Anna HEDH : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Suecia)

Vicepresidenta 

 • 23-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Suiza y Noruega, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia y en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo (EEE)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 23-02-2016 : Comisión de Desarrollo Regional
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 • 14-07-2014 / 22-10-2014 : Delegación para las Relaciones con Suiza y Noruega, en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Islandia y en la Comisión Parlamentaria Mixta del Espacio Económico Europeo (EEE)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Suplente 

 • 08-07-2014 / 08-07-2014 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central
 • 17-02-2016 / 18-01-2017 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria  
- FEMM_AD(2015)565156 -  
-
FEMM 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios  
- FEMM_AD(2017)592148 -  
-
FEMM 
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, a la vista de la evolución de las realidades del mercado  
- IMCO_AD(2016)589291 -  
-
IMCO 
OPINIÓN sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión  
- FEMM_AD(2016)578529 -  
-
FEMM 

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones menores 
Interpelaciones menores con solicitud de respuesta escrita que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 130 bis y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de participación y difusión (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV  
 

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

Acuerdo marco institucional UE-Suiza (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) SV  
 

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz. Vi tycker att betänkandet från utrikesutskottet betonar väl vikten av att de två parterna har ett nära, brett och omfattande partnerskap som gynnar båda parter samt vikten av att förnya och konsolidera den bilaterala strategin mellan EU och Schweiz.
Vad det gäller att betona vikten av social lagstiftning anser vi emellertid att de nationella reglerna på arbetsmarknadsområdet skall respekteras, med utgångspunkt i den nationella lagstiftningen. Situationen för gränsarbetarna bör förbättras och det bör ske utanför ramen för den bilaterala strategin eller ramverk som betonar nationell lag eller praxis.

Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (A8-0054/2019 - David Martin) SV  
 

. – Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore är ett viktigt steg för en reform av det föråldrade systemet för investeringsskydd och tvistlösning, något som man från socialdemokratiskt håll har jobbat hårt för att reformera till att bli mer transparent och rättssäkert. Avtal som syftar till att säkerställa en skälig och rättvis behandling av investerare ska inte kunna påverka vår rätt att reglera på alla myndighetsnivåer eller att söka nå viktiga mål för den offentliga politiken, såsom folkhälsa och miljöskydd. Vidare är fungerande nationella domstolar förstahandsvalet för att lösa investerartvister. I relation till investeringsskydd vill vi också understryka skrivningen i Europaparlamentets resolution, som påminner om det ansvar som fastställs i OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos