Zigmantas BALČYTIS : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos socialdemokratų partija (Lituania)

Vicepresidente 

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Control Presupuestario
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Control Presupuestario
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Industria, Investigación y Energía

Suplente 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Exteriores

Principales actividades parlamentarias 

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas  
- AFET_AD(2017)594060 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior  
- AFET_AD(2017)594061 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre la capacidad presupuestaria de la zona del euro  
- CONT_AD(2016)578582 -  
-
CONT 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito  
- CONT_AD(2016)589219 -  
-
CONT 
OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas  
- AFET_AD(2016)571791 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior  
- AFET_AD(2016)571792 -  
-
AFET 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (A8-0010/2019 - Kay Swinburne) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl akcizais apmokestinamų prekių judėjimo ir priežiūros kompiuterizavimo. Pasiūlymo tikslas – į akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos taikymo sritį įtraukti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimą ES viduje, siekiant supaprastinti procedūrą ir sudaryti sąlygas tinkamai stebėti tokį gabenimą, taip pat sukurti pagrindą, kuriuo remiantis būtų valdomas tolesnis Sąjungos akcizų teisės aktais nustatytų procesų automatizavimas, kai toks automatizavimas laikomas naudingu. Be šio pasiūlymo koordinuotai planuoti vartoti išleistų akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ES viduje automatizavimą nebūtų įmanoma.

Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos (A8-0261/2018 - Pavel Svoboda) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl taikytinos teisės, kai reikalavimų perleidimas daro poveikį tretiesiems asmenims. Komisijos pasiūlyme pagrindinė taisyklė yra tai, kad perleidimui taikytina teisė yra perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos valstybės teisė. Ši taisyklė galioja kai kuriose valstybėse narėse, o kitose taikoma, pavyzdžiui, perleistam reikalavimui taikytina teisė. Pagrindinės neigiamos perleidimo pasekmės gali būti teikti perleidėjo kreditoriams arba kitiems su perleidėju susijusiems tretiesiems asmenims. Todėl ši taisyklė dėl perleidėjo įprastinės gyvenamosios (verslo) vietos suteiks tretiesiems asmenims, kurie gali būti susiję, daug skaidrumo ir nuspėjamumo.

Programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV») (A8-0069/2019 - Dennis de Jong) LT  
 

Balsavau už pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo. Pranešėjas savo pakeitimus grindė išsamia programos „Pericles 2020“ laikotarpio vidurio vertinimo, kurį sudaro išorės ataskaita ir po to priimtas Komisijos komunikatas bei Komisijos tarnybų darbinis dokumentas, analize. Nors laikotarpio vidurio vertinime pateikta daug svarbios informacijos, pranešėjo nuomone, ji negali pakeisti tinkamo poveikio vertinimo su visomis tokiam vertinimui būdingomis garantijomis. Tačiau pranešėjas nenorėjo pratęsti procedūrų primygtinai reikalaudamas tokio poveikio vertinimo. Laikotarpio vidurio vertinimas parodė, kad programa „Pericles 2020“ iš esmės vykdo savo tikslus. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl to, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nepakankamai dalyvauja programos veikloje, nes atrodo, kad iš esmės tik Prancūzijos, Ispanijos ir Italijos nacionalinės valdžios institucijos gauna naudos iš programos veiklos. Antroji problema susijusi su tuo, kad trūksta atitinkamų pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių. Pasitelkus šiuo metu naudojamus pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius nustatytas aptiktų padirbtų eurų skaičius ir uždarytų neteisėtų dirbtuvių skaičius, tačiau šie rodikliai nesuteikia jokios informacijos apie tai, kaip šie statistiniai duomenys susiję su programos indėliu pasiekiant šių rezultatų.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales  
Todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto propio de la actividad de la Unión. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá qué procedimiento debe seguirse. Artículo 143 del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre la prevención del uso del plomo  
- P8_DCL(2016)0106 - Caducada  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Fecha de presentación : 03-10-2016
Fecha en que caducará : 03-01-2017
Número de signatarios : 94 - 04-01-2017
Declaración por escrito sobre el reconocimiento por parte de Turquía de los genocidios armenio, caldeo-asirio-sirio y griego póntico de 1915  
- P8_DCL(2016)0102 - Caducada  
Dominique BILDE , Milan ZVER , Zigmantas BALČYTIS , Patricija ŠULIN , Mara BIZZOTTO , Peter van DALEN , Gerolf ANNEMANS , Mireille D'ORNANO , Steeve BRIOIS , Marie-Christine BOUTONNET  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 23 - 13-12-2016
Declaración por escrito sobre la enfermedad de Asperger  
- P8_DCL(2016)0099 - Caducada  
Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 51 - 13-12-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos