Sofia SAKORAFA : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 27-09-2015 : Coalition of the Radical Left (Kreeka)
 • 28-09-2015 / 23-01-2019 : Independent (Kreeka)
 • 24-01-2019 / 01-07-2019 : MeRA25 (Kreeka)

Esimees 

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Väliskomisjon
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Petitsioonikomisjon
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-07-2014 / 09-03-2017 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees
 • 14-06-2016 / 18-01-2017 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 20-06-2016 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi – Põhja-Makedoonia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
 • 10-03-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006) liikmesriikide struktuurireformide toetamise osas  
- ITRE_AD(2018)622212 -  
-
ITRE 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine ja tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/84/EÜ  
- ITRE_AD(2019)632025 -  
-
ITRE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse InvestEU programm  
- ITRE_AD(2018)625308 -  
-
ITRE 
ARVAMUS mis käsitleb vahearuannet mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks  
- ITRE_AD(2018)625481 -  
-
ITRE 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) EL  
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάχθηκε και καταψήφισε για πολλοστή φορά τη διασύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με την οικονομική διακυβέρνηση μέσω της εφαρμογής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας.
Καταψήφισα τις σχετικές με αυτή διατάξεις, γιατί πιστεύω ότι πρόκειται για νεοφιλελεύθερο επινόημα που πλήττει τον πυρήνα της Πολιτικής Συνοχής. Η επίτευξη της οικονομικής σταθερότητας ή της δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν πρέπει να προηγείται της ανάπτυξης και της ομαλής υλοποίησης των επενδύσεων. Παράλληλα, δεν μπορεί να μετατρέπεται σε ένα ακόμη εργαλείο τιμωρίας και κυρώσεων, στο πλαίσιο μιας μη τεκμηριωμένης σχέσης με τα εκάστοτε, ξένα προς την πολιτική της συνοχής, δημοσιονομικά προβλήματα. Αποτελεί διπλή και επαχθή κύρωση στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Η επιβολή ποινών δεν είναι πάντοτε αποτελεσματική και κοστίζει σε όρους οικονομικής ανάπτυξης. Η δε αξιολόγηση της εφαρμογής της είναι κατά βάση υποκειμενική διαδικασία, με αποτέλεσμα να αποκτά πολιτική χροιά η χρήση της και να συνδέεται με εξελίξεις που ξεπερνούν τα κριτήρια που θέτει.
Περαιτέρω, η μακροοικονομική αιρεσιμότητα θέτει σε κίνδυνο την ίση μεταχείριση των κρατών, δημιουργεί έλλειψη πόρων που ενδέχεται να επιδεινώσει ένα υπάρχον δημοσιονομικό πρόβλημα, υπονομεύει την ισότιμη εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής, τιμωρεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεν φέρουν την κύρια ευθύνη για τις δημοσιονομικές αποφάσεις και, τελικά, θέτει σε αμφισβήτηση τη συνολική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της Πολιτικής Συνοχής.

Kanepi raviotstarbeline kasutamine (B8-0071/2019) EL  
 

Πολυάριθμες μελέτες επισημαίνουν ότι η ιατρική χρήση της κάνναβης μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη και ανακούφιση των ασθενών που πάσχουν από πολλές ασθένειες (HIV/AIDS, ψυχικά νοσήματα, επιληψία, Αλτσχάιμερ, καρκίνο, κ.λπ.). Έχει διαπιστωθεί ότι πλέον πολλοί ασθενείς προσφεύγουν στη χρήση της κάνναβης για θεραπευτικούς λόγους, αναγκασμένοι να ακολουθούν παράνομες διαδικασίες.   
Με το ψήφισμα που υιοθετήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2019, το ΕΚ κάλεσε την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να διαχωρίσουν ξεκάθαρα τη χρήση της κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς από τις υπόλοιπες χρήσεις. Παράλληλα, ζήτησε την απλούστευση των διαδικασιών και την επαρκή χρηματοδότηση για την επιστημονική έρευνα στον συγκεκριμένο τομέα.
Υποστήριξα το ψήφισμα γιατί πιστεύω ότι η νομοθετική ρύθμιση για τα φάρμακα με βάση την κάνναβη είναι επωφελής για την κοινωνία. Θα οδηγήσει σε περιορισμό της μαύρης αγοράς, στη διασφάλιση της ποιότητας, στον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στη συγκεκριμένη ουσία και σε πρόσθετα έσοδα για τις δημόσιες αρχές. Εφόσον θα έχουμε ένα ξεκάθαρο και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει να αφήσουμε στην επαγγελματική κρίση των γιατρών τη συνταγογράφηση φαρμάκων με βάση την κάνναβη. Από τη στιγμή που είναι αποτελεσματικά, αυτά τα φάρμακα θα πρέπει να καλύπτονται από τα συστήματα ασφάλειας υγείας με τον ίδιο τρόπο που καλύπτονται και τα υπόλοιπα φάρμακα.

Liidu kodanikukaitse mehhanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) EL  
 

Μέχρι σήμερα, η συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών στηριζόταν στην εθελοντική συμμετοχή των κρατών μελών. Πολυάριθμες φυσικές καταστροφές πλήττουν όλες τις περιοχές της ΕΕ, προκαλώντας εκατοντάδες θύματα και ζημιές δισεκατομμυρίων σε υποδομές. Με νωπή την τραγωδία στο Μάτι, αναδεικνύεται επιτακτικά η ανάγκη δημιουργίας ενός πραγματικού ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (rescEU). Αντιλαμβανόμενη την καίρια σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της κοινής πρόκλησης, υπερψήφισα σε δύο διαδοχικές νομοθετικές φάσεις (Μάιος 2018 και Φεβρουάριος 2019) τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.
Στο ίδιο πλαίσιο, στο κοινό ψήφισμα για τις πυρκαγιές στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018, και στην αντίδραση της ΕΕ που υιοθετήθηκε με πρωτοβουλία μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 με ευρεία πλειοψηφία, υπογραμμίστηκε η άμεση ανάγκη επιτάχυνσης της υιοθέτησης του rescEU. Με το rescEU θα δημιουργηθεί μία νέα ευρωπαϊκή εφεδρεία μέσων και θα ενισχυθούν οι κοινές ικανότητες επιχειρησιακής αντίδρασης. Απτή απόδειξη ότι όταν υπάρχει κοινή βούληση, η αλληλεγγύη γίνεται πράξη.
Η θετική αυτή εξέλιξη δεν αναιρεί το γεγονός ότι την κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία φέρει το κάθε κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, υπενθυμίζω ότι η αποδυνάμωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος πολιτικής προστασίας είναι μία ακόμη ολέθρια επίπτωση των επικίνδυνων μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Küsimused Euroopa Keskpangale ning küsimused ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Parlamendiliige võib esitada kirjalikult vastatavaid küsimusi Euroopa Keskpangale ning küsimusi ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Sellised küsimused edastatakse esmalt vastutava komisjoni esimehele. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Vastused Euroopa Keskpangale esitatud küsimustele ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta 
Vastused parlamendiliikmete küsimustele, mis on esitatud Euroopa Keskpangale, ning küsimustele ühtse järelevalvemehhanismi ja ühtse kriisilahenduskorra kohta. Kodukorra artiklid 140 ja 141 ning III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: inimõiguste ja usuliste õiguste austamise kohta Türgis  
- P8_DCL(2016)0101 - Kehtivuse kaotanud  
Eva KAILI , Kostas CHRYSOGONOS , Sofia SAKORAFA , Maria SPYRAKI , Manolis KEFALOGIANNIS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Theodoros ZAGORAKIS , Demetris PAPADAKIS , Nikos ANDROULAKIS  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 35 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: sõnavabaduse ja inimõiguste kaitsmise kohta Türgis  
- P8_DCL(2016)0090 - Kehtivuse kaotanud  
Kostas CHRYSOGONOS , Manolis KEFALOGIANNIS , Takis HADJIGEORGIOU , Costas MAVRIDES , Martina MICHELS , Eleni THEOCHAROUS , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Renate SOMMER , Eva KAILI , Sofia SAKORAFA  
Algatatud : 12-09-2016
Tähtaeg : 12-12-2016
Allakirjutanute arv : 50 - 13-12-2016
Kirjalik deklaratsioon: tervisespordi (fitness) instruktorite liikuvuse edendamise kohta nende oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamise kaudu  
- P8_DCL(2015)0067 - Kehtivuse kaotanud  
Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Sofia SAKORAFA , Lefteris CHRISTOFOROU , Theodoros ZAGORAKIS , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Demetris PAPADAKIS , Seán KELLY  
Algatatud : 11-11-2015
Tähtaeg : 11-02-2016
Allakirjutanute arv : 51 - 12-02-2016

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon