Mikael GUSTAFSSON

Fraktsioonid

 • 22.09.2011 / 04.10.2011 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
 • 05.10.2011 / 12.01.2012 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige
 • 13.01.2012 / 06.02.2012 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees
 • 07.02.2012 / 30.06.2014 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad

 • 22.09.2011 / 30.06.2014 : Vänsterpartiet (Rootsi)

Esimees

 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liige

 • 26.09.2011 / 02.10.2011 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 26.09.2011 / 18.01.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 03.10.2011 / 18.01.2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 24.10.2011 / 12.02.2012 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 24.10.2011 / 20.05.2012 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 19.01.2012 / 18.11.2012 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 22.10.2012 / 30.06.2014 : Arengukomisjon

Asendusliige

 • 17.10.2011 / 30.06.2014 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

162

Usuvabadus ja kultuuriline mitmekesisus (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)

Tarbijatele mõeldud toodete ohutus (A7-0355/2013 - Christel Schaldemose)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.5)

Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed (A7-0455/2013 - Edit Herczog)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.21)

Parlamendiliikme Mario Borghezio puutumatuse kaitsmise taotlus (A7-0245/2014 - Bernhard Rapkay)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.2)

Kosmose jälgimise ja seire toetusraamistik (A7-0030/2014 - Amelia Andersdotter)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.14)

Raportid – raportöörina

2

RAPORT Naiste roll rohelises majanduses

FEMM
17-07-2012 A7-0235/2012

RAPORT Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös

FEMM
27-10-2011 A7-0351/2011

Raportid – variraportöörina

22

RAPORT Poliitikavaldkondade arengusidusust käsitlev Euroopa Liidu 2013. aasta aruanne

DEVE
06-03-2014 A7-0161/2014

RAPORT soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta

FEMM
31-01-2014 A7-0075/2014

RAPORT Ebaseaduslikult sisserännanud naised Euroopa Liidus

FEMM
06-01-2014 A7-0001/2014

RAPORT Seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused

FEMM
03-12-2013 A7-0426/2013

RAPORT soovitustega komisjonile ELi arenguabi rahastajate tegevuse koordineerimise kohta

DEVE
15-11-2013 A7-0393/2013

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa arenguaasta (2015) kohta

DEVE
14-11-2013 A7-0384/2013

RAPORT Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Aastaaruanne inimõiguste kohta maailmas 2012. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas

DEVE
06-11-2013 DEVE_AD(2013)519585

Variraportöörina esitatud arvamus

41

ARVAMUS Piinamise kaotamine maailmas

FEMM
23-01-2014 FEMM_AD(2014)519704

ARVAMUS Piinamise kaotamine maailmas

DEVE
22-01-2014 DEVE_AD(2014)521752

ARVAMUS ELi terviklik lähenemisviis ja selle mõju ELi välistegevuse järjepidevusele

DEVE
21-01-2014 DEVE_AD(2014)523103

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Gaboni Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

DEVE
18-12-2013 DEVE_AD(2013)519450

ARVAMUS Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2012)

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519746

ARVAMUS Saudi Araabia, selle suhted ELiga ning selle roll Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas

FEMM
29-11-2013 FEMM_AD(2013)519533

ARVAMUS Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030

DEVE
11-11-2013 DEVE_AD(2013)521456

ARVAMUS ELi laiaulatuslik lähenemisviis ja selle mõju ELi välistegevuse järjepidevusele

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

ARVAMUS Rahvusvahelise kogukonna jõupingutused Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise nimel

FEMM
04-10-2013 FEMM_AD(2013)516607

ARVAMUS Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti kohta

DEVE
01-10-2013 DEVE_AD(2013)519506

Resolutsiooni ettepanek(ud)

20

  Motion for a resolution on launching consultations to suspend Uganda and Nigeria from the Cotonou Agreement in view of recent legislation further criminalising homosexuality

10-03-2014 B7-0258/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Komisjoni teatis „Naiste suguelundite moonutamine tuleb lõpetada”

31-01-2014 B7-0091/2014

Resolutsiooni ühisettepanek Naistevastane vägivald Indias

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0033/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Caste Discrimination in India

10-12-2012 B7-0581/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: Toitumishäirete vastu võitlemine

09-12-2013 P7_DCL(2013)0026 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Roberta ANGELILLI , Mikael GUSTAFSSON , Antonyia PARVANOVA , Barbara MATERA , Erminia MAZZONI , Niccolò RINALDI , Patrizia TOIA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Cristiana MUSCARDINI , Silvia COSTA , Jean LAMBERT

Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 68 - 10-03-2014

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla tõkestamise ja sellega võitlemise konventsioon

19-11-2012 P7_DCL(2012)0037 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Britta THOMSEN , Mikael GUSTAFSSON , Barbara MATERA , Antonyia PARVANOVA , Raül ROMEVA i RUEDA

Algatatud : 19-11-2012
Tähtaeg : 19-02-2013
Allakirjutanute arv : 287 - 07-02-2013

Kirjalik deklaratsioon: Romade holokausti ohvrite üleeuroopalise mälestuspäeva kehtestamine

10-09-2012 P7_DCL(2012)0029 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Lívia JÁRÓKA , Mikael GUSTAFSSON , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Cecilia WIKSTRÖM

Algatatud : 10-09-2012
Tähtaeg : 13-12-2012
Allakirjutanute arv : 160 - 13-12-2012

Parlamendiliikmete küsimused

53

  Torture of political prisoners in Egypt

01-04-2014 E-004034/2014 Komisjon

Ettevõtete kaasosalus Iisraeli ebaseaduslikes asundustes

06-02-2014 O-000033/2014 Komisjon

Naiste suguelundite moonutamine tuleb lõpetada

30-01-2014 O-000029/2014 Komisjon

Puudega inimeste õigused

15-01-2014 O-000013/2014 Komisjon

  Temporary employment agencies: the example of Lagena Distribution

16-12-2013 P-014122/2013 Nõukogu

  VP/HR - Islamic Republic of Iran

29-11-2013 E-013576/2013 Komisjon

  Construction of football stadium in Qatar for the 2022 World Cup

09-10-2013 P-011553/2013 Komisjon

  Unequal requirements for test vehicles and driving tests for A-class licences in the EU

23-09-2013 P-010766/2013 Komisjon

  The Tigris valley

29-08-2013 P-009711/2013 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon