Miroslav MIKOLÁŠIK : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Eslovaquia)

Vicepresidente 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcomisión de Derechos Humanos
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcomisión de Derechos Humanos
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Desarrollo Regional
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Desarrollo Regional

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo  
- ENVI_AD(2018)620896 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la UE  
- ENVI_AD(2016)572999 -  
-
ENVI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica  
- ENVI_AD(2018)623609 -  
-
ENVI 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales (A8-0086/2019 - Michał Boni) SK  
 

Pre naplnenie našich cieľov, medzi ktoré patrí aj vybudovanie energetickej únie, je potrebné prijímať potrebné kroky k ich naplneniu, ako napríklad zvýšenie palivovej úspory či zníženie dopytu po energii. Tým, že je spotrebiteľ dostatočné informovaný o efektívnosti spotreby, má možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, aký druh produktu bude používať. Ak sa takéto produkty osvedčia ako účinné a efektívne, je vysoko pravdepodobné, že ich spotreba stúpne, čo v dlhodobom horizonte povedie k nižšej platbe a spotrebe energie a podpore inovácií do výroby energeticky účinnejších výrobkov. Navyše harmonizované podmienky na úrovni EÚ znížia náklady výrobcov, čo následne povedie k väčšej konkurencii na trhu. Podporujem tento návrh a považujem za dôležité, aby spotrebitelia mohli robiť čo najefektívnejšie rozhodnutia o tom, aké produkty budú používať. Dôležité je pri tom dbať na poskytovanie všetkých informácií na štítku, a to aj ohľadom životnosti výrobku, a zabezpečiť, aby tieto štítky boli dostatočne viditeľné aj pri online nakúpe.

Derechos de autor en el mercado único digital (A8-0245/2018 - Axel Voss) SK  
 

Kontroverznou a celospoločensky diskutovanou témou posledných mesiacov je ochrana autorských práv na digitálnom jednotnom trhu. Jednoznačne podporujem úmysel a vôľu pre jasnú európsku úpravu tejto problematiky. Pokiaľ platí ochrana autorských práv v bežnom svete, nevidím dôvod prečo by rovnaká ochrana autorských práv nemala platiť aj v online svete, ktorého každodenné používanie stúpa obrovským tempom. Je dôležité zabezpečiť dostatočnú právnu istotu pre autorov obsahu, ako aj zaistiť účinnú regulačnú ochranu online sveta. Je nevyhnutné správne komunikovať kľúčové implikácie tejto smernice vo verejnom diskurze, aby sme vyvrátili všetky nepravdivé informácie a obavy spojené s týmto návrhom. Občania majú strach najmä zo straty slobody slova, ktorú im však tento návrh vôbec neberie. Poukazujem na to, že spolu so zavedením tejto smernice sa musíme zamerať aj na dostatočnú komunikáciu s občanmi, aby sme predišli akýmkoľvek pochybnostiam v súvislosti s aplikáciou tejto smernice v praxi.

Contratos de compraventa de bienes (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Jednotný trh predstavuje jednu z najdôležitejších oblastí našej európskej integrácie. Nielenže uľahčuje obchod a prináša prosperitu spoločenstvu, ale vo významnej miere chráni predovšetkým spotrebiteľa. Ak existuje spôsob, ktorý dokáže chrániť a uľahčiť obchod ešte viac, považujem za prínosné tento spôsob využívať. Súhlasím s návrhom spravodajcu a som presvedčený, že harmonizácia európskeho spotrebiteľského zmluvného práva prinesie mnoho pozitív. Ako bolo spomenuté v návrhu, nejde len o povzbudenie občanov využiť možnosť cezhraničného obchodu, ale harmonizácia tiež zvýši dôveru spotrebiteľov, zníži transakčné náklady a posilní právnu istotu pre oboch účastníkov obchodu – predajcu aj spotrebiteľa.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de acto de la Unión  
Los diputados podrán presentar una solicitud a la Comisión Europea para que presente una propuesta de acto de la Unión (un acto nuevo o la modificación de un acto vigente). Artículo 47 del Reglamento interno

Propuesta de acto de la Unión sobre la mejora de la extracción de plasma en la Unión Europea  
- B8-0591/2018  
Propuesta de acto de la Unión sobre las diferencias en materia de declaraciones, composición y sabor de los productos en los mercados del centro/este y del oeste de la Unión  
- B8-0301/2017  

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre el acceso al empleo de las personas que padecen trastornos neurológicos y dolor crónico  
- P8_DCL(2016)0112 - Caducada  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 179 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre las diferencias en materia de composición y calidad de los productos comercializados en los mercados del este y el oeste de la Unión  
- P8_DCL(2016)0053 - Caducada  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Fecha de presentación : 09-05-2016
Fecha en que caducará : 09-08-2016
Número de signatarios : 141 - 28-07-2016
Declaración por escrito sobre la construcción de la vía Cárpata, ruta estratégica de transporte de las regiones orientales de la Unión  
- P8_DCL(2016)0019 - Caducada  
Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Professor Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ  
Fecha de presentación : 07-03-2016
Fecha en que caducará : 07-06-2016
Número de signatarios : 61 - 08-06-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos