Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo - Miembro

Partidos nacionales 

  • 01-07-2014 / 17-03-2019 : Partidul Social Democrat (Rumanía)
  • 18-03-2019 / 01-07-2019 : Uniunea Națională pentru Progresul României (Rumanía)

Miembro de las comisiones 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Canadá
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Suplente 

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
  • 10-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Australia y Nueva Zelanda
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1967/2006, (CE) n.º 1098/2007 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y los Reglamentos (UE) n.º 1343/2011 y (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 894/97, (CE) n.º 850/98, (CE) n.º 2549/2000, (CE) n.º 254/2002, (CE) n.º 812/2004 y (CE) n.º 2187/2005 del Consejo  
- ENVI_AD(2017)595707 -  
-
ENVI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo  
- ENVI_AD(2018)627712 -  
-
ENVI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/106/CEE relativa al establecimiento de normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros  
- ENVI_AD(2018)618208 -  
-
ENVI 
OPINIÓN Hacia un sector europeo de la acuicultura sostenible y competitivo: situación actual y futuros desafíos  
- ENVI_AD(2018)615313 -  
-
ENVI 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Creación de Horizonte Europa y establecimiento de sus normas de participación y difusión (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO  
 

Cercetarea și inovarea (C&I) contribuie la punerea în practică a priorităților cetățenilor Uniunii, stimulează productivitatea și competitivitatea Uniunii și sunt cruciale pentru susținerea modelului și a valorilor noastre socioeconomice.
Considerăm că programul-cadru pentru cercetare și inovare intitulat „Orizont Europa”, care stabilește normele sale de participare și de diseminare, va consolida bazele științifice și tehnologice ale Uniunii cu scopul de a contribui la soluționarea marilor provocări globale ale epocii noastre și de a permite realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), stimulând, în același timp, competitivitatea Uniunii, inclusiv a industriilor sale. Programul-cadru este programul emblematic al Uniunii menit să sprijine C&I din etapa de concept până la comercializare, completând finanțările naționale și regionale.
Cu o valoare adăugată europeană unică în ceea ce privește sprijinirea concurenței și a colaborării la nivelul întregului continent pentru a favoriza excelența în știință și inovare, programul „Orizont Europa” va genera reducerea decalajului UE în domeniul cercetării. De asemenea, programul „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027, bazându-se pe realizările programului Orizont 2020, cu o serie de noi caracteristici și îmbunătățiri, va contribuie cu cel puțin 35% din bugetul total pentru a sprijini obiectivele UE în materie de climă.

Programa por el que se ejecuta Horizonte Europa (A8-0410/2018 - Christian Ehler) RO  
 

Punerea în aplicare a programului Orizont Europa se va baza pe un proces incluziv și transparent de planificare strategică a activităților de cercetare și inovare care vor fi finanțate de program. Propunerea privind programul specific vizează definirea obiectivelor operaționale și a activităților specifice anumitor părți ale programului „Orizont Europa”. Activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul programului Orizont Europa se concentrează în mod exclusiv asupra aplicațiilor civile. Programul „Orizont Europa” asigură o abordare multidisciplinară și prevede, după caz, integrarea științelor sociale și umaniste în toate activitățile desfășurate în cadrul programului.
Implementat în sinergie cu alte programe de finanțare ale Uniunii, programul „Orizont Europa” urmărește o simplificare administrativă continuă și reducerea sarcinii pentru beneficiari. Suntem de acord cu faptul că programul „Orizont Europa” pentru perioada 2021-2027 ar trebui să sprijine noile tehnologii care contribuie la depășirea obstacolelor, adică acele obstacole care împiedică accesul și participarea deplină a persoanelor cu dizabilități și care, în consecință, împiedică dezvoltarea unei societăți cu adevărat incluzive. În ceea ce privește conținutul programului specific, programul „Orizont Europa”, acesta include aspecte legate de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin intermediul unor linii de cercetare dedicate sănătății, precum și prin sprijinul acordat IMM-urilor pentru locuri de muncă mai bune și mai calificate în Europa.

Vigilancia del mercado y conformidad de los productos (A8-0277/2018 - Nicola Danti) RO  
 

În cadrul pieței unice, libera circulație a mărfurilor este cea mai dezvoltată dintre cele patru libertăți fundamentale. Cu toate acestea, numărul tot mai mare al produselor ilegale și neconforme de pe piață denaturează concurența și pune în pericol consumatorii. Provocările pieței mondiale și complexitatea din ce în ce mai mare a lanțurilor de aprovizionare, precum și creșterea numărului de produse oferite spre vânzare online utilizatorilor finali în cadrul Uniunii, fac necesară consolidarea măsurilor de asigurare a aplicării legislației, pentru a asigura siguranța consumatorilor.
Astfel, suntem de acord că, în scopul de a garanta libera circulație a produselor în Uniune, este necesar să se asigure că produsele introduse pe piață prin mijloace offline sau online și indiferent unde sunt fabricate (în Uniune sau în afara ei) respectă legislația de armonizare a Uniunii. Adică, îndeplinesc cerințe care garantează un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța în general, sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului, a siguranței publice și a oricăror alte interese publice protejate de legislația respectivă. Asigurarea aplicării cu strictețe a unor astfel de cerințe este esențială pentru protecția adecvată a acestor interese și pentru a crea condiții în care să fie stimulată concurența loială pe piața mărfurilor din Uniune.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Propuestas de resolución individuales  
Todo diputado podrá presentar una propuesta de resolución sobre un asunto propio de la actividad de la Unión. Las propuestas admisibles se remitirán a la comisión competente, que decidirá qué procedimiento debe seguirse. Artículo 143 del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre el encriptado  
- P8_DCL(2016)0073 - Caducada  
Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Takis HADJIGEORGIOU , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Georgios EPITIDEIOS , Eleftherios SYNADINOS  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 56 - 13-12-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos