Pavel TELIČKA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 31-01-2017 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees
 • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 30-01-2018 : ANO 2011 (Tšehhi)
 • 31-01-2018 / 21-02-2019 : Independent (Tšehhi)
 • 22-02-2019 / 01-07-2019 : Hnutí Hlas (Tšehhi)

Asepresident 

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Parlament

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Transpordi- ja turismikomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees
 • 04-05-2015 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu 2019. aasta üldeelarve projekti kohta  
- TRAN_AD(2018)622233 -  
-
TRAN 
ARVAMUS Euroopa tööstuse digiteerimise kohta  
- TRAN_AD(2017)599589 -  
-
TRAN 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ühtse turu, ettevõtete, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime ja Euroopa statistika programm ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 99/2013, (EL) nr 1287/2013, (EL) nr 254/2014, (EL) nr 258/2014, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 2017/826  
- ITRE_AD(2018)627879 -  
-
ITRE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta  
- TRAN_AD(2018)626999 -  
-
TRAN 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 912/2010, (EL) nr 1285/2013 ja (EL) nr 377/2014 ning otsus nr 541/2014/EL  
- TRAN_AD(2018)626706 -  
-
TRAN 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Eurojusti ja Taani vaheline kriminaalõigusalase koostöö leping (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN  
 

In view of Denmark’s special status in the area of criminal justice after the Lisbon treaty was adopted, Denmark is not taking part in the new Regulation concerning Eurojust and is not bound by it. However, Denmark expressed the wish to further participate in the activities of Eurojust, and in that regard a cooperation agreement has to be agreed between Denmark and Eurojust. Consequently, I voted in favour of the proposed draft Council implementing decision approving the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark.

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN  
 

I voted in favour of the proposed regulation on the coordination of social security systems, because it aims to facilitate mobility by ensuring that individuals do not lose their rights when moving within Europe and to ensure the continuity of social security when moving from one national legislation to another.

Uute raskesõidukite CO2-heitenormid (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN  
 

The proposed regulation sets CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. I voted in favour, because the targets set aim towards a relative reduction of the average specific emissions of the vehicles registered in the reference year 2019. Also, the proposal incentivises the deployment of zero and low-emission heavy-duty vehicles, as well as buses, coaches and small lorries. The regulation is an important stepping-stone towards a low carbon economy.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamise kohta  
- P8_DCL(2016)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO  
Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 182 - 08-06-2016
Kirjalik deklaratsioon: üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) laiendamise kohta Lääne-Balkani riikidesse  
- P8_DCL(2015)0072 - Kehtivuse kaotanud  
Jozo RADOŠ , Franc BOGOVIČ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Biljana BORZAN , Dubravka ŠUICA , Davor ŠKRLEC , Tonino PICULA , Davor Ivo STIER , Ruža TOMAŠIĆ , Ilhan KYUCHYUK , Claudia ȚAPARDEL , Pavel TELIČKA , Gesine MEISSNER  
Algatatud : 14-12-2015
Tähtaeg : 14-03-2016
Allakirjutanute arv : 68 - 15-03-2016
Kirjalik deklaratsioon: tervisespordi (fitness) instruktorite liikuvuse edendamise kohta nende oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise kaudu  
- P8_DCL(2015)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 51 - 12-02-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon