Marju LAURISTIN

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

58

Eesti eesistumisperioodi tegevuskava tutvustus (arutelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(6)

2016. aasta Türgi aruanne (arutelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Otsus Euroopa sotsiaalõiguste samba kohta ning töö- ja eraelu tasakaalu algatus (arutelu)

26-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-26(15)

Ukraina poliitvangid Venemaal ja Krimmi olukord

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.2)

E-demokraatia võimalused ja probleemid ELis (arutelu)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid (arutelu)

15-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-15(14)

Olukorra halvenemine Ida-Ukrainas (arutelu)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Euroopa sotsiaalõiguste sammas (arutelu)

19-01-2017 P8_CRE-REV(2017)01-19(3)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

3

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS Euroopa tööstuse digiteerimise kohta

EMPL
28-03-2017 EMPL_AD(2017)595485

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv digitaalse sisu üleandmise lepingutega seonduvate teatavate aspektide kohta

LIBE
21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370

Variraportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS Euroopa Komisjonile esitatud soovituste kohta seoses Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse läbirääkimistega

LIBE
07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

27

Resolutsiooni ettepanek antisemitismi vastu võitlemise kohta

29-05-2017 B8-0383/2017

Resolutsiooni ühisettepanek Ukraina vangide kohta Venemaal ja olukorra kohta Krimmis

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0195/2017

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek ELi ja Türgi suhete kohta

22-11-2016 B8-1283/2016

Resolutsiooni ühisettepanek ajakirjanike olukorra kohta Türgis

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Tadžikistani meelsusvangide olukorra kohta

08-06-2016 RC-B8-0755/2016

  Motion for a resolution on Tajikistan: situation of prisoners of conscience

06-06-2016 B8-0762/2016

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek Atlandi-üleste andmevoogude kohta

24-05-2016 RC-B8-0623/2016

Resolutsiooni ühisettepanek Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta

09-03-2016 RC-B8-0342/2016

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

2

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: ELi makropiirkondlike strateegiate tõhusama ja koordineerituma rakendamise kohta

27-04-2015 P8_DCL(2015)0016 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Zigmantas BALČYTIS , Adam GIEREK , Tunne KELAM , Krišjānis KARIŅŠ , Bogusław LIBERADZKI , Liisa JAAKONSAARI , Roberts ZĪLE , Marju LAURISTIN , Victor BOŞTINARU , Viorica DĂNCILĂ

Algatatud : 27-04-2015
Tähtaeg : 27-07-2015
Allakirjutanute arv : 79 - 28-07-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

8

Microsofti ja LinkedIni ühinemine

04-11-2016 E-008372/2016 Komisjon

Süüdistused ELi raha omastamise kohta Ungaris

28-09-2016 E-007203/2016 Komisjon

VP/HR - Kasahhi ajakirjaniku Guzyal Baidalinova süüdimõistmine

08-06-2016 E-004710/2016 Komisjon

ELi vastumeetmed Venemaa kaubandussanktsioonidele Ukraina suhtes

04-01-2016 P-000001/2016 Komisjon

Vaba liikumine ja romad

02-07-2015 E-010695/2015 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

4

Rahvusvaheline romade päev

08-03-2017 O-000017/2017 Komisjon

Rahvusvaheline romade päev

08-03-2017 O-000016/2017 Nõukogu

Üldkohtu määruste mõju ELi-Türgi avaldusele

06-03-2017 O-000014/2017 Komisjon

Piiriüleste e-identimise vahendite ja internetipõhiste teenuste kasutuselevõtt

08-03-2016 O-000042/2016 Komisjon