Kaja KALLAS
  • Kaja
    KALLAS
  • Eesti
  • Sünnikuupäev: 18. juuni 1977, Tallinn

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

77

Energialiidu 2017. aasta olukorra kohta vastu võetud otsus (arutelu)

29-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-29(17)

CE-märgisega väetisetooted (arutelu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

Euroopa standardid 21. sajandil (arutelu)

03-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-03(19)

Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)

14-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-14(20)

Veebisisuteenuste piiriülene kaasaskantavus siseturul (arutelu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(17)

Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine (arutelu)

02-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-02(2)

Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (arutelu)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

9

RAPORT Euroopa standardite ja määruse (EL) nr 1025/2012 rakendamise kohta

IMCO
09-06-2017 A8-0213/2017

RAPORT veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta

IMCO ITRE
31-05-2017 A8-0204/2017

RAPORT ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

IMCO
02-05-2017 A8-0178/2017

RAPORT mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti kohta

BUDG
09-10-2014 A8-0014/2014

Raportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

ITRE
04-10-2017 ITRE_AD(2017)602722

ARVAMUS soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

ARVAMUS uute võimaluste kohta energiatarbijatele

IMCO
12-04-2016 IMCO_AD(2016)572937

ARVAMUS Euroopa Liidu konkurentsipoliitika aastaaruande kohta

IMCO
23-01-2015 IMCO_AD(2015)539870

Variraportöörina esitatud arvamus

7

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus raamistiku kohta isikustamata andmete vabaks liikumiseks Euroopa Liidus

ITRE
26-04-2018 ITRE_AD(2018)613537

ARVAMUS Euroopa tööstuse digitaliseerimise kohta

IMCO
07-02-2017 IMCO_AD(2017)593808

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veebisisuteenuste piiriülese kaasaskantavuse tagamise kohta siseturul

ITRE
28-09-2016 ITRE_AD(2016)583955

ARVAMUS Läbipaistvuse, kooskõlastatuse ning lähenemise tagamine liidu ettevõtete tulumaksu poliitikas

ITRE
11-11-2015 ITRE_AD(2015)564914

ARVAMUS ELi konkurentsipoliitika aastaaruande kohta

IMCO
10-11-2015 IMCO_AD(2015)567474

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse avalikustamata oskusteabe ja äriteabe (ärisaladuste) ebaseadusliku omandamise, kasutamise ja avalikustamise vastast kaitset

IMCO
30-03-2015 IMCO_AD(2015)541656

ARVAMUS nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarve projekti

IMCO
09-09-2014 IMCO_AD(2014)536197

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

55

Resolutsiooni ühisettepanek seksuaalse ahistamise ja väärkohtlemise vastase võitluse kohta ELis

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Resolutsiooni ühisettepanek Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra kohta Krimmis

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on the Ukrainian prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0198/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Zimbabwe kohta

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Filipiinide kohta

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

  Motion for a resolution on Zimbabwe

12-09-2016 B8-1000/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Philippines

12-09-2016 B8-0999/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Gambia kohta

11-05-2016 RC-B8-0591/2016

Resolutsiooni ühisettepanek krimmitatarlaste kohta

11-05-2016 RC-B8-0582/2016

  Motion for a resolution on the situation in Gambia

09-05-2016 B8-0602/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

4

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa merede kaitse kohta keemia- ja tavarelvade eest

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Antanas GUOGA , Dario TAMBURRANO , Rosa D'AMATO , Fredrick FEDERLEY , Isabella ADINOLFI , Enrico GASBARRA , Igor ŠOLTES , Davor ŠKRLEC , Kaja KALLAS , Reinhard BÜTIKOFER , Franc BOGOVIČ

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 89 - 06-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa turismi kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0047 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ivan JAKOVČIĆ , Isabella DE MONTE , Remo SERNAGIOTTO , Igor ŠOLTES , Martina DLABAJOVÁ , Claudia ȚAPARDEL , Franc BOGOVIČ , Davor ŠKRLEC , Jozo RADOŠ , Gesine MEISSNER , Kaja KALLAS , Angelika MLINAR , António MARINHO E PINTO , Ilhan KYUCHYUK , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ulrike MÜLLER , Flavio ZANONATO , Enrico GASBARRA , István UJHELYI

Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 100 - 08-12-2015

Kirjalik deklaratsioon: piirkondlike ja vähemuskeelte kaitsmise ja edendamise kohta ELis

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ivan JAKOVČIĆ , Filiz HYUSMENOVA , Herbert DORFMANN , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Nicola CAPUTO , Igor ŠOLTES , Alyn SMITH , Biljana BORZAN , Kaja KALLAS , Ilhan KYUCHYUK , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elly SCHLEIN , Silvia COSTA , Josep-Maria TERRICABRAS , Angelika MLINAR , Yana TOOM , Ernest URTASUN , Patricija ŠULIN , Ivo VAJGL , Milan ZVER , Kinga GÁL , Pál CSÁKY , József NAGY , Andor DELI , Iuliu WINKLER , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josu JUARISTI ABAUNZ , Danuta JAZŁOWIECKA

Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 127 - 08-12-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

14

Reaalajas majanduse arengu edendamine Euroopas

10-07-2017 E-004620/2017 Komisjon

Keemiarelvad Läänemeres

27-01-2016 E-000635/2016 Komisjon

Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimine ülejäänud Euroopaga

25-01-2016 E-000535/2016 Komisjon

ELi vastumeetmed Venemaa kaubandussanktsioonidele Ukraina suhtes

04-01-2016 P-000001/2016 Komisjon

Põllumajandussektor Euroopas

30-09-2015 E-013401/2015 Komisjon

Krüpteerimistarkvara

13-05-2015 P-007724/2015 Komisjon

Vähendatud käibemaksumäära kohaldamine e-raamatute ja e-ajalehtede suhtes

18-03-2015 E-004381/2015 Komisjon

VP/HR - küsimus komisjoni Ukrainasse ELI eriesindaja nimetamise kohta

27-02-2015 E-003205/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

6

Saksamaa miinimumpalgaseadus

24-05-2016 O-000081/2016 Komisjon

Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt

08-03-2016 O-000042/2016 Komisjon

Europoli andmetel on kadunud vähemalt 10 000 pagulaslast

10-02-2016 O-000025/2016 Komisjon

Europoli andmetel on kadunud vähemalt 10 000 pagulaslast

10-02-2016 O-000024/2016 Nõukogu

Euroopa Turismiamet

24-04-2015 O-000044/2015 Komisjon

Vähendatud käibemaksumäärad e-raamatute ja e-ajalehtede jaoks

20-04-2015 O-000040/2015 Komisjon