Vladimír MAŇKA : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Eslovaquia)

Cuestor 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parlamento Europeo

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Presupuestos
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Mesa del Parlamento Europeo
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Cuestores
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Presupuestos

Suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 14-07-2014 / 06-11-2017 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Industria, Investigación y Energía

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre el control del gasto y la supervisión de la eficiencia de costes de los sistemas de Garantía Juvenil de la UE  
- BUDG_AD(2017)606163 -  
-
BUDG 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
OPINIÓN sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016  
- BUDG_AD(2016)575091 -  
-
BUDG 
OPINIÓN sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015  
- BUDG_AD(2015)546556 -  
-
BUDG 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Contratos de compraventa de bienes (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK  
 

Rôzna úprava v oblasti právnych vzťahov pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim a komplikované zisťovanie postupov pri uplatňovaní práv sťažujú fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického cezhraničného obchodu. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku je preto ďalším stupňom v oblasti odstraňovania právnych prekážok a harmonizácie európskeho spotrebiteľského práva. Precíznejšou jednotnou úpravou práv a povinností zmluvných strán sa vytvára priestor pre rozvoj elektronického predaja tovaru. Zjednotené postupy pri predaji spotrebného tovaru týkajúce sa najmä reklamácie, prostriedkov nápravy a ukončenia zmlúv posilnia právnu istotu zmluvných strán. Zároveň sa uľahčí obchodníkom ponúkanie tovaru v iných členských krajinách. To prispeje k väčšej konkurencii a vytváraniu tlaku na ceny a kvalitu tovaru.

Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) SK  
 

Inštitút postúpenia pohľadávky predstavuje v podnikoch likvidný potenciál pre uhrádzanie vlastných záväzkov. Pre zmluvné strany, ktoré do vzťahu postúpenia pohľadávky vstupujú, je dôležité určiť, ktoré právo sa pri postúpení bude na ich právny vzťah uplatňovať. Táto potreba je zásadnou najmä pri cezhraničných vzťahoch a zvlášť pri predaji bankových úverových pohľadávok inej spoločnosti. Návrh nariadenia EP a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany upravuje pre tieto prípady základné pravidlo tak, že rozhodným uplatniteľným právom bude právny poriadok krajiny obvyklého pobytu postupcu. Takto určené rozhodné právo posilní právnu istotu podnikov, zabezpečí väčšiu transparentnosť a aj väčšiu predvídavosť účastníkov zmluvného vzťahu pri postúpení pohľadávky.

Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte (A8-0022/2019 - Karima Delli) SK  
 

Zmluva o založení dopravného spoločenstva predstavuje právny rámec spolupráce Únie a jej krajín s krajinami západného Balkánu v oblasti dopravy. Spolupráca sa týka cestnej, železničnej, vodnej aj námornej dopravy, a to v oblasti technických noriem, interoperability, bezpečnosti a ochrany dopravy, sociálnej politiky, verejného obstarávania a životného prostredia tak, aby tieto zodpovedali normám Únie. Realizácia tejto dohody podporí budovanie a rozvoj dopravnej siete medzi Úniou a západným Balkánom, urýchli integráciu týchto krajín a pomôže rozvoju regiónov. To bude mať pozitívny vplyv na hospodárstvo, podporí cestovný ruch a všeobecne zjednoduší a uľahčí cestovanie.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la necesidad de una conducta empresarial responsable para las inversiones en países en desarrollo  
- P8_DCL(2016)0133 - Caducada  
Monika SMOLKOVÁ , Pavel POC , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Vladimír MAŇKA , Derek VAUGHAN , Agnes JONGERIUS , Boris ZALA , Monica MACOVEI , Kostas CHRYSOGONOS , Marc TARABELLA , Maria ARENA , Olga SEHNALOVÁ , Jude KIRTON-DARLING , Elly SCHLEIN  
Fecha de presentación : 12-12-2016
Fecha en que caducará : 12-03-2017
Número de signatarios : 103 - 13-03-2017
Declaración por escrito sobre la protección de las personas con discapacidad y el mayor reconocimiento y armonización entre los Estados miembros de los derechos, medidas e instrumentos relativos a la discapacidad  
- P8_DCL(2014)0012 - Caducada  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Fecha de presentación : 20-10-2014
Fecha en que caducará : 20-01-2015
Número de signatarios : 82 - 21-01-2015

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos