Bart STAES : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea - Miembro

Partidos nacionales 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groen (Bélgica)

Miembro de las comisiones 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Control Presupuestario
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Control Presupuestario
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas

Suplente 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Israel
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra  
- ENVI_AD(2017)595582 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre las recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)  
- ENVI_AD(2015)544393 -  
-
ENVI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión  
- ENVI_AD(2018)615396 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y por el que se modifican los Reglamentos (UE) nº 1291/2013 y (UE) nº 1316/2013  
- CONT_AD(2015)551899 -  
-
CONT 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para el comercio de animales reproductores y sus productos reproductivos y su importación a la Unión  
- ENVI_AD(2015)541295 -  
-
ENVI 

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de participación y difusión (A8-0401/2018 - Dan Nica) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen worden gemaakt met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) NL  
 

Ik heb voor het dossier Horizon Europa gestemd, het zogenaamde negende kaderprogramma voor onderzoek, omdat het een goede basis legt voor de verdere ontwikkeling van wetenschap en technologie, industriële concurrentie en de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
We wilden graag de schrapping van de bepaling die het voorzorgsbeginsel vervangt door het innovatieprincipe, omdat dit voor rechtsonzekerheid zorgt.
Onder impuls van de Groenen is het programma Horizon Europa zeer sterk op klimaat gericht, is het gelinkt aan de concretisering van het Parijse klimaatakkoord en moet het vooral toepassingen bevatten waar burgers beter van worden. Geldoverdracht van Horizon Europa naar het Europese defensiefonds is bijvoorbeeld niet toegestaan. Voortaan moeten strategische onderzoeks- en innovatieplannen gemaakt worden met vooraf een multi-stakeholdersbevraging. De selectiecriteria zijn strenger als het over langetermijnprojecten gaat, er wordt een Europese Innovatieraad opgericht die veelbelovende innovaties zal opschalen en kmo's en start-ups zal helpen. Er komt ook meer transparantie bij de follow-up van de besteding van de middelen. De geselecteerde domeinen zijn onder andere gezondheid (opsporen en behandelen van ziektes), de creatieve industrie, de circulaire economie, mobiliteit en energietransitie, duurzame landbouw en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bovendien zijn het promoten van gelijke kansen en het zoeken naar genderevenwicht in de evaluatiepanels expliciet in de tekst opgenomen.

Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL  
 

Klokkenluiders die onregelmatigheden vaststellen of misbruik van de wet in hun baan naar buiten willen brengen, hoeven niets meer te vrezen. Een Europese richtlijn zal hen voortaan beschermen tegen mogelijke vergeldingen.
Het duurde enkele jaren voor deze richtlijn er was, maar de krijtlijnen zijn uitgeschreven door de Verts/ALE-Fractie en de ernstige onthullingen van de laatste jaren (WikiLeaks, LuxLeaks, de Panama Papers...) hebben er vaart achter gezet.
Eens de wet van kracht is, kunnen straffen opgelegd worden aan wie weerwraak wil nemen op klokkenluiders. Zij die melding maken van inbreuken op de EU-wetgeving zijn vrijgesteld van burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als de openbaarmaking van informatie in het algemeen belang is. De richtlijn definieert het toepassingsgebied, bakent grenzen af ten aanzien van de nationale veiligheid en legt verder duidelijke criteria vast omtrent de procedure voor openbaarmaking.
Het had heel wat voeten in de aarde en de onderhandelingen met de lidstaten en de Raad waren bij momenten hard tegen onzacht, maar de deal die is bereikt getuigt van gezond verstand en komt de democratie en de transparantie van de rechtsstaat alleen maar ten goede.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Preguntas al BCE y relativas al MUS y al MUR 
Los diputados podrán formular preguntas con solicitud de respuesta escrita al Banco Central Europeo sobre el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución. Estas preguntas se presentarán previamente al presidente de la comisión competente. Artículo 140, artículo 141 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la Iniciativa europea sobre desayuno con miel y el Día Mundial de las Abejas  
- P8_DCL(2016)0033 - Caducada  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Fecha de presentación : 11-04-2016
Fecha en que caducará : 11-07-2016
Número de signatarios : 224 - 12-07-2016
Declaración por escrito sobre la caza de trofeos  
- P8_DCL(2016)0003 - Caducada  
Neena GILL , Catherine BEARDER , Sirpa PIETIKÄINEN , Kathleen VAN BREMPT , Eva KAILI , Stefan ECK , Miriam DALLI , Seb DANCE , Jonás FERNÁNDEZ , Victor NEGRESCU , Bart STAES  
Fecha de presentación : 18-01-2016
Fecha en que caducará : 18-04-2016
Número de signatarios : 134 - 19-04-2016
Declaración por escrito sobre la lucha contra la delincuencia organizada  
- P8_DCL(2015)0044 - Caducada  
Laura FERRARA , Marco VALLI , Petri SARVAMAA , Bart STAES , Barbara SPINELLI , Ingeborg GRÄSSLE , Michael THEURER , Dennis de JONG , Monika HOHLMEIER , Benedek JÁVOR , Sergio Gaetano COFFERATI , Ignazio CORRAO , Fabio Massimo CASTALDO  
Fecha de presentación : 07-09-2015
Fecha en que caducará : 07-12-2015
Número de signatarios : 172 - 08-12-2015

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos