Kaja KALLAS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 04-09-2018 : Eesti Reformierakond (Eesti)

Aseesimees 

 • 08-09-2014 / 24-06-2018 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 21-10-2014 : Eelarvekomisjon
 • 14-07-2014 / 07-09-2014 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 22-10-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 14-07-2014 / 24-06-2018 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 04-09-2018 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 25-06-2018 / 04-09-2018 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)  
- ITRE_AD(2017)602722 -  
-
ITRE 
ARVAMUS soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta  
- ITRE_AD(2016)583918 -  
-
ITRE 
ARVAMUS uute võimaluste kohta energiatarbijatele  
- IMCO_AD(2016)572937 -  
-
IMCO 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus  
- ITRE_AD(2018)613537 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Euroopa tööstuse digitaliseerimise kohta  
- IMCO_AD(2017)593808 -  
-
IMCO 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul  
- ITRE_AD(2016)583955 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa merede kaitse kohta keemia- ja tavarelvade eest  
- P8_DCL(2015)0053 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ  
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 89 - 06-01-2016
Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta  
- P8_DCL(2015)0052 - Kehtivuse kaotanud  
Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Professor Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA  
Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa turismi kohta  
- P8_DCL(2015)0047 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Isabella DE MONTE , Remo SERNAGIOTTO , Igor ŠOLTES , Martina DLABAJOVÁ , Claudia ȚAPARDEL , Franc BOGOVIČ , Davor ŠKRLEC , Jozo RADOŠ , Gesine MEISSNER , Kaja KALLAS , Angelika MLINAR , António MARINHO E PINTO , Ilhan KYUCHYUK , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Ulrike MÜLLER , Flavio ZANONATO , Enrico GASBARRA , István UJHELYI  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 100 - 08-12-2015

Deklaratsioonid