Petras AUŠTREVIČIUS
 • Petras
  AUŠTREVIČIUS
 • Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • Liige
 • Leedu Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
 • Sünnikuupäev: 16. mai 1963, Vilnius

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

232

Kambodža ja Kem Sokha juhtum

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.3)

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.1)

ELi ja USA suhete seis (A8-0251/2018 - Elmar Brok)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.6)

ELi ja Hiina suhete seis (A8-0252/2018 - Bas Belder)

12-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-12(7.7)

Chişinău linnapea valimisvõidu kehtetuks tunnistamisest tingitud kriis Moldovas (arutelu)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.1)

Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(12.3)

Venemaa, eelkõige seoses poliitvang Oleg Sentsovi juhtumiga

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.1)

Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Gruusia okupeeritud alad kümme aastat pärast Venemaa sissetungi (arutelu) (2)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(15)

Raportid – raportöörina

3

Raportid – variraportöörina

7

RAPORT ühtekuuluvuspoliitika ja ringmajanduse kohta

REGI
23-05-2018 A8-0184/2018

RAPORT kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias

AFET
04-05-2017 A8-0182/2017

RAPORT Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta

AFET
19-06-2015 A8-0194/2015

Raportöörina esitatud arvamus

1

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Moldova Vabariigile makromajanduslikku finantsabi

AFET
11-04-2017 AFET_AD(2017)599716

Variraportöörina esitatud arvamus

7

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Ukrainale täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

ARVAMUS naiste õiguste kohta idapartnerluse riikides

AFET
11-10-2016 AFET_AD(2016)585433

ARVAMUS veeldatud maagaasi ja selle hoiustamise ELi strateegia kohta

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on nõudest vabastatud (Ukraina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

ARVAMUS Euroopa energialiidu suunas liikumise kohta

AFET
16-09-2015 AFET_AD(2015)565044

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

AFET
06-07-2015 AFET_AD(2015)555011

ARVAMUS Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

331

Resolutsiooni ühisettepanek Myanmari ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtumi kohta

12-09-2018 RC-B8-0371/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Kambodža, eelkõige Kem Sokha juhtumi kohta

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Uganda ja opositsiooniliste parlamendiliikmete vahistamise kohta

12-09-2018 RC-B8-0364/2018

  Motion for a resolution on Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

10-09-2018 B8-0382/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

10-09-2018 B8-0378/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Cambodia, notably the case of Kem Sokha

10-09-2018 B8-0377/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ühisettepanek autonoomsete relvasüsteemide kohta

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Resolutsiooni ettepanek autonoomsete relvasüsteemide kohta

05-09-2018 B8-0355/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Burundi kohta

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Somaalia kohta

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

1

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

8

Kirjalik deklaratsioon: holokaustiohvrite mälestamise ja Babõn Jari holokausti mälestuskeskuse rajamise kohta

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 135 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: nõude kohta, et üleeuroopaline transpordivõrk peab soodustama piirkondade juurdepääsetavust

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Algatatud : 12-12-2016
Tähtaeg : 12-03-2017
Allakirjutanute arv : 106 - 13-03-2017

Kirjalik deklaratsioon: piirkondlike ja kohalike ametiasutuste Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidele juurdepääsu hõlbustamise kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS

Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 58 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: Nord Streami torujuhtme võimsuse kahekordistamise kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 182 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: elundidoonorluse kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 113 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: loomkatsete lõpetamise kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0034 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Rikke-Louise KARLSSON , Fredrick FEDERLEY , Rolandas PAKSAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Isabella ADINOLFI , Emil RADEV

Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 60 - 08-12-2015

Kirjalik deklaratsioon: ELi abi suunamise kohta terroriorganisatsioonidele

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 65 - 11-05-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

70

  Ostrovets NPP stress tests' recommendations

11-07-2018 E-003836/2018 Komisjon

VP/HR - Dr Ahmad Reza Djalali olukord

04-07-2018 P-003698/2018 Komisjon

Dr Ahmad Reza Djalali olukord

04-07-2018 E-003697/2018 Nõukogu

  Introduction of the GSP+ system in Pakistan

03-07-2018 E-003669/2018 Komisjon

Gazpromi vastutusest vabastamine sanktsioonide kehtestamise asemel

17-05-2018 P-002663/2018 Komisjon

  VP/HR - Harassment and persecution of lawyers in Azerbaijan

27-03-2018 E-001834/2018 Komisjon

VP/HR - Süüria julgeolekuametniku viibimine Itaalias ELi sanktsioonidest hoolimata

19-03-2018 E-001661/2018 Komisjon

Asepresident / kõrge esindaja - Venemaa vastaste sanktsioonide rakendamine

12-03-2018 E-001509/2018 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

27

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

16-05-2017 O-000042/2017 Komisjon

Lühem arupärimine - VP/HR - ELi-Egiptuse partnerluse prioriteetide kindlaksmääramine

04-05-2017 O-000036/2017 Komisjon

Põhjalikum arupärimine - Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed

12-04-2017 O-000029/2017 Komisjon

Inimkaubandus

24-03-2017 O-000024/2017 Komisjon

VP/HR - Meediavabadus Gruusias: Rustavi 2 kohtuasi

08-03-2017 O-000015/2017 Komisjon

ELi keeld tsirkustes kasutatavate metsloomade liikumisele

14-02-2017 O-000013/2017 Komisjon

Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine

03-02-2017 O-000009/2017 Komisjon

Olukord Itaalias pärast maavärinaid

14-11-2016 O-000139/2016 Komisjon

Arupärimised

3

VP/HR - ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides

21-03-2018 G-000003/2018 Komisjon

VP/HR - ELi-Egiptuse partnerluse prioriteetide kindlaksmääramine

04-05-2017 K-000002/2017 Komisjon

Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed

12-04-2017 G-000004/2017 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

209

 

Ühtne digivärav (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi)

13-09-2018

The Single Digital Gateway is a great proposal which would help to develop a so called `one stop shop` on-line for all the principal EU`s administrative procedures. If all the basic administrative procedures would be simplified and available on-line, it would help citizens and businesses to handle paperwork on-line much faster. This would really make people`s life simpler.

 

Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

EU`s mobility sector is overcoming drastic changes with popularisation of electric vehicles and technology. This proposal aims at introducing Europe on the Move agenda which would essentially prepare citizens and business for a transition towards enviromentaly friendly and competitive mobility. A broad strategy needs to be applied in order to enable all the users of mobility sector to benefit from the changes as well as to facilitate a necessary environment and skills.

 

Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul (A8-0267/2018 - Olga Sehnalová)

13-09-2018

All the citizens of the European Union have the right to products of the same quality. Although it sounds very straightforward and probably nobody would disagree with that but it has been proved that the reality is rather different. I call it an illegal and degrading business practice. In such situation there is a clear need of EU regulation on it. Consumer preferences can no longer serve as a pretext for lowering quality. In the European Union there are neither products nor citizens of the second class. So I voted in favor of this report and I strongly believe that we will find the European solution to this issue. Our citizens will no longer need to worry about such basic rights which are the basis of the EU Single Market.

 

Olukord Ungaris (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

The European Union is not only a peace project or a common market but the most importantly it is a union of commom values based on democracy, rule of law and human rights. All the Member States are bound to respect, defend and promote these values. We should never forget it. And Hungary is not an exception. Unfortunatley, the situation there represents a high risk of a serious breach of the essential values of European Union. We can not close our eyes and pretend that nothing is happening. Although it might be a comfortable position for the moment but it might lead to the catastrophic results in the future.

 

Autonoomsed relvasüsteemid (RC-B8-0308/2018, B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018, B8-0362/2018)

12-09-2018

I voted in favour of this resolution. Uncontrolled weapons, without any human control cannot be produced or circulated and should be completely banned. They can really become a so-called `killer robots` deciding on life and death matters which might pose risk to society without any legal accountability. I supported the reports call for EU to start international negotiations aimed at banning these autonomous weapons system worldwide.

 

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (A8-0272/2018 - Janusz Lewandowski)

11-09-2018

I have supported this proposal, because these countries had suffered the natural disasters in 2017 summer, which had the vast negative implications for these countries living conditions, infrastructure and natural environment. In order to sustain these regions prosperity, we should provide so necessary financial aid. The European Union Solidarity Fund will provide €16,918,941 for Lithuania, €12,279,244 for Poland, €2,258,225 for Bulgaria and Greece will obtain €2,535,796. These regions deserved our support and assistance, which will be a significant factor to reconstruct them and to raise their economy.

 

Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale (A8-0273/2018 - Siegfried Mureşan)

11-09-2018

I have supported this necessary amendment in order to provide so neededed aid support for Bulgaria, Greece Lithuania and Poland after their experienced natural disasters in summer of 2017.

 

ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I am very supportive to the European Parliament`s decision to secure post-Brexit regional funding to Northern Ireland which remains one of the poorest regions in North Western Europe. The cohesion funds in Northern Ireland contribute to economic and social development in the context of the Peace Process. PEACE and Interreg fund are crucial for the country`s peaceful future`s development.

 

Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel (A8-0266/2018 - Krzysztof Hetman)

11-09-2018

This is a very important proposal and analysis of what is needed in order to boost EU border regions, which together combined make around 40 percent of EU territory. I am pleased that the Commission is ready to propose legal and funding solutions to eliminate cross-border obstacles and ensure better cooperation among authorities. Border regions need to have sufficient access to public services and transport network in order to be able to accelerate their development.

 

Euroopa solidaarsuskorpus (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

I see the program of the European Solidarity Corps as a good opportunity for young people to contribute to solidarity in the European Union by volunteering in the social field, by participating in projects with refugees and by serving the people who need it the most. This platform should be as inclusive as possible, allowing all young Europeans to take part in it, irrespective of their country of origin, their family`s economic situation and also with a focus on particularly to young people with disabilities. Investment in young people is investment in our future, the European future. Thus, I sincerely congratulate this initiative and wish for it to be as successful as Erasmus program has become.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G302
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02014
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G302
  1047 Brussels