Ildikó GÁLL-PELCZ : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 02-06-2010 / 15-11-2010 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 16-11-2010 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt (Ungari)

Liikmed 

 • 05-07-2010 / 05-10-2010 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 05-07-2010 / 30-06-2013 : Delegatsioon ELi-Horvaatia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 06-10-2010 / 31-07-2011 : Finants-, majandus- ja sotsiaalkriisi erikomisjon
 • 06-10-2010 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 30-06-2010 / 30-06-2014 : Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks
 • 28-09-2010 / 13-12-2011 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa kaitsesektori tehnoloogiline ja tööstuslik baas  
- IMCO_AD(2013)516616 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve - kõik jaod  
- IMCO_AD(2013)513161 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ  
- IMCO_AD(2012)489551 -  
-
IMCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524722 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524721 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine  
- ECON_AD(2014)524720 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon