Gunnar HÖKMARK : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Moderaterna (Suecia)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Armenia, en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Azerbaiyán y en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Situación del debate sobre el futuro de Europa (A8-0427/2018 - Ramón Jáuregui Atondo) SV  
 

Vi röstade emot Europaparlamentets inspel till den större debatten om EU:s framtid, då denna utstakar en framtida inriktning för EU som vi inte kan ställa oss bakom. Vi anser inte att parlamentet bör tilldelas initiativrätt på lagstiftningsområdet, då detta skulle omkullkasta den nuvarande institutionella maktbalansen med kommissionen som verkställande organ. Vi anser vidare inte att finanspolitik och ekonomisk politik bör bli områden med delad befogenhet mellan EU och medlemsländerna, då medlemsländerna bäst fattar beslut på egen hand inom dessa områden och med hänsyn till nationella omständigheter. Vi vill inte att beslut om den svenska välfärden ska flyttas till Bryssel och kan därför inte ställa oss bakom inrättandet av den europeiska sociala pelaren. Vi är fortsatt emot en alltför stor budget för den gemensamma jordbrukspolitiken och verkar för fortsatta nedskärningar inom detta område i den kommande långtidsbudgeten.

Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE (B8-0096/2019, B8-0099/2019) SV  
 

Vi anser att alla länder måste respektera individuella fri- och rättigheter och vi röstade för alla ändringsförslag om att stärka kvinnors och hbti-personers rättigheter och sexuell och reproduktiv hälsa. Eftersom en betydande del av betänkandets innehåll i övrigt förordade en vänsterdriven politik eller överföring av arbetsmarknads- och socialpolitik till EU avstod vi i slutvoteringen.

Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Marruecos (A8-0027/2019 - Alain Cadec) SV  
 

Fiskeavtal ger möjlighet till ömsesidiga ekonomiska fördelar för de avtalsslutande parterna. I det här fallet är det dock otydligt om sådana fördelar kommer befolkningen i Västsahara till del, vars vatten omfattas av fiskeavtalet. Västsahara är inte en del av Marocko och det är viktigt att folkrätten följs. I detta fall är det dessutom oklart om befolkningen i Västsahara har kunnat ge sitt medgivande till avtalet, något som EU-domstolen krävt för att det ska kunna ingås. På grund av denna oklarhet kan vi i nuläget inte ta ställning till om avtalet ska ingås å EU:s vägnar eller inte. Därför borde avtalets förenlighet med EU-rätten och folkrätten utredas av EU-domstolen innan det ingås.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales  
Todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto propio de la actividad de la Unión. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá qué procedimiento debe seguirse. Artículo 143 del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la duplicación de la capacidad del gasoducto Nord Stream  
- P8_DCL(2016)0023 - Caducada  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Fecha de presentación : 07-03-2016
Fecha en que caducará : 07-06-2016
Número de signatarios : 182 - 08-06-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos 

Declaraciones de participación de los diputados en actos organizados por terceros