Ole CHRISTENSEN : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialdemokratiet (Dinamarca)

Miembro de las comisiones 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Suplente 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Pesca
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Pesca

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre una estrategia de aviación para Europa  
- EMPL_AD(2016)587415 -  
-
EMPL 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos  
- EMPL_AD(2018)613532 -  
-
EMPL 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Derechos de autor en el mercado único digital (A8-0245/2018 - Axel Voss) DA  
 

Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet bakker grundlæggende op om, at kunstnere skal have en rimelig betaling for brug af deres værker.
De europæiske regler til beskyttelse af ophavsrettigheder har længe været forældede og har ikke været skræddersyet til en digital virkelighed.
Det er vigtigt at understrege, at dette direktiv pålægger udbydere af onlinedelingstjenester nye forpligtelser, men at disse forpligtelser ikke er rettet mod brugerne af disse.
Kommissionens oprindelige direktivforslag var uacceptabelt, og det har gennem hele lovgivningsprocessen været en prioritet for Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet, at der blev indsat robuste beskyttelsesforanstaltninger. Disse beskyttelsesforanstaltninger har skullet værne om en lang række legitime grunde til at benytte sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale. Derfor er karikaturer, anmeldelser o.l., der benytter sig af ophavsrettighedsbeskyttet materiale, ikke omfattet af direktivets bestemmelser.
Det har ligeledes været en prioritet, at en række platforme skulle undtages fra direktivet, så eksempelvis online encyklopædier, open source-platforme og platforme med et uddannelses- eller forskningsmæssigt formål nu ikke længere er underlagt direktivet.
Direktivet har også indsat visse undtagelser for nye og mindre virksomheder. Vi vil følge direktivets påvirkning af disse virksomheder nøje.
Skulle direktivet have utilsigtede konsekvenser i forhold til direktivets undtagelser eller dets implementering generelt, vil vi forlange en hurtig revision af direktivet.

Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión (A8-0041/2019 - Maite Pagazaurtundúa Ruiz) DA  
 

Tværnationale stemmelister, hvori et antal mandater kan opstille på en fælles europæisk valgkreds, mener jeg, i princippet, er en god idé.
Jeg mener, at tværnationale lister kan bidrage til en mere nuanceret EU-debat, når der både skal sættes kryds ved en national og en tværnational kandidat.
Det er dog endnu uklart, hvordan man ønsker at organisere tværnationale lister i forhold til fordelingen af opstillede. Ved en ujævn fordeling risikerer man at ende med det modsatte resultat af det tilsigtede, fordi nogle nationale interesser risikerer at få forrang over andre. Derfor er det vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring et sådant opstillingssystem, før der tages endeligt stilling til spørgsmålet.

Enmiendas al Reglamento interno del Parlamento (A8-0462/2018 - Richard Corbett) DA  
 

Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter større kontrol med og revision af tillægget til generelle udgifter til kontorhold, som ofte kaldes blyantspenge.
Socialdemokratiet mener, at forslaget i denne betænkning har en stor svaghed, idet revisionen er frivillig for europaparlamentarikere. Vi mener, revisionen skal være obligatorisk for alle.
Det er for os afgørende, at der er klare, ens og kontrollerbare regler, at kontrollen udøves af fagprofessionelt personale, og at samtlige europaparlamentarikere underlægges ens og effektive kontrolsystemer.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la prohibición de la propiedad de jugadores por terceros en el deporte europeo  
- P8_DCL(2015)0066 - Caducada  
Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE  
Fecha de presentación : 11-11-2015
Fecha en que caducará : 11-02-2016
Número de signatarios : 95 - 12-02-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos