Mariya GABRIEL : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Vicepresidenta

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 06-07-2017 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb y la Unión del Magreb Árabe
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 • 14-07-2014 / 06-07-2017 : Delegación para las Relaciones con la Península Arábiga
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcomisión de Derechos Humanos
 • 24-06-2016 / 06-07-2017 : Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Comisión de Asuntos Exteriores
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
 • 19-01-2017 / 06-07-2017 : Subcomisión de Derechos Humanos

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

POSICIÓN EN FORMA DE ENMIENDAS sobre las relaciones políticas de la Unión con la India  
- FEMM_AD(2017)604576 -  
-
FEMM 
OPINIÓN sobre la actual situación política en Afganistán  
- FEMM_AD(2015)549341 -  
-
FEMM 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la utilización del Sistema de Información de Schengen para el retorno de nacionales de terceros países en situación irregular  
- AFET_AD(2017)605921 -  
-
AFET 
OPINIÓN sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015)  
- FEMM_AD(2016)589216 -  
-
FEMM 
OPINIÓN sobre el futuro de las relaciones ACP-UE después de 2020  
- AFET_AD(2016)582441 -  
-
AFET 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Obligaciones en materia de reciprocidad de visados (B8-0173/2017) BG  
 

. – Гласувах в подкрепа на тази ключова за България резолюция, с която Европейският парламент призовава Комисията да предприеме нужните мерки за съблюдаване на механизма за визова реципрочност. С този акт бе отправено силно послание за европейска солидарност към гражданите на България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния, които все още се нуждаят от визи при пътувания до САЩ.
Комисията подчерта, че постигането на пълна реципрочност при премахването на визовия режим със Съединените щати представлява приоритет за ЕС при представянето на последния си доклад по темата през декември 2016 г. С приетата резолюция още веднъж бе потвърдена последователната и открита позиция на Европейския парламент по въпроса. Според нея Комисията е задължена законово да приеме делегиран акт за временно въвеждане на визи за гражданите на САЩ, тъй като Вашингтон все още не е предоставил безвизов достъп за гражданите на пет държави – членки на ЕС, в това число и България.
Въпреки многобройните призиви от страна на Европейския парламент в тази връзка, Комисията все още не е предприела никакви законови мерки. С приемането на настоящата резолюция на Комисията се дава двумесечен срок това да се случи.

Ejecución del programa Europa para los Ciudadanos (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat) BG  
 

. – Подкрепих приемането на доклада поради изложения в него задълбочен анализ на изпълнението на програмата „Европа за гражданите“ и отправените конструктивни препоръки.
Приближаването на Европейския съюз до неговите граждани винаги е била ключова цел на всички европейски институции, но то никога не е било толкова важно, колкото в контекста на настоящия дебат за бъдещето на Съюза. Важна препоръка в доклада е предложението за увеличаване на бюджета на програмата. Тя потвърждава ангажимента на Европейския парламент за подпомагане на дейности, популяризиращи ползите от европейския проект.
Друг положителен елемент от доклада е предложението следващият програмен период да бъде приет съобразно обикновената законодателна процедура, за да може Парламентът да има по-активна роля. В допълнение приветствам призива към Комисията за повишаване видимостта на програмата и разширяване осведомеността на обществеността относно нейните цели чрез споделяне на най-добри практики в комуникацията на националните звена за контакт. Не на последно място, подкрепям препоръката за провеждане на обучения и семинари по тази тема от националните звена за контакт за изготвяне на ясни предложения за проекти.

Acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE y Canadá (A8-0028/2017 - Charles Tannock) BG  
 

. – Подкрепих споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Канада, тъй като то утвърждава общите ни ценности и поставя рамка за сътрудничество в сфери от взаимен интерес. Канада е стратегически партньор на ЕС и засиленият политически диалог ще допринесе за постигане на напредък в области като борбата с тероризма, миграцията и образованието.
Подобряването на сътрудничеството с трети държави е един от десетте приоритета на ЕНП в борбата с тероризма. Чрез разширеното партньорство ЕС и Канада поставят основа за създаването на съвместни механизми и предприемането на общи усилия на оперативно равнище. Това включва противодействие на екстремистките стратегии, както и намиране на общ подход за справяне с нововъзникващи заплахи.
Задълбоченото партньорство в управлението на границите представлява конкретна стъпка по предотвратяването и контролирането на незаконната миграция. В контекста на визовата политика за България са важни и поетите ангажименти за постигане на безвизово пътуване за всички граждани на ЕС и Канада.
Културата, образованието и младите хора също са във фокуса на сътрудничеството. Разширяването на възможностите за обмен, особено в областта на мобилността на младите, ще увеличи контактите между гражданите от двете страни на Атлантическия океан. Тези инициативи ще насърчат потока от идеи и ще допринесат за намирането на решения на общите предизвикателства.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre los niños refugiados desaparecidos  
- P8_DCL(2016)0119 - Caducada  
Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL  
Fecha de presentación : 21-11-2016
Fecha en que caducará : 21-02-2017
Número de signatarios : 45 - 22-02-2017
Declaración por escrito sobre la necesidad de apoyar y fomentar la empleabilidad de los jóvenes en la región euromediterránea  
- P8_DCL(2016)0116 - Caducada  
Tokia SAÏFI , Mariya GABRIEL , Santiago FISAS AYXELÀ , Lorenzo CESA , Brando BENIFEI , Alessia Maria MOSCA , Inés AYALA SENDER , Marielle de SARNEZ , Ivo VAJGL , María Teresa GIMÉNEZ BARBAT , Marie-Christine VERGIAT , Fabio Massimo CASTALDO  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 88 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre el acceso universal a la asistencia sanitaria materna  
- P8_DCL(2016)0015 - Caducada  
Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI  
Fecha de presentación : 24-02-2016
Fecha en que caducará : 24-05-2016
Número de signatarios : 174 - 25-05-2016

Declaraciones 

Declaración de intereses económicos