Afzal KHAN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 08-06-2017 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 25-01-2017 / 08-06-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Väliskomisjon

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Eelarvekomisjon
 • 14-07-2014 / 08-06-2017 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 08-06-2017 : Eelarvekomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes ning peatatakse selle kohaldamine Bosnia ja Hertsegoviina suhtes  
- AFET_AD(2015)546665 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Integreeritud lähenemisviis spordipoliitikale: hea juhtimistava, kättesaadavus ja ausameelsus (A8-0381/2016 - Hannu Takkula) EN  
 

I voted in favour of the report, as it highlights the prominent role of amateur and professional sport not only in the European economy but also in improving the personal health, including mental health, and well-being of people, in promoting shared values, citizenship and intercultural dialogue.

Lapsendamiste piiriülesed aspektid (A8-0370/2016 - Tadeusz Zwiefka) EN  
 

I voted in favour of the report as it aims to raise attention to a number of issues surrounding cross-border issues related to adoptions, that have been brought to the attention of Parliament and that require different responses.

ELi ning Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu kahepoolne kaitseklausel ja banaane käsitlev stabiilsusmehhanism (A8-0277/2016 - Marielle de Sarnez) EN  
 

I voted in favour of the proposal as following the decision on signature and provisional application of the Protocol of Accession it is necessary to lay down the procedures to guarantee the effective application of the bilateral safeguard clause and for applying the stabilisation mechanism for bananas as foreseen in the Agreement in respect of Ecuador.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: mis käsitleb võitlust küberkiusamise ja kättemaksuporno levitamisega  
- P8_DCL(2016)0123 - Kehtivuse kaotanud  
Roberta METSOLA , Mairead McGUINNESS , Afzal KHAN , Eva KAILI , Brian HAYES , Deirdre CLUNE , Caterina CHINNICI , Martina DLABAJOVÁ , Kostas CHRYSOGONOS , Giovanni LA VIA , Seán KELLY , Anna Maria CORAZZA BILDT  
Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 73 - 22-02-2017
Kirjalik deklaratsioon: sõnavabaduse ja meediavabaduse edendamise ja kaitse kohta  
- P8_DCL(2016)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Richard SULÍK , Pavel SVOBODA , Bernd LUCKE , Angel DZHAMBAZKI , Igor ŠOLTES , Jean-Marie CAVADA , Javier NART , Helga TRÜPEL , Nicola CAPUTO , István UJHELYI , Afzal KHAN  
Algatatud : 01-02-2016
Tähtaeg : 01-05-2016
Allakirjutanute arv : 139 - 02-05-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele