Jens NILSSON
  • Jens
    NILSSON
  • Rootsi
  • Sünnikuupäev: 25. september 1948, Västervik Surmakuupäev: 12. märts 2018

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

68

Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (arutelu)

05-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-05(10)

Maanteetransport Euroopa Liidus (arutelu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(19)

2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(21)

ELi integreeritud Arktika-poliitika (arutelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(17)

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamine (ELi lepingu artikkel 36) (A8-0360/2016 - Elmar Brok)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.16)

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (A8-0317/2016 - Ioan Mircea Paşcu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(11.5)

Euroopa kaitseliit (A8-0316/2016 - Urmas Paet)

22-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-22(6.8)

Raportid – variraportöörina

1

Raportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

ARVAMUS Aruanne nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500

ARVAMUS sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus

TRAN
08-04-2016 TRAN_AD(2016)571803

ARVAMUS ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamise kohta, pöörates erilist tähelepanu ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni komitee lõppjäreldustele

REGI
21-03-2016 REGI_AD(2016)575297

Variraportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ, et jätkata kehtivate piirangute kohaldamist lennutegevuse ulatuse suhtes ja teha ettevalmistusi üleilmse turupõhise meetme rakendamiseks alates 2021. aastast

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2016. aasta prioriteetide rakendamise kohta

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

ARVAMUS Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)544472

ARVAMUS õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) hetkeseisu ja tulevikuväljavaadete kohta

IMCO
18-03-2015 IMCO_AD(2015)541631

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

13

Resolutsiooni ettepanek seksuaalse ahistamise ja kuritarvitamise vastase võitluse kohta ELis

24-10-2017 B8-0578/2017

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Itaalias pärast maavärinaid

23-11-2016 B8-1288/2016

  Motion for a resolution on the situation of the Guarani-Kaiowa in the Brazilian State of Mato Grosso Do Sul

21-11-2016 B8-1271/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the case of Ildar Dadin, prisoner of consience in Russia

21-11-2016 B8-1270/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the case of Gui Minhai, jailed publisher in China

21-11-2016 B8-1263/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Valgevenes

21-11-2016 RC-B8-1232/2016

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Valgevenes

16-11-2016 B8-1233/2016

  Motion for a resolution on the case of Mr. Ali Mohammed Baqir al-Nimr, Saudi Arabia

05-10-2015 B8-1026/2015

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the mass displacement of children in Nigeria as a result of Boko Haram attacks

05-10-2015 B8-1024/2015

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalikult vastatavad küsimused

14

  Detention of unaccompanied children in police station cells in Greece

06-03-2018 E-001400/2018 Komisjon

  International status of Western Sahara under international and EU law

03-02-2017 E-000814/2017 Komisjon

  EU fishing in Western Sahara waters under the EU-Morocco Fishing Agreement

03-02-2017 E-000810/2017 Komisjon

  Western Sahara and the decision of the European Court of Justice on EU-Morocco relations

03-02-2017 E-000808/2017 Komisjon

  VP/HR - Detention of a Swedish citizen in Ethiopia

19-09-2016 E-006964/2016 Komisjon

  Semi-automatic weapons: Commission's new proposals for the Firearms Directive

21-12-2015 E-016055/2015 Komisjon

  The upcoming Arctic communication

06-11-2015 E-014511/2015 Komisjon

  'Rule shopping' with a view to avoiding collective agreements

17-07-2015 E-011517/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

3

Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava

04-09-2017 O-000070/2017 Komisjon

Lühem arupärimine - VP/HR - Iisraeli asunduspoliitika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisjon

Uus loomade heaolu strateegia aastateks 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

31

 

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0351/2017 - Michael Gahler)

13-12-2017

. – Vi tycker det är viktigt att EU anpassar sig till den säkerhetspolitiska utvecklingen genom mer samarbete inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) som en del i en bredare global strategi. Det inkluderar inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och andra initiativ som kan förbättra medlemsstaternas samverkan.
Däremot är det angeläget att samarbetet behålls på mellanstatlig grund och att vi undviker att skapa nya institutionella strukturer som inte ger något tydligt mervärde. Det är även viktigt att GSFP-åtgärder fortsätter användas i syftet att bevara fred och förebygga konflikter utanför unionen i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser.
Eftersom texten genomgående hänvisar till en framtida europeisk försvarsunion, nya institutionella strukturer och ny finansiering som föregår diskussionen om nästa fleråriga budgetram (MFF) kan vi inte ställa oss bakom betänkandet i sin helhet. Vi kan inte heller ställa oss bakom skrivningen som välkomnar Kommissionens originalförslag om att förändra förordningen om stabiliseringsinstrumentet (IcSP), eftersom vi menar att ett instrument med rättslig grund i utvecklingsartikel 209 bör respektera ODA-kriterierna inom OECD/DAC.

 

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise aastaaruanne (A8-0350/2017 - David McAllister)

13-12-2017

. – Vi svenska socialdemokrater tycker det är viktigt att EU stärker sin förmåga att, med medlemsstaternas resurser, bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. Givet den mer instabila säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld och de globala utmaningarna vi står inför blir samarbetet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) allt mer viktigt. EU måste möta de bakomliggande orsakerna till instabilitet, och använda tillgängliga verktyg för att försöka förbättra politiska, sociala och ekonomiska förhållanden som kan bidra till att skapa och bevara fred. Vi är därför positiva till samarbete inom ramen för Gusp, och vill betona dess betydelse för EU som utrikespolitisk aktör.
Dock vill vi understryka att vi motsätter oss betänkandets uppmaning till att ändra röstningsförfarandet om utrikes- och säkerhetspolitik i Europeiska unionens råd från enhällighet till kvalificerad majoritet. Det är en problematisk skrivning som vi vänder oss starkt emot. Vi stödjer inte heller betänkandets skrivningar av fastslagna ökade försvarsutgifter och budgetanslag från medlemsstaterna, vilka föregår diskussionen inför nästa fleråriga budgetram (MFF). Vi vill i relation till betänkandet betona en övergripande budgetrestriktiv hållning och vår ståndpunkt att samarbete inom det säkerhets- och försvarspolitiska området (GSFP) bör vara mellanstatligt.

 

2018. aasta eelarvemenetlus (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

30-11-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för förlikningskommitténs gemensamma utkast till EU:s budget för 2018. Vi ser gärna betydande satsningar på flertalet av de områden som den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet förordar – exempelvis ökade medel för att hantera de humanitära konsekvenserna av flyktingkrisen samt satsningar som tacklar den höga arbetslösheten i Europa, särskilt bland unga.
I förlikningskommitténs utkast till budget tas flexibilitetsmekanismen för 2018 i anspråk för att tillhandahålla ett belopp om 817 miljoner euro i åtagandebemyndiganden utöver taket för rubrik 3 i syfte att finansiera åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot. Därtill förstärks ungdomssysselsättningsinitiativet med 117 miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungliga förslag.
Som huvudregel anser vi emellertid att budgetrestriktivitet bör bejakas och att särskilda satsningar bör finansieras inom den långsiktiga budgetramen för 2014-2020. Riktade satsningar bör således finansieras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom Europaparlamentet inte har prövat enskilda anslag mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta till att parlamentet hamnar långt ovanför MFF-taken för budgeten som helhet. Därför ställer vi oss bakom förlikningskommitténs utkast till EU:s budget för 2018 som säkerställer marginalen inom taken för den fleråriga budgetramen.

 

Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahend (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

30-11-2017

. – Vi valde att inte rösta plus gällande revideringen av instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (IcSP). Vi vill dock klargöra att vi inte motsätter oss ett instrument för kapacitetsbyggande till stöd för säkerhet och utveckling (CBSD), vilket även kan inbegripa stöd till partnerländers säkerhetsaktörer, inklusive väpnade styrkor. Vi håller med om att EU behöver bra verktyg för ett effektivt CBSD, eftersom säkerhet och utveckling är ömsesidigt förstärkande och det ena är en förutsättning för det andra.
Dock ställer vi oss fortfarande kritiska till valet av rättslig grund i utvecklingsartikel 209 i fördraget om unionens funktionssätt för militär kapacitetsbyggnad utan ett tydligt primärt utvecklingssyfte. Således menar vi att instrumentet med dess rättsliga grund i utvecklingsartikel 209 bör respektera ODA-kriterierna från år 2016 inom OECD/DAC. Ytterligare finns i den reviderade IcSP-förordningen ingen stängd lista som tydligt definierar vilka militära aktiviteter som i undantagsfall ska kunna finansieras, utan möjliggör istället för vidare tolkningar. En alternativ lösning som vilar på korrekt rättslig grund och som finansieras därefter vore därför att föredra, istället för att leda om ett existerade instrument för civil kapacitetsuppbyggnad till militär sådan. Vi måste värna både utvecklingsbistånd och EU:s förmåga till civila insatser.

 

Tarbijakaitsealaste õigusaktide täitmise eest vastutavate liikmesriigi asutuste vaheline koostöö (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

. – Under dagens omröstning om förordningen om samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen röstade svenska socialdemokraterna för den överenskommelse som nåtts under trepartsförhandlingarna.
Med tanke på den framväxande, gränsöverskridande e-handeln finns det tydliga behov att säkerställa konsumenträtten även på den digitala inre marknaden. Som part i den gränsöverskridande e-handeln tenderar konsumenten att hamna i ett underläge, som bland annat försvårar såväl ansvarsutkrävning som hjälp av information från behörig myndighet.
Föreliggande förslag möjliggör ett utökat samarbete mellan ländernas ansvariga myndigheter, vilket i förlängningen ökar konsumentens möjlighet till upprättelse vid oegentligheter av den ekonomiska aktören. Vi ser det som nödvändigt att även på den digitala marknaden upprätthålla ett likvärdigt konsumentskydd som redan existerar inom den fysiska miljön.
Förslaget ger även verktyg för de nationella myndigheterna att systematiskt samarbeta med varandra och därmed kunna införa åtgärder för att stoppa illegal verksamhet samt se till att ekonomiska aktörer anpassar sig till rådande lagstiftning. Vi ser här ett behov att säkerställa att konsumenter åtnjuter samma sorts rättigheter, oavsett om det gäller den digitala eller den fysiska miljön. I dag tenderar konsumentskyddet att inte täcka den gränsöverskridande e-handeln på likvärdigt sätt som den fysiska handeln.

 

Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve – kõik jaod (A8-0299/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth)

25-10-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i omröstningen om paketuppgörelserna för rubrikerna 1a, 1b och 2 samt i omröstningen om resolutionen gällande EU:s budget 2018.
Flera poster i parlamentets budget har hög prioritet. Här finns välfungerande verksamheter med tydliga europeiska mervärden. Investeringarna i forskning inom Horisont 2020, satsningar på infrastruktur inom Fonden för ett sammanlänkat Europa samt den övergripande sammanhållningspolitiken hör till det bästa som görs i EU-samarbetet. Den generella inriktningen bör vara att dessa program drabbas så lite som möjligt till följd av etableringen av investeringsfonden Efsi.
Vi ser gärna betydande satsningar på ett flertal program som budgetutskottet – och nu hela parlamentet – förespråkar. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom enskilda anslag i budgetprocessen generellt inte har prövats mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta till att parlamentet hamnar ovanför FBR-taken för budgeten som helhet. Således kan vi inte ställa oss bakom parlamentets förslag till budget för 2018.

 

Aruteludokument „ELi rahanduse tulevik“ (B8-0565/2017)

24-10-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta emot resolutionen om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser.
Kommissionens diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser ger i budgettermer uttryck för de fem scenarier som presenterades i vitboken om EU:s utveckling i framtiden. Klart är att den framtida fleråriga budgetramen behöver utgå från en vision om unionens prioriteringar.
Att så pass tydligt utgå från ett specifikt scenario anser vi dock är att föregå en process av fördjupning och diskussion. Samtidigt som brexit kommer att innebära betydande intäktsminskningar för EU:s budget, slår resolutionen fast att nästkommande fleråriga budgetram tydligt kommer att behöva justeras uppåt. Det kommer att innebära ökade nationella bidrag till EU:s budget, vilket vi motsätter oss.
Vi stödjer inte heller resolutionens andemening om att EU:s budget bör finansieras av en större andel egna medel. Följaktligen kan vi inte stödja parlamentets resolution om diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser.

 

Stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomine (A8-0261/2017 - Arnaud Danjean)

14-09-2017

. – Vi valde att inte rösta för mandat om trepartsförhandlingar om instrumentet som bidrar till stabilitet och fred (IcSP). Vi vill dock klargöra att vi inte motsätter oss ett instrument för att stödja stabilitet utanför EU:s gränser, inklusive genom militär kapacitetsuppbyggnad. Detta eftersom vi håller med om att säkerhet och utveckling är ömsesidigt förstärkande samt att det ena är en förutsättning för det andra. Vi uppskattar också arbetet i de olika utskotten för att hitta en lösning som exkluderar biståndspengar ur finansieringen av IcSP.
Vi ställer oss dock fortfarande kritiska till valet av rättslig grund i utvecklingsartikeln 209 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för militär kapacitetsbyggnad utan ett tydligt primärt utvecklingssyfte. Vidare innehåller inte förslaget en sluten lista på militär kapacitetsbyggnad enligt artikel 3a, vilket skulle riskera att finansiera aktiviteter som inte är ODA-fähiga. Således menar vi att den rättsliga grunden för utvecklingsartikel 209 bör vara i enlighet med ODA-kriterierna inom OECD/DAC medan kommissionens förslag går längre än så.
En alternativ lösning som vilar på korrekt rättslig grund och finansieras därefter vore därför att föredra, istället för att leda om ett existerade instrument för civil kapacitetsuppbyggnad till militär sådan. Vi måste värna både utvecklingsbistånd och EU:s förmåga till civila insatser.

 

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

. – Skogspolitiken är en mycket viktig fråga för oss socialdemokrater. Ett aktivt och hållbart skogsbruk är en grundförutsättning för att stärka Sveriges och Europas klimatarbete och minska växthusgasutsläppen. Förnybar biomassa från skogen kan ersätta fossila material och produkter och spelar en nyckelroll i stärkandet av bioekonomin och omställningen till ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att framtida regelverk med bäring på skogen inte innebär en hämsko för dess fulla potential. Det är också viktigt att understryka att skogspolitik är nationell kompetens och att förutsättningarna för skogsbruk skiljer sig mellan EU-länder.
Vi stödjer därför ändringsförslag 65 som bättre respekterar EU-ländernas olika förutsättningar och stärker skogssektorns bidrag till klimatarbetet och bioekonomin.

 

Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele (A8-0269/2017 - Maria Arena)

12-09-2017

. – Vi valde att rösta för betänkandet om den internationella handelns inverkan på vår tids alltmer komplexa värdekedjor. Betänkandet förordar att EU i egenskap av ett av världens största handelsblock bör använda sin handelspolitik bättre för att få upp lägstanivån gällande sociala och miljömässiga förhållanden i globala produktionsled. Vidare föreslår betänkandet mer bindande regelverk för tillbörlig aktsamhet och mer ambitiösa hållbarhetskapitel i EU:s handelsavtal. Vi ställer oss bakom betänkandet och anser att EU bör utgöra en stark röst emot dåliga förhållanden i globala värdekedjor. Rimliga arbetsvillkor och miljömässigt ansvar bör gälla såväl på den inre marknaden som utanför.
I betänkandet finns en punkt som uppmanar till att förstärka EU:s handelspolitiska skyddsinstrument (TDI), och där anser vi att endast en förstärkning av sådana instrument inte nödvändigtvis är det långsiktigt bästa medlet för att åstadkomma målet. Vi tycker att EU bör arbeta för att förbättra förhållandena i globala värdekedjor inom internationella forum, såsom FN, WTO och ILO, samt bedriva en progressiv handelspolitik som är mer ambitiös gällande sociala och miljömässiga provisioner.