Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon
 • Liige
 • Rootsi Miljöpartiet de gröna
 • Sünnikuupäev: 26. oktoober 1973, Solna

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

46

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (arutelu)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamine (arutelu) (2)

18-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-18(23)

Euroopa Parlamendi koosseis (arutelu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(4)

Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (arutelu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(14)

Kaubanduse ja kestliku arengu peatükid ELi kaubanduslepingutes (arutelu)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(15)

Euroopa Parlamendi uurimisõigus (arutelu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(23)

ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis (arutelu)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(13)

Raportid – raportöörina

3

Raportid – variraportöörina

14

RAPORT liikmesriikide parlamente käsitlevate aluslepingu sätete rakendamise kohta

AFCO
28-03-2018 A8-0127/2018

RAPORT soovitustega komisjonile liiklusõnnetuste aegumistähtaegade kohta

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

RAPORT subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

RAPORT e-demokraatia võimaluste ja probleemide kohta Euroopa Liidus

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

RAPORT soovitustega komisjonile robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

RAPORT Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

RAPORT Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamise kohta

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Variraportöörina esitatud arvamus

11

ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitlevate 2015. ja 2016. aasta aruannete kohta

AFCO
28-02-2018 AFCO_AD(2018)613535

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse eraelu austamist ja isikuandmete kaitset elektroonilise side puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2002/58/EÜ (privaatsust ja elektroonilist sidet käsitlev määrus)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ARVAMUS ELi e-valitsuse tegevuskava kohta aastateks 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta, et võtta arvesse muutuvat turuolukorda

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ARVAMUS Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ARVAMUS subsidiaarsust ja proportsionaalsust käsitleva 2014. aasta aruande kohta

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

2

Kirjalikult vastatavad küsimused

30

  Polish 'anti-Greenpeace' law

26-03-2018 P-001803/2018 Komisjon

  Vested and conflicting interests in climate policy

30-11-2017 P-007408/2017 Nõukogu

  VP/HR - The EU's position on lethal autonomous weapon systems

30-11-2017 P-007397/2017 Komisjon

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Komisjon

Kataloonia 2017. aasta referendumiga seotud veebilehtede arestimine

11-10-2017 E-006397/2017 Komisjon

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Komisjon

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Komisjon

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Nõukogu

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Komisjon

  VP/HR - European companies investing in Western Sahara

03-02-2017 E-000816/2017 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

2

Suveaeg ja talveaeg

17-10-2016 O-000124/2016 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

4

 

Rahapesu, maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise uurimise järgsete soovituste projekt (B8-0660/2017)

13-12-2017

Vi har röstat för betänkandet då det innehåller ett femtiotal bra och viktiga förslag för att bekämpa skatteflykt. Vi är dock emot den icke-bindande uppmaningen i §210 att ändra regelverket så att skattefrågor i allmänhet ska kunna beslutas med kvalificerad majoritet istället för enhällighet. Det röstade vi emot, men förlorade. Det är dock inte tillräckligt skäl att avvisa betänkandet som helhet.
Om frågan om att ta bort vetorätten för alla skattefrågor tas upp i rådet utgår vi från att minst ett land kommer att stoppa förslaget genom att använda sitt veto.
Vi är emot att ge EU beskattningsrätt, men vill gärna att EU använder de verktyg som redan finns i fördraget för att med kvalificerad majoritet genomföra åtgärder mot skatteflykt.
Detta betänkande är ett viktigt steg för att se till att komma till rätta med den skatteflykt som varje år kostar EU-länderna enorma summor som skulle göra mycket bättre nytta i välfärden och som investeringar.

 

Maakasutusest, maakasutuse muutusest ja metsandusest pärinevate kasvuhoonegaaside heidete ja nende gaaside sidumise lisamine 2030. aasta kliima- ja energiapoliitika raamistikku (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Läbirääkimised Ühendkuningriigiga pärast teadet riigi kavatsuse kohta Euroopa Liidust lahkuda (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Euroopa sotsiaalõiguste sammas (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels