Ernest MARAGALL : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 30-12-2016 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 30-12-2016 : Nova Esquerra Catalana (Hispaania)

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 30-12-2016 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 30-12-2016 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 18-12-2014 / 30-12-2016 : Eelarvekomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 17-12-2014 : Eelarvekomisjon
 • 01-07-2014 / 30-12-2016 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 14-07-2014 / 30-12-2016 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Maksualaste siduvate eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjon (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 30-12-2016 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta ELis  
- CULT_AD(2015)549185 -  
-
CULT 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi noortegarantii süsteemide kulutuste kontrollimise ja kulutõhususe järelevalve kohta  
- CULT_AD(2017)603034 -  
-
CULT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamise kohta ajavahemikuks 2017–2020 ning määruste (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1305/2013 muutmise kohta  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
ARVAMUS e-demokraatia võimaluste ja probleemide kohta Euroopa Liidus  
- CULT_AD(2016)582133 -  
-
CULT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: riigivõla läbivaatamise kohta  
- P8_DCL(2016)0043 - Kehtivuse kaotanud  
Miguel VIEGAS , João FERREIRA , Fabio DE MASI , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Nikolaos CHOUNTIS , Isabelle THOMAS , Ernest MARAGALL , Tiziana BEGHIN , Marco ZANNI , Notis MARIAS  
Algatatud : 27-04-2016
Tähtaeg : 27-07-2016
Allakirjutanute arv : 75 - 28-07-2016
Kirjalik deklaratsioon: mitmekeelsuse edendamise kohta Euroopa Liidus  
- P8_DCL(2015)0064 - Kehtivuse kaotanud  
Ilhan KYUCHYUK , Andrejs MAMIKINS , Csaba SÓGOR , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest MARAGALL , Ivan JAKOVČIĆ , Petr JEŽEK , Ivo VAJGL , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Jozo RADOŠ  
Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 62 - 27-01-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon