Beatriz BECERRA BASTERRECHEA
 • Beatriz
  BECERRA BASTERRECHEA
 • Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • Liige
 • Hispaania Independiente
 • Sünnikuupäev: 14. november 1966, Madrid

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

284

Presidendivalimised Venezuelas (arutelu)

02-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-02(22)

Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (arutelu)

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(15)

ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 62. istungjärguks (arutelu)

01-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-01(5)

Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (arutelu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(11)

Olukord Venezuelas (arutelu)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(16)

Raportid – raportöörina

2

Raportid – variraportöörina

11

RAPORT soolise võrdõiguslikkuse kohta ELi kaubanduslepingutes

FEMM INTA
06-02-2018 A8-0023/2018

RAPORT naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris

FEMM
13-09-2017 A8-0271/2017

RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond

BUDG DEVE AFET
25-04-2017 A8-0170/2017

RAPORT rõivasektorit käsitleva ELi juhtalgatuse kohta

DEVE
28-03-2017 A8-0080/2017

RAPORT naiste ja nende rolli kohta maapiirkondades

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal

FEMM
23-02-2017 A8-0046/2017

RAPORT inimõiguste ja rände kohta kolmandates riikides

AFET
10-10-2016 A8-0245/2016

RAPORT erasektori ja arengu kohta

DEVE
26-02-2016 A8-0043/2016

Raportöörina esitatud arvamus

4

ARVAMUS talituste ühise töödokumendi (SWD(2015)0182) „Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020“ rakendamise kohta

AFET
24-01-2018 AFET_AD(2018)612256

ARVAMUS inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitleva 2015. aasta aruande kohta

FEMM
10-11-2016 FEMM_AD(2016)589216

ARVAMUS olukorra kohta Vahemerel ja vajaduse kohta töötada välja ELi terviklik rändekäsitus

DEVE
12-11-2015 DEVE_AD(2015)565184

ARVAMUS Euroopa kodanikualgatuse kohta

PETI
01-07-2015 PETI_AD(2015)551974

Variraportöörina esitatud arvamus

29

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL

FEMM
30-05-2018 FEMM_AD(2018)618327

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

PETI
18-05-2018 PETI_AD(2018)615473

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud)

PETI
03-10-2017 PETI_AD(2017)597694

MUUDATUSETTEPANEKUTENA ESITATUD SEISUKOHT ELi kodakondsuse 2017. aasta aruande ja kodanike õiguste tugevdamise kohta demokraatlike muutuste liidus

FEMM
26-09-2017 FEMM_AD(2017)610721

ARVAMUS kodanikualgatust käsitleva määruse (EL) nr 211/2011 läbivaatamise kohta

PETI
21-09-2017 PETI_AD(2017)606197

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/93/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) rakendamise kohta

FEMM
04-07-2017 FEMM_AD(2017)603005

ARVAMUS muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepaneku kohta, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)602777

ARVAMUS rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju kohta ülemaailmsetele väärtusahelatele

DEVE
31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

DEVE
30-05-2017 DEVE_AD(2017)602772

ARVAMUS töötingimuste ja ebakindlate töösuhete kohta

FEMM
09-02-2017 FEMM_AD(2017)595615

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

333

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja pagulaste ja eelkõige laste raske olukorra kohta

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Venemaa ning eelkõige ukrainlasest poliitvangi Oleg Sentsovi kohta

13-06-2018 RC-B8-0288/2018

Resolutsiooni ühisettepanek okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi

12-06-2018 RC-B8-0275/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

11-06-2018 B8-0296/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek okupeeritud Gruusia alade kohta kümme aastat pärast Venemaa sissetungi

11-06-2018 B8-0277/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Sudaani ja eelkõige Hammad Noura Husseini juhtumi kohta

30-05-2018 RC-B8-0265/2018

Resolutsiooni ühisettepanek naiste õiguste kaitsjate olukorra kohta Saudi Araabias

30-05-2018 RC-B8-0259/2018

Resolutsiooni ühisettepanek olukorra kohta Nicaraguas

29-05-2018 RC-B8-0244/2018

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

1

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

9

Kirjalik deklaratsioon: Aspergeri sündroomi kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Angel DZHAMBAZKI , Andrey KOVATCHEV , Mara BIZZOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Steeve BRIOIS , Lefteris CHRISTOFOROU , Cristian-Silviu BUŞOI , Nedzhmi ALI , Nikolay BAREKOV , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Rolandas PAKSAS , Zigmantas BALČYTIS

Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 51 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: antibiootikumide liig- või kuritarvitamise kohta

12-09-2016 P8_DCL(2016)0081 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Dubravka ŠUICA , Stelios KOULOGLOU , Alfred SANT , Michela GIUFFRIDA , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Ivana MALETIĆ , Nicola CAPUTO , Marijana PETIR , Stefan ECK , Theodoros ZAGORAKIS , Lola SÁNCHEZ CALDENTEY , Marlene MIZZI , Ivan JAKOVČIĆ , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Jozo RADOŠ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Eleftherios SYNADINOS , Renata BRIANO

Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 95 - 13-12-2016

Kirjalik deklaratsioon: idiopaatilise kopsufibroosi kohta

11-04-2016 P8_DCL(2016)0026 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Elena GENTILE , Andrey KOVATCHEV , Javier NART , Raffaele FITTO , Isabella DE MONTE , Luigi MORGANO , Nicola CAPUTO , Marc TARABELLA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Karin KADENBACH , Renate SOMMER , Dominique RIQUET , Philippe DE BACKER , Marian HARKIN , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Remo SERNAGIOTTO

Algatatud : 11-04-2016
Tähtaeg : 11-07-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 11-07-2016
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 12-09-2016 aasta protokolli lisas 01
Allakirjutanute arv : 388 - 12-07-2016

Kirjalik deklaratsioon: emade tervishoiuteenuste üldise kättesaadavuse kohta

24-02-2016 P8_DCL(2016)0015 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Filiz HYUSMENOVA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Nathalie GRIESBECK , Louis MICHEL , Ivan JAKOVČIĆ , Gabriele ZIMMER , Marc TARABELLA , Jana ŽITŇANSKÁ , Elisabeth MORIN-CHARTIER , Jean LAMBERT , Mariya GABRIEL , Caterina CHINNICI

Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 174 - 25-05-2016

Kirjalik deklaratsioon: ülemaailmse näljaindeksiga seotud probleemide lahendamise kohta

24-02-2016 P8_DCL(2016)0013 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Brian HAYES , Neena GILL , Petr JEŽEK , Tom VANDENKENDELAERE , Nirj DEVA , Deirdre CLUNE , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Seb DANCE , Davor Ivo STIER , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA

Algatatud : 24-02-2016
Tähtaeg : 24-05-2016
Allakirjutanute arv : 61 - 25-05-2016

Kirjalik deklaratsioon: demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi tegevuse tõhustamise kohta Venezuelas

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Algatatud : 26-10-2015
Tähtaeg : 26-01-2016
Allakirjutanute arv : 64 - 27-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: endometrioosi uurimise ja ennetamise kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0045 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , José BLANCO LÓPEZ , Angelika MLINAR , Sofia RIBEIRO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Cecilia WIKSTRÖM , Catherine BEARDER , Ángela VALLINA , Jana ŽITŇANSKÁ , Eleonora EVI , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Soledad CABEZÓN RUIZ

Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 193 - 08-12-2015

Kirjalik deklaratsioon: kaasavate haridussüsteemide edendamise kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0029 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Ádám KÓSA , Brando BENIFEI , Marek PLURA , Constance LE GRIP , Eleonora EVI , Barbara MATERA , Victor NEGRESCU , Sergio GUTIÉRREZ PRIETO , Sylvie GUILLAUME , Csaba SÓGOR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Indrek TARAND , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Sabine VERHEYEN , Pablo IGLESIAS

Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 263 - 08-12-2015

Kirjalik deklaratsioon: kiusamise ja koolivägivalla kohta

07-09-2015 P8_DCL(2015)0028 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Filiz HYUSMENOVA , Nathalie GRIESBECK , Angelika MLINAR , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Anna Maria CORAZZA BILDT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Ismail ERTUG , Miriam DALLI , Silvia COSTA , Nessa CHILDERS , Jana ŽITŇANSKÁ

Algatatud : 07-09-2015
Tähtaeg : 07-12-2015
Allakirjutanute arv : 119 - 08-12-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

234

  Autonomous communities an obstacle to implementation of the country-specific recommendations

28-05-2018 E-002878/2018 Komisjon

  Increase in human trafficking between Member States

25-05-2018 E-002861/2018 Komisjon

  Extreme nationalism and hate crimes on the rise in Croatia

23-05-2018 E-002752/2018 Komisjon

  Possible breach of the Common Position by the Spanish Government

18-05-2018 E-002695/2018 Komisjon

  VP/HR - Human rights in Cuba following the first EU-Cuba Joint Council meeting

17-05-2018 E-002640/2018 Komisjon

  Harmonising the classification of sexual offences and establishing a common definition of rape

27-04-2018 E-002370/2018 Komisjon

  Excluding countries that criminalise homosexuality from the list of safe countries of origin

16-04-2018 E-002150/2018 Komisjon

  VP/HR - The role of former Prime Minister Rodríguez Zapatero in talks on the crisis in Venezuela

11-04-2018 P-002070/2018 Komisjon

  EU support to Colombia in the Venezuelan migrant crisis

22-03-2018 E-001772/2018 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

18

Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava

04-09-2017 O-000070/2017 Komisjon

Inimkaubandus

24-03-2017 O-000024/2017 Komisjon

Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine

03-02-2017 O-000009/2017 Komisjon

Lühem arupärimine - VP/HR - Iisraeli asunduspoliitika

27-01-2017 O-000006/2017 Komisjon

Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu

26-10-2016 O-000130/2016 Komisjon

Võitlus rassismi, ksenofoobia, homofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu

26-10-2016 O-000129/2016 Nõukogu

ELi poliitika ja meetmed laste kaitsmiseks rände käigus

17-10-2016 O-000126/2016 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

194

 

Mootorsõidukite läbisõidumõõdikuga manipuleerimine: ELi õigusraamistiku läbivaatamine (A8-0155/2018 - Ismail Ertug)

31-05-2018

He votado a favor porque la manipulación de cuentakilómetros es una negligencia que afecta a entre el 5% y el 12% de vehículos usados en ventas nacionales y entre el 30% y el 50% en ventas transfronterizas, acumulando un daño económico total de entre EUR 5,6 y 9,6 mil millones en toda la UE.
El objetivo de este informe INI es crear barreras legales, técnicas y operacionales para criminalizar
las manipulaciones de cuentakilómetros y disminuir así su efecto negativo en la seguridad vial,
el medio ambiente, la economía y los consumidores.

 

Liidu kodanikukaitse mehhanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini)

31-05-2018

He votado a favor porque el objetivo principal del informe es fortalecer la capacidad de la Unión para responder a desastres naturales y provocados por el hombre. La evaluación del UCPM (Union Civil Protection Mechanism) demostró que debe mejorarse su eficacia, su capacidad para responder a los desastres y la eficiencia administrativa.
Uno de los elementos centrales del informe es la propuesta de establecer RESCUE (reserva dedicada de activos como capacidades aéreas de lucha contra incendios, hospitales de campaña, etc.) que se financiaría al 100% por la Unión. Además, también añade que los Estados miembros deberían redactar y transmitir sus evaluaciones de riesgos a la Comisión para trabajar conjuntamente en la prevención de desastres.

 

Sooline võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine: naiste ja tütarlaste elu muutmine ELi välissuhete kaudu aastatel 2016–2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica)

31-05-2018

El informe, del cual he sido ponente en la sombra, hace un balance de los progresos realizados desde que la Comisión y el SEAE adoptaron el Plan de acción de género II, una política integral para incorporar la igualdad de género en la acción de la UE al exterior.
El informe reafirma la posición del Parlamento Europeo de que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre muchas otras cosas, el informe destaca la importancia de promover y garantizar el accesso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el acceso a un aborto seguro
El informe también condena el Global Gag Rule y llama a la UE y sus Estados miembros a apoyar de manera proactiva los derechos de las mujeres en todo el mundo aumentando significativamente la financiación, tanto a nivel nacional como europeo, para reducir la brecha financiera que EEUU deja en este ámbito.

 

ELi noortestrateegia rakendamine (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

31-05-2018

He votado a favor del informe que analiza la estrategia europea de la juventud en un momento clave para el futuro de la UE. Se destacan los principales problemas que sufren los jóvenes europeos y se señalan las distintas recomendaciones para fomentar su desarrollo, la igualdad de oportunidades, y su integración en la UE como ciudadanos europeos.
Además, he votado a favor de instar a la Comisión a perseguir la política de algunas empresas de ofrecer prácticas sucesivas sin remuneración y también he defendido la necesidad de armonizar en toda la UE concepto de “joven” y sus implicaciones en las distintas políticas públicas

 

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia.

 

Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (C8-0181/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la propuesta de la Comisión para que se movilice el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) con objeto de conceder asistencia financiera en relación con los incendios forestales ocurridos en Portugal y España, los huracanes que azotaron Francia y los terremotos de Grecia

 

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2018/000 TA 2018 – Tehniline abi komisjoni algatusel (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial)

30-05-2018

El informe proporciona recomendaciones a la CE sobre la aplicación del FEAG y he votado a favor porque estoy de acuerdo con su contenido. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) tiene como objetivo proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos y por cuenta propia cuyas actividades han cesado como resultado de cambios estructurales importantes en el comercio mundial debido a la globalización, como resultado de la continuación de la crisis económica, o como resultado de una nueva crisis financiera y económica mundial, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral.

 

Kalatoodete vastavus ELi turule juurdepääsu kriteeriumitele (A8-0156/2018 - Linnéa Engström)

30-05-2018

He votado a favor del informe que analiza el rango de normas y condiciones que los productos de la pesca deben cumplir para ser aceptados en el mercado de la UE, propone recomendaciones para garantizar una mejor igualdad de condiciones entre la UE y los operadores que no forman parte de la UE y para contribuir a una mejor gestión pesquera en todo el mundo.

 

Paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe tõlgendamine ja rakendamine (A8-0170/2018 - Pavel Svoboda, Richard Corbett)

30-05-2018

El informe se centra en la situación actual de la implementación del nuevo IIA on Better Law-making. Destaca la necesidad de mejorar en ciertas áreas de mejora de la legislación y los esfuerzos futuros que deben emprender las tres instituciones. He votado a favor porque estoy de acuerdo con el contenido del informe.

 

2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018)

30-05-2018

He votado a favor de la resolución porque estoy a favor de la propuesta realizada por la Comisión presentada en mayo

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08G309
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02012
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08G309
  1047 Brussels