Sirpa PIETIKÄINEN : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Kansallinen Kokoomus (Finlandia)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Comisión Especial sobre Resoluciones Fiscales y Otras Medidas de Naturaleza o Efectos Similares (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y Valores  
- FEMM_AD(2018)627907 -  
-
FEMM 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo en lo que atañe al apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros  
- FEMM_AD(2018)623659 -  
-
FEMM 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre controles oficiales] y se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo  
- ENVI_AD(2015)549119 -  
-
ENVI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión  
- ENVI_AD(2018)628594 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (refundición)  
- ENVI_AD(2017)604859 -  
-
ENVI 
POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control  
- ECON_AD(2017)610694 -  
-
ECON 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Objeción a una medida de ejecución: criterios científicos para la determinación de las propiedades de alteración endocrina (B8-0542/2017) FI  
 

Äänestin vastalauseen puolesta. Hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit ovat ainesosia, jotka muuttavat hormonien normaalia toimintaa. Niille ominaista on se, että ne voivat vaikuttaa jo pieninä annoksina ja niiden vaikutukset ovat peruuttamattomat. Erityisen herkkiä aineiden vaikutukselle ovat sikiöt ja lapset. Vaikutukset eivät välttämättä näy heti, mutta voivat näkyä sukupolvien yli. EU:ssa on pitkään vaadittu kriteereitä hormonihäiritsijäkemikaalien identifioimiseksi. Tämä auttaisi kemikaalien säätelyä ja rajoittamista. Kriteerien tulisi koskea kaikkia kemikaaleja ja noudattaa Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmää hormonihäiritsijäkemikaaleista, jotka ovat vaarallisia eliöille, ihmisille ja ekosysteemeille. Komission ehdotus oli pettymys, koska komissio pyrki kriteereissä sallimaan poikkeuksia eliöiden hormonitoimintaa häiritseville aineille. Komission tulee pikaisesti laatia uusi ehdotus varovaisuusperiaate edellä, sekä terveyden että ympäristön suojelemisen kannalta.

Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (A8-0046/2017 - Ernest Urtasun) FI  
 

Naisten euro on edelleen miesten euroa pienempi. Sukupuolten palkkaero oli Euroopan unionissa vuonna 2014 keskimäärin 16,1 prosenttia, vaikka naisilla on keskimäärin korkeampi koulutustaso kuin miehillä. Naiset kantavat suuremman osan hoivataakasta. Mikäli nainen on välillä poissa palkkatöistä ensin hoitaakseen lapsia ja sitten vanhempiaan, hänen eläkkeensä voi jäädä hyvinkin pieneksi. Naisiin kohdistuva väkivalta on myös edelleen järkyttävän yleistä.
Tarvitsemme konkreettisia toimia tasa-arvon edistämiseksi. Tarvitsemme kiireellisesti tasa-arvostrategian ja syrjinnän vastaisen direktiivin. Hiljaisen syrjinnän poistamiseksi on mahdollistettava työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen ja taattava lastenhoidon ja terveyspalveluiden saatavuus. Odotamme äitiyslomadirektiivin uudistusta ja toivomme komissiolta ehdotusta isyysloma- ja omaishoitajadirektiiveistä.
EU:n tulee kehittää sukupuolista budjetointia ja uusia ohjelmia ja toimenpiteitä suunniteltaessa tulisi tehdä sukupuolivaikutusten arviointeja. Näin voitaisiin varmistaa entistä johdonmukaisemmat ja näyttöön perustuvat politiikkatoimet ja ottaa tasa-arvo huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksien puolella ollaan jopa otettu takapakkia. On uskomatonta, että edelleen Euroopankin tasolla käydään keskustelua ehkäisyvälineiden ja turvallisen abortin saatavuudesta. Meidän tulee äänekkäästi puolustaa näitä oikeuksia.

CETA entre la UE y Canadá (A8-0009/2017 - Artis Pabriks) FI  
 

Vaikka äänestinkin EU:n ja Kanadan välisen CETA-kauppasopimuksen puolesta, mielestäni siitä ei yrityksistä huolimatta tullut uudentyyppisen kauppasopimuksen mallioppilasta.
Sopimus avaa kyllä ovet eurooppalaisille yrityksille laajentua uusille merkittäville markkinoille, mutta CETA:n neuvotteluprosessia seuranneista huolista osa jäi varjostamaan lopputulosta.
Erityisesti huolta on nostattanut investointituomioistuinjärjestelmä. Nyt on seurattava tarkasti, etteivät yritykset nosta kanteita kyseenalaisin perustein. On myös pidettävä huolta siitä, ettei kanteiden uhka johda hallitusten itsesensuuriin uusia lakeja säädettäessä. Emme saa luopua kunnianhimostamme luoda korkeimmat mahdolliset terveys-, työ-, ympäristö- ja turvallisuusstandardit. Varovaisuusperiaate on tärkeä sääntelyn pohja, johon on uskallettava turvautua myös jatkossa.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales  
Todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto propio de la actividad de la Unión. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá qué procedimiento debe seguirse. Artículo 143 del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre las enfermedades respiratorias crónicas  
- P8_DCL(2016)0115 - Caducada  
Alberto CIRIO , Karin KADENBACH , Catherine STIHLER , Kateřina KONEČNÁ , Biljana BORZAN , Eva KAILI , Piernicola PEDICINI , David BORRELLI , Damiano ZOFFOLI , Sirpa PIETIKÄINEN , Nessa CHILDERS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 249 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre el acceso al empleo de las personas que padecen trastornos neurológicos y dolor crónico  
- P8_DCL(2016)0112 - Caducada  
Marian HARKIN , Jeroen LENAERS , Daciana Octavia SÂRBU , Jean LAMBERT , Ivo VAJGL , Dame Glenis WILLMOTT , Biljana BORZAN , Jana ŽITŇANSKÁ , José BLANCO LÓPEZ , Eva KAILI , Jutta STEINRUCK , Elena GENTILE , Heinz K. BECKER , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Sirpa PIETIKÄINEN , Sofia RIBEIRO , Bogdan Brunon WENTA , Cristian-Silviu BUŞOI , Karin KADENBACH , Merja KYLLÖNEN  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 179 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre la insuficiencia cardíaca  
- P8_DCL(2016)0110 - Caducada  
Annie SCHREIJER-PIERIK , Aldo PATRICIELLO , Cristian-Silviu BUŞOI , Sirpa PIETIKÄINEN , Andrey KOVATCHEV , Pascal ARIMONT , Marc TARABELLA , Victor NEGRESCU , Miriam DALLI , Nicola CAPUTO , Daciana Octavia SÂRBU , Karin KADENBACH , Nessa CHILDERS , Ian DUNCAN , Stelios KOULOGLOU , Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 236 - 25-01-2017

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos 

Contacto