• Ildikó   GÁLL-PELCZ  

Ildikó GÁLL-PELCZ : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga  
- FEMM_AD(2017)599697 -  
-
FEMM 
ARVAMUS frantsiisimise toimimise kohta jaemüügisektoris  
- ECON_AD(2017)595762 -  
-
ECON 
ARVAMUS uue kaugelevaatava ja innovaatilise kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia kohta  
- IMCO_AD(2016)576695 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks  
- ECON_AD(2015)567734 -  
-
ECON 
ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta prioriteetide rakendamise kohta  
- IMCO_AD(2014)537327 -  
-
IMCO 
ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti  
- IMCO_AD(2014)536197 -  
-
IMCO