Minodora CLIVETI

Fraktsioonid

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad

  • 18.05.2012 / 30.06.2014 : Partidul Social Democrat (Rumeenia)

Liige

  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 23.05.2012 / 30.06.2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Asendusliige

  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 21.05.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon ELi–Armeenia, ELi–Aserbaidžaani ja ELi–Gruusia parlamentaarsetes koostöökomisjonides
  • 20.06.2012 / 30.06.2014 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Tegevus parlamendi seitsmenda ametiaja täiskogu istungitel

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

304

Looduslike looma- ja taimeliikide kaitse (A7-0087/2014 - Matthias Groote)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.18)

Õhukeste plastkandekottide tarbimise vähendamine (A7-0174/2014 - Margrete Auken)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.38)

Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.7)

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (arutelu)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Raportid – variraportöörina

2

RAPORT Ühise kalanduspoliitika erimeetmed naiste rolli edendamiseks

FEMM PECH
30-01-2014 A7-0070/2014

RAPORT Romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate Euroopa raamistiku soolised aspektid

FEMM
25-10-2013 A7-0349/2013

Raportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS ELi tegevuskava homofoobia ning seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi põhise diskrimineerimise vastaseks võitluseks

FEMM
06-12-2013 FEMM_AD(2013)519816

ARVAMUS ELi laiaulatuslik lähenemisviis ja selle mõju ELi välistegevuse järjepidevusele

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516859

ARVAMUS ELi 2011. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500566

ARVAMUS Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi 2011. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine

FEMM
23-01-2013 FEMM_AD(2013)500565

Variraportöörina esitatud arvamus

6

ARVAMUS Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030

EMPL
18-12-2013 EMPL_AD(2013)519732

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise kontekstis töötajatele antud õiguste kasutamist

FEMM
22-10-2013 FEMM_AD(2013)516697

ARVAMUS Puudega naised

EMPL
20-09-2013 EMPL_AD(2013)514724

ARVAMUS Aastatuhande arengueesmärgid ja 2015. aasta järgse raamistiku kindlaksmääramine

FEMM
26-03-2013 FEMM_AD(2013)504148

ARVAMUS Piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava

FEMM
20-02-2013 FEMM_AD(2013)502102

ARVAMUS Majanduskriisi mõju meeste ja naiste võrdõiguslikkusele ning naiste õigustele

EMPL
30-01-2013 EMPL_AD(2013)501997

Resolutsiooni ettepanek(ud)

10

Resolutsiooni ühisettepanek Naistevastane vägivald Indias

16-01-2013 RC-B7-0028/2013

  Motion for a resolution on Violence against women in India

14-01-2013 B7-0037/2013

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis

12-12-2012 RC-B7-0562/2012

  Motion for a resolution on the situation in the RDC

10-12-2012 B7-0572/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Tüdrukute diskrimineerimine Pakistanis, eelkõige Malala Yousafzai juhtum

24-10-2012 RC-B7-0477/2012

Resolutsiooni ühisettepanek Gruusias toimunud valimised

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

  Motion for a resolution on the discrimination against young girls in Pakistan, in particular the case of Malala Yousafzai

22-10-2012 B7-0477/2012

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek Valimised Gruusias

17-10-2012 B7-0470/2012

Resolutsiooni ühisettepanek Naiste suguelundite moonutamise lõpetamine

12-06-2012 RC-B7-0304/2012

Resolutsiooni ettepanek Naiste suguelundite moonutamise lõpetamine

11-06-2012 B7-0307/2012

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

4

Kirjalik deklaratsioon: Võitlus eesnäärmevähi vastu Euroopa Liidus

13-01-2014 P7_DCL(2014)0001 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR

Algatatud : 13-01-2014
Tähtaeg : 13-04-2014
Allakirjutanute arv : 162 - 14-04-2014

Kirjalik deklaratsioon: Autismispektri ja sarnaste häiretega inimeste haridus ja tööhõive

09-12-2013 P7_DCL(2013)0025 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ole CHRISTENSEN , Heinz K. BECKER , Edit BAUER , Ivo BELET , Bendt BENDTSEN , Minodora CLIVETI , Kinga GÖNCZ , Marian HARKIN , Anne E. JENSEN , Stephen HUGHES , Elisabeth MORIN-CHARTIER

Algatatud : 09-12-2013
Tähtaeg : 09-03-2014
Allakirjutanute arv : 160 - 10-03-2014

Kirjalik deklaratsioon: Õigusõpetuse edendamine

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 58 - 10-12-2013

Kirjalik deklaratsioon: Laste kaitse lapseröövi korral, sealhulgas hooldusõigust käsitlevate kohtuvaidluste kontekstis

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER

Algatatud : 09-09-2013
Tähtaeg : 09-12-2013
Allakirjutanute arv : 91 - 10-12-2013

Parlamendiliikmete küsimused

24

  Separate rules on people trafficking for the purpose of sexual exploitation

06-03-2014 E-002677/2014 Komisjon

  EU strategy on reproductive health

11-02-2014 E-001448/2014 Komisjon

  Youth labour mobility in the EU

10-01-2014 E-000220/2014 Komisjon

  Revision of Commission Regulation (EU) No 1129/2011

09-01-2014 E-000192/2014 Komisjon

  European citizens' rights

07-01-2014 P-000071/2014 Komisjon

  Definition of a European citizen

07-11-2013 E-012620/2013 Komisjon

  National strategies for Roma integration

26-09-2013 E-010957/2013 Komisjon

Deklaratsioonid (7ª legislatura)

Majandushuvide deklaratsioon