Anna ZÁBORSKÁ : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 183 del Reglamento interno

Guardia Europea de Fronteras y Costas (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) SK  
 

Pre občanov Slovenska, ale aj ostatných členských štátov je ochrana vonkajších hraníc EÚ jednou z hlavných politických priorít súčasnosti. Jej súčasťou je aj posilnenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. V stredu sme na plenárnej schôdzi diskutovali a hlasovali o dohode Parlamentu s ministrami členských štátov na posilnení agentúry Frontex, ako sa tento nový zbor oficiálne volá. Nové nariadenie by malo zlepšiť fungovanie agentúry, aby dokázala čeliť výzvam v oblasti bezpečnosti a migrácie. Súčasťou dohody je vznik stáleho zboru pohraničnej a pobrežnej stráže EÚ v počte desaťtisíc pracovníkov. Ten by mal podporiť vnútroštátne orgány pri vykonávaní úloh v oblasti kontroly hraníc a návratovej politiky, ale aj v boji proti cezhraničnej kriminalite. V prvej fáze do roku 2021 by sa mal zvýšiť počet operačných pracovníkov nového Frontexu na päťtisíc. Plný počet by mal zbor dosiahnuť do roku 2027. Nedávna minulosť ukázala, že vojna a nestabilita v krajinách Blízkeho Východu a Afriky dokáže spôsobiť migračnú krízu takpovediac zo dňa na deň. Preto som rada, že nariadenie počíta aj s takzvanou rezervou rýchleho zásahu, ktorá by mala byť nasadená v núdzových situáciách. Občania sa jednoducho musia cítiť v Európe predovšetkým bezpečne. Posilnenie ochrany jej hraníc je preto správnym krokom.

Fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) SK  
 

Na tejto schôdzi sme sa venovali aj fungovaniu digitálnych platforiem, ktoré na internete ponúkajú ľuďom tovar a služby tretích strán. Ide o novú smernicu, ktorá sa zameriava na vzťahy medzi týmito platformami a ich komerčnými užívateľmi, teda firmami, ktoré ich využívajú na ponúkanie svojho tovaru alebo svojich služieb. Uvediem príklad: malý rodinný penzión ponúka ubytovanie cez stránku Booking.com. Táto platforma má obrovskú vyjednávaciu silu, pretože ju využívajú stámilióny potenciálnych zákazníkov, a preto môže nášmu malému penziónu diktovať v podstate akékoľvek obchodné podmienky, diktovať ceny, či rozhodovať o tom, ako podporí ponuku tohto penziónu napríklad cez reklamu. Aj malé nedorozumenie v obchodnom vzťahu môže byť pre malý penzión alebo hotel likvidačné. Cieľom tejto smernice je posilniť postavenie malých voči tým, ktorí sú obrovskí. Ja sama som sa aktívne zapojila do jej prípravy ako spravodajkyňa stanoviska Výboru pre priemysel, výskum a energetiku. Hoci predložený text, ktorý je kompromisom medzi Parlamentom a Radou (ministrov) EÚ, ide v niektorých bodoch možno trochu ďalej, než som pôvodne navrhovala, mohla som ho ešte stále s čistým svedomím podporiť. Viaceré veľké globálne internetové platformy totiž ukázali, že bez jasných pravidiel majú sklon zneužívať svoje postavenie a to v konečnom dôsledku škodí ľuďom aj ekonomike.

Mejora de la aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) SK  
 

V stredu sme hlasovali o nových pravidlách ochrany spotrebiteľa. Ide o novelu existujúcej smernice, ktorá by mala sprehľadniť rozhodovanie o poradí zobrazovaných ponúk na internetových trhoch. Pre Slovensko a ďalšie krajiny východnej Európy je však dôležitá najmä otázka dvojakej kvality výrobkov. Testy totiž ukázali, že mnoho firiem ponúka v našom regióne pod rovnakým názvom výrobky s iným zložením a často aj nižšej kvality. Kompromisný návrh nariadenia o zlepšení ochrany spotrebiteľa, ktorý je výsledkom rokovaní s vládami členských štátov, však takýto zákaz neobsahuje. V zmysle kompromisného návrhu by to znamenalo, že dva roky bude Európska komisia len posudzovať aktuálny stav a potom – možno – navrhne zakázať predaj výrobkov rôznej kvality pod jedným názvom. My pritom máme už dosť informácií nato, aby sme vedeli, že takéto praktiky sa dejú a ľudia s nimi nie sú spokojní. Navyše je treba nahlas povedať, že na spoločnom európskom trhu sa kvalita nesmie merať podľa dvojakého metra. Žiaľ, tento kompromisný a bezzubý návrh bol poslancami prijatý. Ja som sa v reakcii na odmietnutie procedurálneho návrhu, ktorý by umožnil prijať zákaz predaja tovaru rôznej kvality pod rovnakým názvom, pri hlasovaní o tomto návrhu zdržala.

Transparencia y sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE (A8-0417/2018 - Pilar Ayuso) SK  
 

Na druhom aprílovom plenárnom zasadnutí sme schválili aj nové pravidlá na zabezpečenie spoľahlivosti, objektívnosti a transparentnosti v procese hodnotenia rizík v súvislosti s bezpečnosťou potravín v Európskej únii. Tieto nové pravidlá reflektujú námietky vznesené v rámci Európskej občianskej iniciatívy ohľadne používania glyfosátov (využívané ako širokospektrálne herbicídy). Námietky súviseli s (ne)transparentnosťou vedeckých štúdií, ktoré sa používali na hodnotenie pesticídov. Toto nové uznesenie nariaďuje, že rozhodovací proces má byť založený na vedeckých poznatkoch a zároveň má byť viac transparentný. To sa má dosiahnuť zriadením spoločnej európskej databázy zadaných štúdií. Zároveň, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bude môcť predložiť štúdie na kontrolu tretím stranám, ktoré budú môcť skontrolovať a potvrdiť ich presnosť a správnosť. V záujme transparentnosti musia žiadatelia predložiť všetky relevantné informácie pre posúdenie bezpečnosti, pričom niektoré informácie (výrobný proces) môžu ostať utajené. Cieľom tohto uznesenia je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a verejného zdravia, ako aj zvýšiť dôveru verejnosti v rozhodovacie procesy inštitúcií. Uznesenie som preto v hlasovaní podporila.

Autoridades Europeas de Supervisión y mercados financieros (A8-0013/2019 - Othmar Karas, Pervenche Berès) SK  
 

Na poslednom plenárnom zasadnutí v tomto volebnom období sme schválili aj legislatívne uznesenie, ktorým sa aktualizujú a posilňujú kompetencie a právomoci európskych orgánov dohľadu zriadených v roku 2010. Táto reforma poskytne spotrebiteľom, podnikateľom a investorom bezpečnejšie finančné prostredie a integrovanejšie finančné trhy. Zavádza aj ustanovenia na podporu finančných produktov, ktoré podporujú iniciatívy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a dobrej správy verejných vecí. Z hľadiska bezpečnosti na finančných trhoch uznesenie konkrétne poveruje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy priamou právomocou dohľadu v konkrétnych finančných sektoroch, akými sú trhy s finančnými nástrojmi či referenčnými hodnotami. Nové pravidlá zároveň posilňujú právomoci Európskeho orgánu pre bankovníctvo s cieľom zabrániť praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. V rámci tejto reformy sa zároveň zvyšuje aj zodpovednosť strážnych orgánov EÚ (tzv. watchdogs) v oblasti bankovníctva, cenných papierov a finančných trhov, ako aj v oblasti poistenia a dôchodkov. Tieto aktualizácie kompetencií európskych orgánov dohľadu umožnia držať krok s rýchlo meniacim sa svetom financií a tak zabezpečiť účinnejšiu a efektívnejšiu ochranu spotrebiteľov, daňových poplatníkov, podnikateľov a investorov pred porušením ich práv vo finančnom sektore. Uznesenie som preto podporila.

Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a su seguridad general (A8-0151/2019 - Róża Gräfin von Thun und Hohenstein) SK  
 

Európske cesty patria síce medzi najbezpečnejšie na svete, ale aj napriek tomu záleží na každom jednom živote. Aj preto sme prijali nové pravidlá povinnej bezpečnostnej výbavy nových vozidiel na európskom trhu. Prijatá novela berie do úvahy nielen technologický vývoj, ale aj nové spoločenské trendy. Predovšetkým je to starnutie obyvateľstva, no zvyšuje sa tiež počet cyklistov a chodcov na cestách. Zároveň sa častejšie využívajú nové elektronické zariadenia počas jazdy, ktoré odvádzajú pozornosť vodičov od diania na ceste. Vo všetkých novovyrobených automobiloch by preto malo byť od roku 2022 povinne zabudovaných viacero technológií, ktoré pomôžu zachrániť životy. Pre osobné a ľahké úžitkové automobily by mal byť povinný núdzový brzdový systém a systém upozorňujúci na to, keď auto vyjde z jazdného pruhu. Za dôležitú považujem aj detekciu ospalosti vodiča, varovanie vodiča, pokiaľ nevenuje dostatočnú pozornosť dopravnej situácii, blikajúce svetlá v prípade prudkého zabrzdenia a monitorovanie situácie za vozidlom pri cúvaní. V utorok sme však schválili len návrh predbežnej dohody, ktorú musí potvrdiť Rada EÚ na úrovni veľvyslancov, a až potom sa bude hlasovať o konečnom znení v Parlamente aj v Rade. To znamená, že konečné rozhodnutie už bude mať v rukách Parlament v novom zložení po voľbách.

Gestión de los residuos (B8-0231/2019) SK  
 

Poslanci Európskeho parlamentu schválili uznesenie o nakladaní s odpadmi. Toto uznesenie je výsledkom početných petícii naprieč viacerými krajinami EÚ vrátane Slovenska, v ktorých občania poukazujú na zlý stav nakladania s odpadmi. Nevhodné postupy manipulácie s odpadom majú závažný environmentálny vplyv, pokiaľ ide o znečistenie pôdy, vody a ovzdušia. Opakujúcim sa znakom je tesná blízkosť skládok a spaľovní pri obytných a poľnohospodárskych oblastiach, čím sa ohrozuje verejné zdravie obyvateľov. Existuje preto podozrenie, že kompetentné orgány členských štátov náležite nezohľadnili geologické a hydrogeologické podmienky pri umiestňovaní zariadení na likvidáciu alebo skladovanie odpadu.
Problematickým zostáva vykonávanie rámcovej smernice o odpade ako aj iných právnych predpisov EÚ v oblasti predchádzania vzniku odpadu. Svedčia o tom aj početné konania zo strany Komisie o porušení povinnosti európskej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva.
Prijaté uznesenie preto vyzýva členské štáty, aby podnikli opatrenia na čistenie odpadu a zlepšenie odpadového hospodárstva a na zníženie objemu vzniknutého komunálneho odpadu. Poslanci tiež nabádajú štáty k tomu, aby prijali hospodárske nástroje a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom predchádzať znečisťovaniu odpadom.

Requisitos de control del cumplimiento y normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) SK  
 

Európsky parlament hlasoval o troch legislatívnych dokumentoch, ktoré tvoria tzv. balík mobility. Ide o reformu pravidiel v sektore cestnej dopravy tvorenou jednou smernicou a dvomi nariadeniami. Ťažiskovými bodmi balíka mobility je vysielanie vodičov, ich odpočinok a účinnejšie vymáhania pravidiel týkajúcich sa kabotáže, teda vykonávanie vnútroštátnej prepravy, ktorú uskutočňuje dopravca v inom štáte, ako je ten, kde má sídlo. Parlament teraz schválil svoj mandát na rokovanie s Radou o týchto návrhoch. Poslanci navrhujú, aby čas vyhradený na kabotáž bol limitovaný na 3 dni, po ktorých by sa musel prepravca vrátiť späť do svojej domovskej členskej krajiny, kde je zaregistrovaný. Čo sa týka odpočinku vodičov, tu by mali prepravcovia zabezpečiť, aby sa ich šoféri aspoň raz za 4 týždne mohli vrátiť domov. Zároveň by vodiči mali čerpať povinný týždenný odpočinok mimo kabíny svojich vozidiel. V snahe zamedziť narúšanie hospodárskej súťaže schránkovými firmami poslanci tiež navrhli, aby prepravné spoločnosti museli na území členského štátu, v ktorom sú registrované, realizovať podstatnú časť svojich podnikateľských aktivít.

Conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (A8-0270/2018 - David Casa) SK  
 

Vo štvrtok prijali poslanci Európskeho parlamentu uznesenie o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrujúcich osôb. Je to krok správnym smerom, aj keď v súčasnej podobe má ešte veľa nedostatkov. Za nesporne pozitívne prvky považujem zvýšenie štandardu ochrany pred prepustením zo zamestnania. Tá sa týka nielen rodičov, ale aj tých, ktorí sa starajú o odkázaných členov rodiny. Rovnako je dobré, ak na európskej úrovni vyšleme signál, že starostlivosť v rámci rodiny je dôležitá a cenná pre celú spoločnosť. Napriek tomu som sa pri záverečnom hlasovaní o návrhu tejto smernice musela zdržať. Nemohla som ju s čistým svedomím podporiť, pretože nesúhlasím s niektorými jej prvkami. Smernica totiž napríklad vychádza z predpokladu, že starostlivosť o narodené dieťa sa má rovnomerne rozdeliť medzi mužov a ženy. Materskú starostlivosť označuje návrh smernice ako „rodový stereotyp“. Som tiež presvedčená, že právo na otcovskú dovolenku by mali mať len tí otcovia, ktorí sa prihlásili k zodpovednosti za rodinu uzavretím manželstva. No a nakoniec smernica zakazuje prenesenie viac ako dvoch mesiacov rodičovskej dovolenky na druhého rodiča. S týmto nesúhlasím, pretože takéto pravidlo nerešpektuje individuálne situácie mnohých rodín.

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SK  
 

Na plenárnom zasadnutí v Bruseli sme vo štvrtok aklamačným hlasovaním prijali legislatívne uznesenie o Európskom sociálnom fonde plus (ESF+) na obdobie 2021-2027. ESF predstavuje hlavný finančný nástroj EÚ na tvorbu pracovných miest v Európe. V rámci nového programového obdobia sa ESF+ zameriava - okrem podpory zamestnanosti a sociálnej integrácie - na posilnenie európskeho sociálneho rozmeru. A to predovšetkým prepojením špecifických cieľov ESF+ s konkrétnymi odporúčaniami pre jednotlivé krajiny prijatými v kontexte Európskeho semestra. Týmto prepojením sa zároveň zabezpečila aj previazanosť s vykonávaním Európskeho piliera sociálnych práv. Dôležitým opatrením ESF+ je aj zriadenie schémy „Záruky pre deti“. Je to schéma na podporu detí trpiacich chudobou a detí zo znevýhodneného prostredia na dosiahnutie rovnakých príležitostí v oblasti zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, výživy a ďalších. V rámci tejto schémy by mali členské štáty alokovať najmenej 5% zdrojov z ESF+. Pre potreby sociálneho začleňovania a odstraňovania chudoby by malo byť vyčlenených v rámci jednotlivých členských štátov minimálne 27% prostriedkov ESF+. Európsky sociálny fond plus zároveň zlučuje viaceré existujúce a súvisiace fondy, iniciatívy a programy. Tým sa reaguje na potrebu väčšej flexibility programu a zníženia administratívnych prekážok a postupov, aby sa zvýšila dostupnosť fondu pre prijímateľov a zefektívnilo sa konkrétne zacielenie podpory.

Contacto