• Olga   SEHNALOVÁ  

Olga SEHNALOVÁ : Explicaciones de voto por escrito - 8ª legislatura 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Seguro de vehículos automóviles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) CS  
 

Plénum potvrdilo navrhované změny ve směrnici tak, jak jsme je přijali na Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele. Hlavní výhodou, proč nová pravidla podporuji, je spravedlivé odškodnění poškozených v případě nehody. Osobně jsem chtěla – a jako sociální demokraté jsme to navrhli – více zohlednit sytém bonusů a malusů, který podporuje bezpečnější jízdní chování a na kterém vydělají řidiči, kteří nebourají. Doplnila bych, že nyní pracujeme také na legislativě, která má vybavit vozidla bezpečnostními prvky tak, aby v EU ubylo autonehod a zmírnily se jejich následky nejen pro řidiče, ale také pro chodce nebo cyklisty. Hlasovat o ní budeme na výboru IMCO příští týden 21. března 2019 a já jsem stínovou zpravodajkou.

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (A8-0456/2018 - Lara Comi) CS  
 

Tuto zprávu jsem podpořila, protože vyzývá k podpoře včasných plateb mezi podniky, což by podle mého názoru mělo být standardem. Dlouhá doba splatnosti dopadá nejvíce na malé a střední podniky, které často akceptují delší platební lhůty. Zpráva proto upozorňuje také na nutnost zlepšení postupu ověřování, jestli nedochází k umělému prodlužování lhůt splatnosti. Stávající směrnici považuji za vhodný nástroj pro vytvoření rovných podmínek v případě opožděných plateb, podniky nicméně stále nemají dostatek informací o prostředcích nápravy v případě opožděných plateb. Doufám, že se díky této zprávě podaří tuto situaci zlepšit.

Investigación estratégica OI/2/2017 de la Defensora del Pueblo Europeo sobre la transparencia de los debates legislativos en los órganos preparatorios del Consejo de la Unión Europea (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) CS  
 

Každý z občanů Evropské unie, kterého zajímá práce unijních orgánů, si může snadno dohledat záznam plenárního zasedání nebo se podívat na průběh jednání výborů. Pokud by ho ale zajímala práce zástupců vlády z jeho státu, bohužel nemá šanci dohledat, jak na zasedání Rady vystupovali. Velmi jsem proto uvítala zprávu paní ombudsmanky, která na nedostatek transparentnosti Rady upozorňuje, a doufám, že Rada brzy přijme potřebná opatření ke zlepšení situace.

Conducción autónoma en los transportes europeos (A8-0425/2018 - Wim van de Camp) CS  
 

Technický pokrok nelze zastavit, proto se i autonomní vozidla v běžném provozu stávají realitou. Tato zpráva předpokládá řadu pozitivních dopadů, například na dopravní nehodovost v důsledku omezení chyb řidiče, ovšem zmiňuje i témata, která jsou pro rychlejší zavádění této technologie důležitá, a tím je ochrana osobních údajů a přístup k datům. Považuji za důležité, aby uživatelé měli dostatečnou kontrolu nad tím, jaká data vozidlo vytváří a komu jsou poskytována, a byli dostatečně chráněni před možným zneužitím. Zároveň zpravodaj správně upozorňuje, že stále nejsou vyřešeny otázky spojené s provozem autonomních vozidel, jako jsou zodpovědnost za vozidlo a způsob jeho pojištění nebo etické zásady. Navíc se tato zpráva nezabývá pouze silniční dopravou, ale zohledňuje vliv autonomního řízení na železniční, leteckou a říční dopravu. Proto jsem se rozhodla tuto zprávu podpořit.

Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (A8-0193/2018 - Cláudia Monteiro de Aguiar) CS  
 

Vozidla pronajatá bez řidiče pro přepravu zboží jsou platná už 25 let. Za tu dobu se však situace v silniční dopravě změnila, proto musíme reagovat na aktuální potřeby. Navržená úprava umožní pronajmout vozidla v jiném členském státě, aby podniky mohly reagovat na výkyvy poptávky. Podpořila jsem pozici Evropského parlamentu také pro to, že podporuje návrh Komise, která požaduje, aby členské státy nově neměly mít možnost omezit najatá vozidla v případě, že podnik je v členském státě usazen a vozidlo splňuje všechny bezpečnostní požadavky a je oprávněno k provozu.

Servicios de asistencia en la Unión para la mejora de la igualdad de género (A8-0352/2018 - Sirpa Pietikäinen) CS  
 

Naprostou většinu pečovatelů, kteří poskytují podporu svým zdravotně postiženým, starším příbuzným nebo dětem s chronickým onemocněním či postižením, tvoří ženy. Přestože péče o jejich blízkého rodinného příslušníka v mnoha případech vyžaduje kapacitu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu a neumožňuje žádné jiné zaměstnání, tři ze čtyř pečovatelů nedostávají za svou péči žádnou finanční náhradu. V mnoha případech nemají ani přístup k žádným sociálním výhodám. To má přímý dopad nejen na jejich současný příjem, ale i na jejich budoucí důchod, a ovlivňuje to situaci celé rodiny.
Vzhledem ke stárnoucímu evropskému obyvatelstvu je navíc pravděpodobné, že se situace bude zhoršovat a že nároky na pečovatele jenom porostou. Je proto nutné zaměřit se na rozvoj služeb, které by jim pomohly rozdělit si pečovatelské povinnosti tak, jak jim to vyhovuje – ať už by se rozhodli využívat pomoci a pečovatelských služeb u sebe doma nebo mimo domov. Zprávu, která poukazuje na nutnost investic do pečovatelských služeb, proto považuji za velmi potřebnou a podpořila jsem ji.

La enfermedad de Lyme (borreliosis) (B8-0514/2018) CS  
 

Nebezpečí přenosu lymské boreliózy kousnutím infikovaného klíštěte by nemělo být podceňováno, neboť se jedná o onemocnění, jehož důsledky mohou být velmi závažné a mít trvalý vliv na kvalitu života. S&D požaduje zvýšené úsilí v rámci boje se šířením a přenosem tohoto onemocnění na člověka a zlepšení úrovně včasné léčby. Vyzýváme Evropskou komisi k vypracování evropského plánu boje proti lymské borelióze, který by odpovídal závažnosti této tiché epidemie, k vytvoření evropské sítě pro lymskou boreliózu pro její sledování a též k vypracování společných pokynů pro prevenci u osob, u nichž je riziko onemocnění zvýšené z důvodu výkonu jejich povolání v přírodě. Podporuji posílení informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění, zajištění asistence praktickým lékařům a dostatečné finanční podpory pro výzkum, jenž bude moci zkvalitnit proces identifikace a léčby lymské boreliózy, která může ohrozit každého z nás.

Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (A8-0305/2017 - Evžen Tošenovský) CS  
 

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací je tvořeno radou regulačních orgánů složenou ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů zřízených v každém členském státě, a tudíž zaručuje příslušnou odbornost na základě zkušeností z vnitrostátních telekomunikačních trhů. Přestože se nám nepodařilo prosadit zamyšlené změny sdružení v plnohodnotnou instituci s výraznější rozhodovací závaznou pravomocí, nařízení i přesto představuje posun ve směru upevnění postavení sdružení, které vítám. Současně mám velkou radost z úspěchu, jehož dosáhl Evropský parlament a naše frakce Socialistů a Demokratů v oblasti telekomunikací, kdy se nám podařilo získat záštitu Rady EU pro snížení nákladů na telefonické hovory v rámci EU mezi členskými státy, čímž se zlepší postavení spotřebitelů, a snad též k podpoře konkurenčního prostředí mezi operátory, z něhož by opět mohli mít užitek občané členských států.

Ayuda de la UE al desarrollo en el ámbito de la educación (A8-0327/2018 - Vincent Peillon) CS  
 

Podpořila jsem návrh usnesení Evropského parlamentu, díky němuž by se vzdělávání mělo dostat větší podpory, než je tomu nyní, neboť zajištění vzdělání bez omezení a rozdílu pro všechny je jedním z hlavních programových bodů sociálních demokratů v Evropském parlamentu. Navýšit by se tak měly prostředky zejména na rozvojovou pomoc ve vzdělávání v nejméně rozvinutých zemích a měl by být kladen větší důraz na kvalitu a dostupnost základního vzdělání, jehož podpora v posledních letech bohužel postupně klesala. Vzdělání je investicí do budoucnosti, kterou vytváříme již dnes, a měli bychom mu tedy věnovat pozornost, kterou si nepochybně zaslouží.

Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) CS  
 

Cílem směrnice je podpořit alternativní paliva pro vozidla – například elektřinu, vodík anebo plyn. Vozidla využívající alternativní paliva by orgány veřejné správy měly podle tohoto návrhu poptávat již při zadávání veřejných zakázek. Považuji přitom za důležité, že podpora se nebude týkat pouze osobních automobilů, ale i autobusů městské hromadné dopravy, které přispějí k čistějšímu ovzduší v evropských městech.

Implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión: ¡es tiempo de actuar! (A8-0297/2018 - Ismail Ertug) CS  
 

Vzhledem k tomu, že zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zaostává za původními plány, podporuji návrh zpravodaje na revizi stávající směrnice, která by měla odrážet skutečný rozvoj vozidel s alternativními palivy. Řidiči by tedy měli mít možnost dobít své auto nejen podél transevropské dopravní sítě, ale dobíjecí stanice by měly být dostupné rovnoměrně po celé Evropě.

Reducción del impacto ambiental de determinados productos de plástico (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) CS  
 

Nová pravidla, která tato směrnice přináší, by měla omezit používání plastových výrobků na jedno použití. Plastové příbory, kelímky nebo lahve použijeme jen na velmi krátkou dobu, ale poté se různým způsobem dostávají do přírody a do moří, kde způsobují značné znečištění. Cílem přitom není omezit spotřebitele, ale nabídnout mu alternativy, jako například opakované použití plastových lahví na vodu nebo systém zálohovatelných plastových lahví, a snížit závislost na jednorázových plastech.

Recursos destinados a la cohesión económica, social y territorial y recursos para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo (A8-0282/2018 - Iskra Mihaylova) CS  
 

Podpořila jsem navýšení rozpočtových prostředků Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Tato iniciativa je součástí programů záruk pro mladé lidi, což je od počátku jeden z hlavních programových bodů sociálních demokratů v Evropském parlamentu. Díky nim mohou členské státy přijímat opatření, aby mladí lidé do 25 let měli kvalitní nabídku zaměstnání, další vzdělávání, odbornou přípravu nebo stáž do čtyř měsíců od okamžiku, kdy dokončili školu nebo ztratili zaměstnání. Cílená podpora mladých lidí, a to nejen v těch částech Evropy, kde jsou problémy s nezaměstnaností mladých nejzávažnější, musí i nadále zůstat důležitou evropskou investicí v oblasti sociálního začleňování.

Paquete de medidas de la estrategia de contratación pública (A8-0229/2018 - Carlos Coelho) CS  
 

Podpořila jsem usnesení o balíčku v oblasti strategie pro zadávání veřejných zakázek, které navazuje na reformu pravidel zadávání veřejných zakázek přijatou v roce 2014 a podrobně se věnuje její implementaci a opatřením, která jsou nezbytná pro lepší provádění stávajících předpisů. Považuji za důležité, že se Evropský parlament opakovaně postavil na stranu férového a transparentního vynakládání peněz daňových poplatníků, které dostatečně bere v potaz také sociální kritéria, práva pracujících, environmentální kritéria a v neposlední řadě také potřeby těch, kteří zařízení, financovaná z veřejných prostředků, využívají. Klíčové pro mne je i s ohledem na probíhající jednání o Evropském aktu přístupnosti zdůraznění přizpůsobení pravidel zranitelným skupinám obyvatel, zejména osobám se zdravotním postižením a seniorům.

Evaluación de las tecnologías sanitarias (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) CS  
 

Zavedení společného klinického hodnocení zdravotnických technologií na úrovni EU podporuji převážně kvůli problémům, se kterými se dnes setkávají evropští občané při zdravotních obtížích – vysoké ceny léků, jejich nedostupnost či kvalita nových léčiv. Unijní hodnocení přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského farmaceutického průmyslu a zajistí udržitelnost systému zdravotnictví, který bude jako svou prioritu vnímat především zájmy pacientů. Nelze dopustit, aby byla podceňována důležitost přístupu k léčivým přípravkům.

Programa de la Unión en favor de las zonas rurales, montañosas y remotas (B8-0399/2018) CS  
 

Řešení potřeb venkovských, horských a vzdálených oblastí je iniciativou, která reaguje na nutnost zajistit lepší podmínky pro jejich rozvoj. Mnozí občané mimo městské oblasti se cítí vynecháni, jelikož jejich potřeby nejsou dostatečně integrovány do unijní politiky. Proto souhlasím s návrhem usnesení, jenž v zájmu sociální, hospodářské a územní soudržnosti klade mimo jiné důraz na investice, které venkov pro svůj rozvoj rozhodně potřebuje.

Prestación de servicios de comunicación audiovisual (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert) CS  
 

Jedním z důležitých cílů revize pravidel poskytování audiovizuálních mediálních služeb bylo pro sociální demokraty posílení práv osob se zdravotním postižením, které za stávajících podmínek bohužel nemají zaručen přístup k řadě audiovizuálních mediálních služeb. Vítám proto, že výsledkem legislativního procesu je jasná povinnost jednotlivých členských států, aby neprodleně začaly vytvářet opatření, kterými zajistí, aby služby poskytované poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jejich pravomoci byly osobám se zdravotním postižením postupně stále více zpřístupňovány. Ačkoliv byly požadavky Evropského parlamentu v této oblasti značně ambicióznější, než je vyjednaný kompromis, nová pravidla mimo jiné zaručí, aby například informace o mimořádných událostech, včetně veřejných sdělení a oznámení v případě přírodních katastrof, jež jsou zpřístupněné veřejnosti prostřednictvím audiovizuálních mediálních služeb, byly poskytovány přístupnou formou. Za důležité také považuji, že výše zmíněná opatření budou přijímána nejen na základě konzultací s poskytovateli mediálních služeb, ale také ve spolupráci s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením. Jedná se o další, byť dílčí příspěvek k tomu, aby se lidé se zdravotním postižením v EU mohli plnohodnotně zapojit do společnosti.

Obstáculos estructurales y financieros en el acceso a la cultura (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) CS  
 

Kultura a evropské kulturní bohatství nejsou jenom důležitou součástí naší historie, ale jsou důležité i v každodenním životě. Přístup ke kultuře je jedním ze základních práv zaručovaných v řadě právních dokumentů. Je proto důležité odstraňovat existující překážky – ať už se jedná o dostupnost kultury ve venkovských oblastech nebo například o přístupnost kultury pro osoby s postižením. Bohužel, konkrétně v oblasti týkající se osob s postižením zatím nemáme k dispozici dostatečná data ohledně přístupnosti kulturních institucí. Analýza, kterou tato zpráva poskytuje, je nicméně dobrým odrazovým můstkem. Další faktor, který je nutné mít na paměti, je ekonomická situace obyvatelstva. Proto je nutné zachovat širokou dostupnost kultury všem obyvatelům, nikoliv aby byla exkluzivní a pro mnohé ekonomicky nedostupná.

Política de cohesión y economía circular (A8-0184/2018 - Davor Škrlec) CS  
 

V dnešní době máme sice k dispozici téměř neomezené množství zboží a služeb, je ale třeba zamýšlet se také nad naším přístupem k jejich výrobě a spotřebě. Vítám proto tuto zprávu a skutečnost, že bylo toto hledisko zohledněno i v rámci politiky soudržnosti pro období 2021–2027. Zdokonalení nakládání s odpady či předcházení vzniku odpadů opětovným využíváním či recyklací jsou bezpochyby nejen správnými, ale i nutnými kroky vpřed. Nová koncepce oběhového hospodářství také může přinést nové pracovní příležitosti a zlepšit odolnost a konkurenceschopnost našich regionů. Motorem pro takovéto pozitivní změny jsou právě naše města a obce.

Normas comunes en el ámbito de la aviación civil y Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu) CS  
 

V souvislosti s návrhem tohoto nařízení a rozvojem bezpilotních letadlových systémů, známých jako drony, je potřeba vytvořit pro ně také odpovídající právní rámec a začlenit je do právního rámce regulujícího evropský vzdušný prostor. Vzhledem k tomu, že tento prostor sdílejí s letadly, musí být naší prioritou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. Podpořila jsem proto přijaté nařízení a doufám, že přispěje k udržení vysokých bezpečnostních standardů v oblasti letectví v Evropě.