Philippe DE BACKER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 07-09-2011 / 26-01-2012 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 07-09-2011 / 30-06-2014 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgia)

Liikmed 

 • 12-09-2011 / 18-01-2012 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 12-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 12-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 09-09-2011 / 18-01-2012 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 09-09-2011 / 18-01-2012 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 09-09-2011 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Majandus- ja rahanduskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse sadamateenuste valdkonnas turulepääsu ja sadamate finantsläbipaistvuse raamistik  
- EMPL_AD(2014)521839 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatse hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ  
- TRAN_AD(2013)521698 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks  
- EMPL_AD(2014)524581 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt  
- EMPL_AD(2013)519836 -  
-
EMPL 
ARVAMUS Töötajate finantsosalus ettevõtete tuludes  
- ECON_AD(2013)516888 -  
-
ECON 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon