• Ildikó   GÁLL-PELCZ  

Ildikó GÁLL-PELCZ : Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524722 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524721 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524720 -  
-
ECON