Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : COMPROMIS (Hispaania)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 09-10-2016 : Arengukomisjon
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 14-07-2014 / 09-10-2016 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus 2015. aastal  
- FEMM_AD(2016)585437 -  
-
FEMM 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/87/EÜ eesmärgiga hoogustada heitkoguste kulutõhusat vähendamist ja investeeringuid, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist  
- DEVE_AD(2016)578845 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia vahehindamise kohta  
- DEVE_AD(2015)569717 -  
-
DEVE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS ELi looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemise tegevuskava kohta  
- DEVE_AD(2016)584184 -  
-
DEVE 
ARVAMUS teema kohta: kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades?  
- FEMM_AD(2016)582229 -  
-
FEMM 
ARVAMUS Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 71. istungjärku käsitleva soovituse kohta  
- DEVE_AD(2016)578547 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: ELi muutmise kohta delfinaariumitevabaks piirkonnaks  
- P8_DCL(2016)0104 - Kehtivuse kaotanud  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Algatatud : 03-10-2016
Tähtaeg : 03-01-2017
Allakirjutanute arv : 46 - 04-01-2017
Kirjalik deklaratsioon: diskrimineerimise kohta spordis  
- P8_DCL(2016)0098 - Kehtivuse kaotanud  
Santiago FISAS AYXELÀ , Marc TARABELLA , Virginie ROZIÈRE , Hannu TAKKULA , Bogdan Brunon WENTA , Esteban GONZÁLEZ PONS , Rosa ESTARÀS FERRAGUT , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Carlos ITURGAIZ , Hugues BAYET , Ivo BELET , Soraya POST , Ernest URTASUN , José BLANCO LÓPEZ , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 76 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: naiste hügieenitoodete, näiteks tampoonide maksustamise kohta  
- P8_DCL(2016)0089 - Kehtivuse kaotanud  
Karima DELLI , Linnéa ENGSTRÖM , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Molly SCOTT CATO , Josep-Maria TERRICABRAS , Ernest URTASUN , Monika VANA , Ángela VALLINA , Merja KYLLÖNEN , Laura AGEA , Fabio Massimo CASTALDO , Marisa MATIAS , Eleonora EVI , Anneliese DODDS  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 109 - 13-12-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon