Inês Cristina ZUBER : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Partido Comunista Português (Portugal)

Aseesimees 

  • 07-07-2014 / 30-01-2016 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 30-01-2016 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 14-07-2014 / 30-01-2016 : Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS sotsiaalse dumpingu kohta Euroopa Liidus  
- FEMM_AD(2016)571749 -  
-
FEMM 
ARVAMUS uute territoriaalsete arengu vahendite kohta ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng  
- EMPL_AD(2016)571602 -  
-
EMPL 
ARVAMUS majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2015. aasta prioriteetide elluviimise kohta  
- FEMM_AD(2015)560862 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta väljakuulutamise kohta  
- P8_DCL(2015)0004 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Marc TARABELLA , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Catherine BEARDER , Terry REINTKE , Inês Cristina ZUBER , Biljana BORZAN , Mariya GABRIEL , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Constance LE GRIP , Jana ŽITŇANSKÁ , Ernest URTASUN , Kostadinka KUNEVA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Barbara MATERA  
Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 09-05-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)05-18(ANN01)
Allakirjutanute arv : 413 - 08-05-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon