Ulla TØRNÆS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 29-02-2016 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 29-02-2016 : Venstre, Danmarks Liberale Parti (Taani)

Aseesimees 

  • 07-07-2014 / 29-02-2016 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
  • 14-07-2014 / 29-02-2016 : Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 29-02-2016 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 14-07-2014 / 29-02-2016 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS soolise võrdõiguslikkuse ja naiste mõjuvõimu suurendamise kohta digitaalajastul  
- EMPL_AD(2016)571705 -  
-
EMPL 
ARVAMUS ettevalmistuste kohta digitaalse ühtse turu aktiks  
- EMPL_AD(2015)560716 -  
-
EMPL 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: tervisespordi (fitness) instruktorite liikuvuse edendamise kohta nende oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise kaudu  
- P8_DCL(2015)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 51 - 12-02-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa ettevõtluse aasta kohta  
- P8_DCL(2015)0065 - Kehtivuse kaotanud  
Emil RADEV , Antonio TAJANI , Othmar KARAS , Tom VANDENKENDELAERE , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Helga STEVENS , Jonás FERNÁNDEZ , Theresa GRIFFIN , Dita CHARANZOVÁ , Martina DLABAJOVÁ , Jana ŽITŇANSKÁ , Ulla TØRNÆS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Alain LAMASSOURE , Paul RÜBIG , Mariya GABRIEL , Eva MAYDELL  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 218 - 12-02-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon