spaľovní pri obytných a poľnohospodárskych oblastiach, čím sa ohrozuje verejné zdravie obyvateľov. Existuje preto podozrenie, že kompetentné orgány členských štátov náležite nezohľadnili geologické a hydrogeologické podmienky pri umiestňovaní zariadení na likvidáciu alebo skladovanie odpadu.
Problematickým zostáva vykonávanie rámcovej smernice o odpade, ako aj iných právnych predpisov EÚ v oblasti predchádzania vzniku odpadu. Svedčia o tom aj početné konania zo strany Komisie o porušení povinnosti európskej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
Prijaté uznesenie preto vyzýva členské štáty, aby podnikli opatrenia na čistenie odpadu a zlepšenie odpadového hospodárstva a na zníženie objemu vzniknutého komunálneho odpadu. Poslanci tiež nabádajú štáty k tomu, aby prijali hospodárske nástroje a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom predchádzať znečisťovaniu odpadom.

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) SK  
 

Európsky parlament hlasoval o troch legislatívnych dokumentoch, ktoré tvoria tzv. balík mobility. Ide o reformu pravidiel v sektore cestnej dopravy tvorenou jednou smernicou a dvomi nariadeniami. Ťažiskovými bodmi balíka mobility je vysielanie vodičov, ich odpočinok a účinnejšie vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže, teda vykonávanie vnútroštátnej prepravy, ktorú uskutočňuje dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Parlament teraz schválil svoj mandát na rokovanie s Radou o týchto návrhoch. Poslanci navrhujú, aby čas vyhradený na kabotáž bol limitovaný na 3 dni, po ktorých by sa musel prepravca vrátiť späť do svojej domovskej členskej krajiny, kde je zaregistrovaný. Čo sa týka odpočinku vodičov, tu by mali prepravcovia zabezpečiť, aby sa ich šoféri aspoň raz za 4 týždne mohli vrátiť domov. Zároveň by vodiči mali čerpať povinný týždenný odpočinok mimo kabíny svojich vozidiel. V snahe zamedziť narúšanie hospodárskej súťaže schránkovými firmami poslanci tiež navrhli, aby prepravné spoločnosti museli na území členského štátu, v ktorom sú registrované, realizovať podstatnú časť svojich podnikateľských aktivít.

Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (A8-0270/2018 - David Casa) SK  
 

Vo štvrtok prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb. Je to krok správnym smerom, aj keď v súčasnej podobe má ešte veľa nedostatkov. Za nesporne pozitívne prvky považujem zvýšenie štandardu ochrany pred prepustením zo zamestnania. Tá sa týka nielen rodičov, ale aj tých, ktorí sa starajú o odkázaných členov rodiny. Rovnako je dobré, ak na európskej úrovni vyšleme signál, že starostlivosť v rámci rodiny je dôležitá a cenná pre celú spoločnosť. Napriek tomu som sa pri záverečnom hlasovaní o návrhu tejto smernice musela zdržať. Nemohla som ju s čistým svedomím podporiť, pretože nesúhlasím s niektorými jej prvkami. Smernica totiž napríklad vychádza z predpokladu, že starostlivosť o narodené dieťa sa má rovnomerne rozdeliť medzi mužov a ženy. Materskú starostlivosť označuje návrh smernice ako „rodový stereotyp“. Som tiež presvedčená, že právo na otcovskú dovolenku by mali mať len tí otcovia, ktorí sa prihlásili k zodpovednosti za rodinu uzavretím manželstva. No a nakoniec smernica zakazuje prenesenie viac ako dvoch mesiacov rodičovskej dovolenky na druhého rodiča. S týmto nesúhlasím, pretože takéto pravidlo nerešpektuje individuálne situácie mnohých rodín.

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SK  
 

Na plenárnom zasadnutí v Bruseli sme vo štvrtok aklamačným hlasovaním prijali legislatívne uznesenie o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) na obdobie 2021-2027. ESF predstavuje hlavný finančný nástroj EÚ na tvorbu pracovných miest v Európe. V rámci nového programového obdobia sa ESF+ zameriava - okrem podpory zamestnanosti a sociálnej integrácie - na posilnenie európskeho sociálneho rozmeru. A to predovšetkým prepojením špecifických cieľov ESF+ s konkrétnymi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prijatými v kontexte európskeho semestra. Týmto prepojením sa zároveň zabezpečila aj previazanosť s vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv. Dôležitým opatrením ESF+ je aj zriadenie schémy „Záruky pre deti“. Je to schéma na podporu detí trpiacich chudobou a detí zo znevýhodneného prostredia na dosiahnutie rovnakých príležitostí v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, výživy a ďalších. V rámci tejto schémy by mali členské štáty alokovať najmenej 5 % zdrojov z ESF+. Pre potreby sociálneho začleňovania a odstraňovania chudoby by malo byť vyčlenených v rámci jednotlivých členských štátov minimálne 27 % prostriedkov ESF+. Európsky sociálny fond plus zároveň zlučuje viaceré existujúce a súvisiace fondy, iniciatívy a programy. Tým sa reaguje na potrebu väčšej flexibility programu a zníženia administratívnych prekážok a postupov, aby sa zvýšila dostupnosť fondu pre prijímateľov a zefektívnilo sa konkrétne zacielenie podpory.

Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores (A8-0356/2018 - Tanja Fajon) SK  
 

Na štvrtkovom hlasovaní plénum Európskeho parlamentu posunulo do druhého čítania návrh na výrazné obmedzenie trvania dočasných kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru a sprísnenie podmienok ich zavádzania. Návrh na revíziu pravidiel zavádzania dočasných kontrol prišiel po tom, ako viaceré členské štáty prijali toto opatrenie ako reakciu na migračnú krízu a hrozby terorizmu. Súčasná platná legislatíva umožňuje členským štátom dočasne vykonávať kontroly na vnútorných hraniciach v prípadoch závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Parlament teraz potvrdil svoju pozíciu z novembra 2018, podľa ktorej by mala byť počiatočná dĺžka trvania kontrol po ich prvotnom zavedení skrátená zo súčasných šiestich na dva mesiace. Celkové maximálne obdobie výkonu kontrol by malo byť skrátené zo súčasných maximálne dvoch rokov na jeden. Podľa tohto návrhu by boli členské štáty povinné pri predlžení hraničných kontrol nad rámec dvoch mesiacov predložiť správu o posúdení rizík. V súčasnej situácii sa však dohoda o nových pravidlách zdá byť vzdialená, nakoľko Rada momentálne zastáva pozíciu status quo.

Solicitud de dictamen del Tribunal de Justicia sobre la adhesión de la Unión al Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (B8-0232/2019) SK  
 

Plénum Európskeho parlamentu požiadalo Súdny dvor Európskej únie o stanovisko k ratifikácii Istanbulského dohovoru. Dlhodobo v rámci svojej agendy odmietam ratifikáciu tohto dohovoru. Ide totiž predovšetkým o ideologický dokument, v ktorom je ochrana žien druhoradá. Cieľom predkladateľov je vnútiť členským štátom nové chápanie muža a ženy, a to aj v tak citlivých oblastiach, ako je výchova detí a sloboda náboženstva a viery.
Zavádzanie tejto pochybnej terminológie do právneho poriadku Únie je nebezpečné. Členské štáty sa navyše v Rade EÚ dohodli, že EÚ pristúpi k tzv. Istanbulskému dohovoru len v niektorých oblastiach. Liberáli a ľavica však chcú túto dohodu spochybniť, a preto presadili, aby sa Európsky parlament obrátil na súd, pričom dúfajú, že ten dohodu členských štátov zruší a bude požadovať, aby EÚ ratifikovala celý dohovor. Takýto postup považujem za neférový a v rozpore s platnými európskymi zmluvami.
Slovenský parlament nedávno ústavnou väčšinou odmietol ratifikáciu Istanbulského dohovoru, čím jednoznačne potvrdil postoj Slovenska k tejto medzinárodnej zmluve. Toto rozhodnutie musí byť akceptované aj v rámci EÚ.

Calidad de las aguas destinadas al consumo humano (A8-0288/2018 - Michel Dantin) SK  
 

Podporila som legislatívny návrh, ktorého cieľom je sprísniť pravidlá na kvalitu pitnej vody z vodovodu, posilniť dôveru občanov a nabádať ich k tomu, aby balenú vodu nahradili vodou z kohútika. Na Slovensku sa denne spotrebuje 83 litrov pitnej vody na osobu, čím sa radíme medzi krajiny EÚ s nízkou spotrebou pitnej vody. Naopak, najviac sa jej spotrebuje v Taliansku – až 243 litrov denne na osobu. Pozitívom je, že drvivá väčšina Európanov má dobrý prístup k zásobám pitnej vody. Problémom však zostáva spotreba balenej pitnej vody. Priemerný občan EÚ spotrebuje ročne 106 litrov vody pochádzajúcej z plastových fliaš.
Cieľom novely smernice o pitnej vode je okrem iného ešte viac zlepšiť kvalitu vody z vodovodu a znížiť množstvo baktérií a látok, ktoré narúšajú hormonálny systém. Množstvo olova by sa malo napríklad znížiť na polovicu. Okrem toho sa bude monitorovať výskyt mikroplastov. Nové pravidlá zvýšia aj transparentnosť a prístup občanov k informáciám.

Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte (A8-0111/2019 - Milan Zver) SK  
 

Program Erasmus bol zriadený EÚ už v roku 1987 na podporu študentskej mobility a pozostával z viacerých vzdelávacích, tréningových, mládežníckych a športových schém. V roku 2014 sa jednotlivé schémy zjednotili v spoločnom programe pod názvom Erasmus+, pričom v programovom období 2014 – 2020 disponoval rozpočtom 14,7 miliardy eur a umožnil vyše 4 miliónom účastníkom zapojiť sa do mobility a vzdelávacích programov. Na marcovej plenárnej schôdzi sme prijali legislatívne uznesenie na ďalšie programové obdobie pre Erasmus+. Cieľom nového Erasmu je zvýšiť jeho inkluzívnosť, dostupnosť a férovosť pre všetky skupiny mladých uchádzačov a aj dospelých, bez ohľadu na ich socio-ekonomické a iné podmienky. Konkrétne na roky 2021 – 2027 sme schválili trojnásobné navýšenie rozpočtu, aby sa vzhľadom na veľký záujem mohlo do programu zapojiť väčší počet uchádzačov prostredníctvom rôznych vzdelávacích mobilít. Zároveň je novým opatrením aj prispôsobenie programu potrebám znevýhodnených ľudí, a tak zvýšiť a podporiť ich participáciu na mobilite. Taktiež sa prerozdelil rozpočet do rôznych oblastí programu, aby sa lepšie reflektovali potreby a priority programu. Podobne sa umožnilo aj kombinované financovanie Erasmu prostredníctvom zvýšenej synergie medzi jednotlivými európskymi finančnými programami na zvýšenie kvality mobility a vzdelávania, čo v predošlom programovom období nebolo možné.

Recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) SK  
 

V stredu sme na plenárnom zasadnutí schválili aj zvýšenie rozpočtových prostriedkov na rok 2019 pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI – Youth Employment Initiative). Tá predstavuje hlavný finančný nástroj pre schému „Záruky pre mladých ľudí“, ktorá bola spustená na podporu zamestnanosti mladých ľudí v regiónoch, kde bola v roku 2012 nezamestnanosť mladých vyššia ako 25 %. Táto iniciatíva sa zameriava výlučne na mladých ľudí, ktorí nie sú zapojení do vzdelávania a tréningov a ktorí sú (aj dlhodobo) nezamestnaní. Prostredníctvom tejto schémy sa mladým poskytuje cielená podpora napríklad poskytnutím odbornej prípravy, stáží a vzdelávania. Na marcovej plenárnej schôdzi sme schválili na návrh Komisie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov na osobitné pridelené prostriedky na YEI v roku 2019 o 116,7 milióna eur, čím celkový rozpočet YEI na rok 2019 dosiahol až 350 miliónov eur.

Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SK  
 

V stredu Európsky parlament schválil v prvom čítaní legislatívne uznesenie, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI). Je to finančný nástroj (fond), ktorý sa zameriava na podporu aktivít Európskej vonkajšej činnosti najmä v oblastiach rozvoja, riešení klimatických a environmentálnych výziev, podpory demokracie, právneho štátu a ochrany ľudských práv. Tento nový nástroj zlučuje už existujúce finančné nástroje Európskej vonkajšej činnosti do jedného rozsiahleho fondu, ktorý bude predstavovať hlavný nástroj na podporu spolupráce EÚ s tretími krajinami v oblasti dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja 2030 a Parížskej dohody. Zároveň tento nástroj zavádza opatrenie, ktoré umožňuje čiastočne alebo úplne pozastaviť finančnú podporu pre krajiny, ktoré porušujú záväzky v oblasti právneho štátu, demokracie a ľudských práv. Nástroj NDICI však v rámci rozvojovej pomoci zároveň presadzuje aj reprodukčné práva, teda aj právo na potrat. S tým zásadne nesúhlasím, a preto som hlasovala proti tomuto návrhu.

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) SK  
 

Ešte v októbri minulého roka sme v Európskom parlamente prijali pozíciu k návrhu smernice o znižovaní vplyvu niektorých plastových výrobkov na životné prostredie. Rokovania s členskými štátmi sa úspešne skončili v decembri prijatím predbežnej dohody o spoločnom návrhu. Táto dohoda bola v januári potvrdená Radou EÚ. Na druhom marcovom plenárnom zasadnutí sme schválili túto vyrokovanú a dosiahnutú dohodu. Nič už teraz nestojí v ceste tomu, aby sme v celej EÚ začali výrazne obmedzovať spotrebu predovšetkým jednorazových plastových výrobkov. Tam, kde existujú jednoduché a cenovo prijateľné alternatívy, bude zakázaný predaj jednorazových plastových výrobkov ako napr. plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov, slamiek, miešadiel a paličiek na balóny. Zákaz sa bude týkať aj nádob na potraviny a nápoje z expandovaného polystyrénu. V prípade iných výrobkov bude smernica obmedzovať ich používania v spotrebe daného štátu. Zameria sa tiež na požiadavky na dizajn a označovanie výrobkov, ale aj na nakladanie s odpadom a jeho čistenie.

Eliminación de los cambios de hora estacionales (A8-0169/2019 - Marita Ulvskog) SK  
 

Za dôležitý bod tejto schôdze považujem aj schválenie novely smernice o striedaní času. Od roku 2021 si tak už nebudeme musieť dvakrát ročne posúvať ručičky na hodinkách. V tých členských štátoch, ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by sa mal čas poslednýkrát posunúť v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. Krajiny, ktoré si budú chcieť ponechať štandardný (zimný) čas, by si mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021. Ja sama som sa niekoľko rokov snažila o túto zmenu ako členka pracovnej skupiny poslancov. Som preto veľmi rada, že sa nám to vďaka veľkej podpore od občanov podarilo schváliť ešte v tomto volebnom období. Prechod na stály časový režim bude potrebné koordinovať, aby rozhodnutia na úrovni členských štátov nekomplikovali fungovanie jednotného trhu. Preto sme požiadali Európsku komisiu, aby sa tejto koordinácie ujala. V prípade komplikácií by mala mať právo navrhnúť odklad účinnosti smernice o maximálne 12 mesiacov. Text návrhu smernice, ktorý sme schválili, predstavuje vyjednávací mandát EP pre rokovania s Radou (ministrov) EÚ na konečnej verzii nových pravidiel.

Mercado interior de la electricidad (A8-0042/2018 - Jerzy Buzek) SK  
 

V utorok sme prijali legislatívu, ktorá by mala pomôcť zlepšiť trh s elektrickou energiou v Európskej únii. Chceme, aby bol ekologickejší, konkurencieschopnejší a lepšie pripravený na prípadné riziká. Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, keď spotrebiteľ o zmenu požiada. To by malo zvýšiť tlak na ceny a spotrebitelia by mali ušetriť. Členské štáty budú mať naďalej možnosť – na základe prísnych pravidiel – dočasne regulovať ceny na účely pomoci domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou alebo sú v tomto smere zraniteľné. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia. Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70 % obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ. Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrinou uľahčí v rámci EÚ aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov. Tá by mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby.

Derechos de autor en el mercado único digital (A8-0245/2018 - Axel Voss) SK  
 

Na druhej marcovej schôdzi prijal Európsky parlament novelu smernice o ochrane autorských práv. Osobne som hlasovala za to, aby sa o jednotlivých pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo zvlášť, pretože návrh mal niektoré nedostatky, ktoré sa mohli vylepšiť. Išlo mi najmä o články 11 a 13, ktoré vyvolali veľkú kritiku aj medzi občanmi. Základný cieľ schvaľujem: autori kníh, článkov, reportáží, obrazov, videí, hudby či filmov si zaslúžia za svoju prácu primeranú odmenu. Podporujem preto princíp ochrany duševného vlastníctva tvorcov. Som totiž presvedčená, že každý, kto vytvorí nové hudobné, filmové alebo literárne dielo, si zaslúži odmenu za svoju prácu. Nové technológie umožnili, že tento princíp spravodlivej odmeny je v prostredí internetu často obchádzaný. V konečnom hlasovaní som sa zdržala. Na jednej strane súhlasím s tým, aby sa autorské zákony prispôsobili novým podmienkam digitálnych technológií a internetu. Predložený text som však nemohla s čistým svedomím podporiť.