Salvador SEDÓ i ALABART

Fraktsioonid

  • 01.12.2011 / 30.06.2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 01.12.2011 / 04.12.2011 : Coalición por Europa (Hispaania)
  • 05.12.2011 / 30.06.2014 : Unió Democràtica de Catalunya (Hispaania)

Liige

  • 14.12.2011 / 30.06.2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
  • 15.12.2011 / 18.01.2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige

  • 14.12.2011 / 30.06.2014 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
  • 14.12.2011 / 18.01.2012 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

121

Euroopa Liidu Solidaarsusfond (A7-0078/2014 - Rosa Estaràs Ferragut)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.8)

Investeerimistoodete põhiteabe dokumendid (A7-0368/2013 - Pervenche Berès)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.18)

Põllumajandussaadused ja -tooted siseturul ja kolmandates riikides (A7-0217/2014 - Esther Herranz García)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.23)

Euroopa arenguaasta (2015) (A7-0384/2013 - Charles Goerens)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.13)

Inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilised uuringud (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.17)

Kaardipõhiste maksetehingute vahendustasud (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.23)

Makseteenused siseturul (A7-0169/2014 - Diogo Feio)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.24)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

1

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012

LIBE
19-02-2014 LIBE_AD(2014)523069

Variraportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta siseturul

LIBE
09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331

Resolutsiooni ettepanek(ud)

29

Resolutsiooni ühisettepanek hiljutiste tagakiusamisjuhtumite kohta Pakistanis

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Põhja-Koreas (Korea Rahvademokraatlikus Vabariigis)

16-04-2014 RC-B7-0388/2014

Resolutsiooni ühisettepanek teatavate kaitsetute kogukondade olukorra kohta Süürias

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0409/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0403/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0400/2014

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek julgeoleku ja inimkaubanduse kohta Siinail

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

1

Kirjalik deklaratsioon: Sotsiaalse kaasatuse edendamine ja võitlus diskrimineerimise kõigi vormide vastu tööturul

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Salvador SEDÓ i ALABART , Antonio CANCIAN , Amelia ANDERSDOTTER , Thomas MANN , Phil BENNION , Michael CASHMAN , Ismail ERTUG , Raimon OBIOLS , Jacek PROTASIEWICZ , Marta ANDREASEN , Davor Ivo STIER

Algatatud : 16-01-2014
Tähtaeg : 16-04-2014
Allakirjutanute arv : 75 - 17-04-2014

Parlamendiliikmete küsimused

115

  Neighbourhood policy: Palestine

23-04-2014 E-005374/2014 Komisjon

  VP/HR - Neighbourhood policy: Palestine

23-04-2014 E-005373/2014 Komisjon

  Neighbourhood policy: Moldova

23-04-2014 E-005371/2014 Komisjon

  VP/HR - Neighbourhood policy and Libya

23-04-2014 E-005369/2014 Komisjon

  Neighbourhood policy: Lebanon

23-04-2014 E-005368/2014 Komisjon

  VP/HR - Neighbourhood policy: Lebanon

23-04-2014 E-005367/2014 Komisjon

  Neighbourhood policy: Syria

23-04-2014 E-005366/2014 Komisjon

  VP/HR - Neighbourhood policy: Syria

23-04-2014 E-005365/2014 Komisjon

  Neighbourhood policy: Jordan

23-04-2014 E-005364/2014 Komisjon

  VP/HR - Neighbourhood policy: Jordan

23-04-2014 E-005363/2014 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon