Fernando MAURA BARANDIARÁN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 24-11-2015 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 20-09-2015 : Unión, Progreso y Democracia (Hispaania)
 • 21-09-2015 / 24-11-2015 : Delegación Ciudadanos Europeos (Hispaania)

Aseesimees 

 • 07-07-2014 / 13-07-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 13-10-2014 / 24-11-2015 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Arengukomisjon
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 24-11-2015 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
 • 20-10-2014 / 24-11-2015 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 24-11-2015 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 24-11-2015 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 14-07-2014 / 04-09-2014 : Inimõiguste allkomisjon
 • 14-07-2014 / 24-11-2015 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 24-03-2015 / 24-11-2015 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ELi rolli kohta ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke  
- CULT_AD(2015)560704 -  
-
CULT 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2013. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- CULT_AD(2015)541300 -  
-
CULT 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS hariduse abil tütarlaste mõjuvõimu suurendamise kohta ELis  
- CULT_AD(2015)549185 -  
-
CULT 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi ning millega muudetakse määrusi (EL) nr 1291/2013 ja (EL) nr 1316/2013  
- CULT_AD(2015)549112 -  
-
CULT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tegevuse tõhustamise kohta Venezuelas  
- P8_DCL(2015)0063 - Kehtivuse kaotanud  
Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER  
Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 27-01-2016
Kirjalik deklaratsioon: Euroopa oliiviõlisektori ja oliivikasvatuse kaitse kohta  
- P8_DCL(2015)0031 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nicola DANTI , Lampros FOUNTOULIS , Nicola CAPUTO , Franc BOGOVIČ , Maite PAGAZAURTUNDÚA , Alessia Maria MOSCA , Michela GIUFFRIDA , Enrico GASBARRA , Ivo VAJGL , Marco ZULLO , Simona BONAFÈ , Nikos ANDROULAKIS , Davor Ivo STIER , Milan ZVER , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Ulrike MÜLLER , Elena GENTILE , Salvatore Domenico POGLIESE , Ivana MALETIĆ , Lara COMI , Rosa D'AMATO , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Ruža TOMAŠIĆ , Professor Dubravka ŠUICA , Flavio ZANONATO , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Marco AFFRONTE , Eva KAILI , Remo SERNAGIOTTO , Barbara MATERA  
Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 101 - 08-12-2015
Kirjalik deklaratsioon: vägivalla vastu jalgpallimängudel ja teistel spordiüritustel  
- P8_DCL(2015)0002 - Kehtivuse kaotanud  
José BLANCO LÓPEZ , Elena VALENCIANO , Marc TARABELLA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Mercedes BRESSO , Aldo PATRICIELLO , Alessandra MORETTI , Dietmar KÖSTER , Virginie ROZIÈRE , Eric ANDRIEU , Ismail ERTUG , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Izaskun BILBAO BARANDICA , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Javier NART , Merja KYLLÖNEN , Stefan ECK , Ivo VAJGL , Marijana PETIR , Francisco ASSIS , Fabio Massimo CASTALDO , Milan ZVER , Clara AGUILERA , Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ernest URTASUN , Francisco de Paula GAMBUS MILLET , Santiago FISAS AYXELÀ  
Algatatud : 12-01-2015
Tähtaeg : 12-04-2015
Allakirjutanute arv : 142 - 17-04-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon