Anna ZÁBORSKÁ : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Eslovaquia)

Vicepresidenta 

 • 06-11-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Desarrollo
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
 • 20-10-2014 / 05-11-2014 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Desarrollo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Suplente 

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo
 • 24-09-2014 / 19-10-2014 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea  
- ITRE_AD(2018)627047 -  
-
ITRE 
OPINIÓN sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas – cómo conseguir mejor los objetivos de la política exterior de la UE  
- DEVE_AD(2015)564990 -  
-
DEVE 
OPINIÓN sobre «Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París»  
- DEVE_AD(2015)557325 -  
-
DEVE 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece Erasmus, el programa de la Unión para la educación, la formación, la juventud y el deporte y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1288/2013  
- DEVE_AD(2018)629605 -  
-
DEVE 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Laboral Europea  
- FEMM_AD(2018)623716 -  
-
FEMM 
POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación  
- FEMM_AD(2018)628429 -  
-
FEMM 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 

Na tejto schôdzi sme sa venovali aj fungovaniu digitálnych platforiem, ktoré na internete ponúkajú ľuďom tovar a služby tretích strán. Ide o novú smernicu, ktorá sa zameriava na vzťahy medzi týmito platformami a ich komerčnými užívateľmi, teda firmami, ktoré ich využívajú na ponúkanie svojho tovaru alebo svojich služieb. Uvediem príklad: malý rodinný penzión ponúka ubytovanie cez stránku Booking.com. Táto platforma má obrovskú vyjednávaciu silu, pretože ju využívajú stámilióny potenciálnych zákazníkov, a preto môže nášmu malému penziónu diktovať v podstate akékoľvek obchodné podmienky, diktovať ceny, či rozhodovať o tom, ako podporí ponuku tohto penziónu napríklad cez reklamu. Aj malé nedorozumenie v obchodnom vzťahu môže byť pre malý penzión alebo hotel likvidačné. Cieľom tejto smernice je posilniť postavenie malých voči tým, ktorí sú obrovskí. Ja sama som sa aktívne zapojila do jej prípravy ako spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Hoci predložený text, ktorý je kompromisom medzi Parlamentom a Radou (ministrov) EÚ, ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala, mohla som ho ešte stále s čistým svedomím podporiť. Viaceré veľké globálne internetové platformy totiž ukázali, že bez jasných pravidiel majú sklon zneužívať svoje postavenie a to v konečnom dôsledku škodí ľuďom aj ekonomike.

Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 

V stredu sme hlasovali o nových pravidlách ochrany spotrebiteľa. Ide o novelu existujúcej smernice, ktorá by mala sprehľadniť rozhodovanie o poradí zobrazovaných ponúk na internetových trhoch. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je však dôležitá najmä otázka dvojakej kvality výrobkov. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Kompromisný návrh nariadenia o zlepšení ochrany spotrebiteľa, ktorý je výsledkom rokovaní s vládami členských štátov, však takýto zákaz neobsahuje. V zmysle kompromisného návrhu by to znamenalo, že dva roky bude Európska komisia len posudzovať aktuálny stav a potom – možno – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom máme už dosť informácií nato, aby sme vedeli, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Navyše je treba nahlas povedať, že na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra. Žiaľ, tento kompromisný a bezzubý návrh bol poslancami prijatý. Ja som sa v reakcii na odmietnutie procedurálneho návrhu, ktorý by umožnil prijať zákaz predaja tovaru rôznej kvality pod rovnakým názvom, pri hlasovaní o tomto návrhu zdržala.

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 

Na druhom aprílovom plenárnom zasadnutí sme schválili aj nové pravidlá na zabezpečenie spoľahlivosti, objektívnosti a transparentnosti v procese hodnotenia rizík v súvislosti s bezpečnosťou potravín v Európskej únii. Tieto nové pravidlá reflektujú námietky vznesené v rámci Európskej občianskej iniciatívy ohľadne používania glyfosátov (využívané ako širokospektrálne herbicídy). Námietky súviseli s (ne)transparentnosťou vedeckých štúdií, ktoré sa používali na hodnotenie pesticídov. Toto nové uznesenie nariaďuje, že rozhodovací proces má byť založený na vedeckých poznatkoch a zároveň má byť viac transparentný. To sa má dosiahnuť zriadením spoločnej európskej databázy zadaných štúdií. Zároveň, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bude môcť predložiť štúdie na kontrolu tretím stranám, ktoré budú môcť skontrolovať a potvrdiť ich presnosť a správnosť. V záujme transparentnosti musia žiadatelia predložiť všetky relevantné informácie pre posúdenie bezpečnosti, pričom niektoré informácie (výrobný proces) môžu ostať utajené. Cieľom tohto uznesenia je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a verejného zdravia, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti v rozhodovacie procesy inštitúcií. Uznesenie som preto v hlasovaní podporila.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la promoción del consumo de pescado  
- P8_DCL(2016)0095 - Caducada  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 66 - 13-12-2016
Declaración por escrito sobre la lucha contra el odio y el extremismo en Internet  
- P8_DCL(2016)0077 - Caducada  
Ivan JAKOVČIĆ , Paavo VÄYRYNEN , Patricija ŠULIN , Péter NIEDERMÜLLER , Jozo RADOŠ , Heinz K. BECKER , Angel DZHAMBAZKI , Iskra MIHAYLOVA , Anna ZÁBORSKÁ , Miriam DALLI , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ , Filiz HYUSMENOVA , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Zigmantas BALČYTIS  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 143 - 13-12-2016
Declaración por escrito sobre el fomento de la lactancia materna y sus beneficios  
- P8_DCL(2016)0009 - Caducada  
Arne GERICKE , Jadwiga WIŚNIEWSKA , Ildikó GÁLL-PELCZ , Marijana PETIR , Peter van DALEN , Jana ŽITŇANSKÁ , Marian HARKIN , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Fabio Massimo CASTALDO , Anna ZÁBORSKÁ , Alojz PETERLE  
Fecha de presentación : 01-02-2016
Fecha en que caducará : 01-05-2016
Número de signatarios : 116 - 02-05-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos