Bendt BENDTSEN : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Det Konservative Folkeparti (Dinamarca)

Miembro de las comisiones 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Industria, Investigación y Energía
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la República Popular China
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Industria, Investigación y Energía

Suplente 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Comercio Internacional
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Comercio Internacional

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

INFORME sobre el informe de situación en materia de energías renovables  
- A8-0196/2016 -  
-
ITRE 

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la interpretación y la aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación  
- INTA_AD(2018)615264 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía y por la que se deroga la Decisión n.º 994/2012/UE  
- INTA_AD(2016)583920 -  
-
INTA 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1007/2009, sobre el comercio de productos derivados de la foca  
- INTA_AD(2015)552091 -  
-
INTA 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo (A8-0429/2018 - Angelika Mlinar) DA  
 

Ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundlæggende værdi i Europa. Desværre hopper kæden af, når Europa-Parlamentets Udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling benytter en ellers god sag til fremlægge en række uantagelige forslag - f.eks. ved at foreslå et administrativt monster, som skal tvinge et kønspolitisk perspektiv ned over alle aspekter i Parlamentets budgetter, eller ved at misbruge ligestillingen til at bestemme over, hvordan det øverste lederskab af de politiske grupper udpeges - for at nævne nogle eksempler.

Condiciones y sistemas penitenciarios (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron) DA  
 

Jeg har i dag stemt for betænkningen Bergeron om fængselssystemer og -forhold, men desværre tager betænkningen ikke tilstrækkeligt højde for det helt fundamentale problem: at europæiske lande ikke sikrer ordentlige, basale forhold i deres egne fængsler i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen. Det betyder i praksis, at andre europæiske lande ikke kan hjemsende kriminelle EU-borgere til afsoning i deres respektive hjemland. Det er derfor nødvendigt, at vi lægger yderligere pres på de medlemsstater, som ikke påtager sig deres ansvar. Her forventer jeg, at Europa-Kommissionen sikrer, at landene lever op til deres forpligtelser. Det kan ikke være rigtigt, at medlemslande i EU ikke tager ansvar for sine egne kriminelle. Jeg vil se handling fra de lande, som ikke lever op til kravene.

Hacia un marco paneuropeo para los bonos garantizados (A8-0235/2017 - Bernd Lucke) DA  
 

Vi har i dag stemt om initativbetænkningen om fremtidens paneuropæiske ramme for særligt dækkede obligationer. Jeg har stemt for betænkningen, da den indeholder gode elementer, såsom at fremtidig regulering skal være fokuseret på principper og formål, så vi kan beholde de nationale modeller, der virker, som for eksempel dansk realkredit. Nå det så er sagt, noterer jeg mig, at vi beder EBA om en konsekvensanalyse af skibskredit. Skibskredit har i Danmark fungeret godt, og jeg forventer, at en konsekvensanalyse nå finde frem til, at skibe er sikre investeringer.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones