Hilde VAUTMANS
 • Hilde
  VAUTMANS
 • Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon
 • Liige
 • Belgia Open Vlaamse Liberalen en Democraten
 • Sünnikuupäev: 2. mai 1972, Sint-Truiden

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

562

Euroopa Ülemkogu 28.–29. juuni 2018. aasta kohtumise järeldused (arutelu)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Rohingja põgenike olukord ning rohingja laste kannatused

14-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-14(4.3)

Olukord Gaza sektoris ja Jeruusalemma staatus (arutelu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(13)

Arutelu Belgia peaministri Charles Micheliga Euroopa tuleviku teemal (arutelu)

03-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-03(3)

Lapsrändajate kaitse (arutelu)

02-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-02(28)

Olukord Gaza sektoris

19-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-19(8.1)

Olukord Süürias (arutelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(13)

Olukord Venemaal (arutelu)

17-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-17(16)

Halastustapmised Ugandas

15-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-15(8.3)

Raportid – raportöörina

1

RAPORT eraturvafirmade kohta

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

Raportid – variraportöörina

13

RAPORT ELi ja NATO suhete kohta

AFET
25-05-2018 A8-0188/2018

RAPORT ELi lamba- ja kitsekasvatussektori praeguse olukorra ja tulevikuväljavaadete kohta

AGRI
04-04-2018 A8-0064/2018

RAPORT komisjoni 2016. aasta Kosovo aruande kohta

AFET
09-03-2017 A8-0062/2017

RAPORT naiste ja nende rolli kohta maapiirkondades

FEMM AGRI
08-03-2017 A8-0058/2017

RAPORT pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles

DEVE AFET
22-02-2017 A8-0045/2017

RAPORT ELi suhete kohta Tuneesiaga praeguses piirkondlikus olukorras

AFET
26-07-2016 A8-0249/2016

Raportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Schengeni infosüsteemi kasutamist ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605921

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Schengeni infosüsteemi (SIS) loomist, toimimist ja kasutamist riigipiiri ületamise kontrolli valdkonnas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 515/2014 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1987/2006

AFET
26-07-2017 AFET_AD(2017)605920

Variraportöörina esitatud arvamus

5

ARVAMUSE PROJEKT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrusi (EL) nr 1288/2013, (EL) nr 1293/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1305/2013, (EL) nr 1306/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL

AGRI
14-11-2017 AGRI_AD(2017)613370

ARVAMUS ELi-Aafrika strateegia ning arengu kiirendamise kohta

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (ETIAS) ning muudetakse määrusi (EL) nr 515/2014, (EL) 2016/399, (EL) 2016/794 ja (EL) 2016/1624

AFET
23-08-2017 AFET_AD(2017)604668

ARVAMUS AKV-ELi suhete tuleviku kohta pärast 2020. aastat

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Kosovo)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)584014

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

295

Resolutsiooni ühisettepanek Burundi kohta

04-07-2018 RC-B8-0333/2018

Resolutsiooni ühisettepanek Somaalia kohta

04-07-2018 RC-B8-0323/2018

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0337/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on the political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chisinau

02-07-2018 B8-0330/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

  Motion for a resolution on Somalia

02-07-2018 B8-0327/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Resolutsiooni ettepanek rändekriisi ja humanitaarolukorra kohta Venezuelas ja selle piiridel

02-07-2018 B8-0319/2018

Resolutsiooni ühisettepanek rohingja pagulaste ja eelkõige laste raske olukorra kohta

13-06-2018 RC-B8-0292/2018

  Motion for a resolution Situation of Rohingyas refugees, in particular the plight of children

11-06-2018 B8-0298/2018

NB! Antud resolutsiooni ettepanek on kättesaadav ainult originaalkeeles

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud

1

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

3

Kirjalik deklaratsioon: Downi sündroomiga inimeste kohta

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dominique BILDE , Filiz HYUSMENOVA , Ruža TOMAŠIĆ , Monica MACOVEI , Mara BIZZOTTO , Angel DZHAMBAZKI , Remo SERNAGIOTTO , Marie-Christine BOUTONNET , Milan ZVER , Ivan JAKOVČIĆ , Steeve BRIOIS , Nedzhmi ALI , Arne GERICKE , Rolandas PAKSAS , Nikolay BAREKOV , Andrey KOVATCHEV , Hilde VAUTMANS , Jean-Luc SCHAFFHAUSER , Patricija ŠULIN

Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 69 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: elundidoonorluse kohta

07-03-2016 P8_DCL(2016)0021 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Ivan JAKOVČIĆ , Igor ŠOLTES , Jozo RADOŠ , Hannu TAKKULA , Romana TOMC , José Inácio FARIA , Ilhan KYUCHYUK , Enrico GASBARRA , Filiz HYUSMENOVA , Nedzhmi ALI , Louis MICHEL , Marian HARKIN , Nathalie GRIESBECK , Sophia in 't VELD , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Petras AUŠTREVIČIUS , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Ivo VAJGL , Hilde VAUTMANS , Izaskun BILBAO BARANDICA

Algatatud : 07-03-2016
Tähtaeg : 07-06-2016
Allakirjutanute arv : 113 - 08-06-2016

Kirjalik deklaratsioon: lennuohutuse ja sõjalennukite ohtlike lendude kohta

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Urmas PAET , Kaja KALLAS , Petras AUŠTREVIČIUS , Cecilia WIKSTRÖM , Heidi HAUTALA , Marju LAURISTIN , Tunne KELAM , Indrek TARAND , Artis PABRIKS , Anna Elżbieta FOTYGA , Ilhan KYUCHYUK , Filiz HYUSMENOVA , Jozo RADOŠ , Pavel TELIČKA , Svetoslav Hristov MALINOV , Gabrielius LANDSBERGIS , Bronis ROPĖ , Norica NICOLAI , Inese VAIDERE , Pál CSÁKY , Tibor SZANYI , Kosma ZŁOTOWSKI , Jussi HALLA-AHO , Milan ZVER , Marian-Jean MARINESCU , Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI , Henna VIRKKUNEN , Ian DUNCAN , Patricija ŠULIN , Ivan JAKOVČIĆ , Benedek JÁVOR , Dubravka ŠUICA , Jeppe KOFOD , Hilde VAUTMANS , Ivan ŠTEFANEC , Beata GOSIEWSKA , Mircea DIACONU , Daniel DALTON , Daniel BUDA , Krišjānis KARIŅŠ , Sandra KALNIETE , Pavel SVOBODA

Algatatud : 05-10-2015
Tähtaeg : 05-01-2016
Allakirjutanute arv : 106 - 06-01-2016

Kirjalikult vastatavad küsimused

143

  VP/HR - Humanitarian situation in the Gaza Strip

16-07-2018 E-003933/2018 Komisjon

  VP/HR - The intimidation of Najat Abu Bakr and freedom of expression in Palestine

11-07-2018 E-003837/2018 Komisjon

  Resource exploitation in Virunga and Salonga national parks

11-07-2018 E-003825/2018 Komisjon

  VP/HR - Rohingya children in Myanmar

10-07-2018 E-003782/2018 Komisjon

VP/HR - Dr Ahmad Reza Djalali olukord

04-07-2018 P-003698/2018 Komisjon

Dr Ahmad Reza Djalali olukord

04-07-2018 E-003697/2018 Nõukogu

  Future integration of ELFM in the Landfill Directive and support for the competency network on ELFM

29-06-2018 E-003580/2018 Komisjon

  Support for enhanced landfill mining

29-06-2018 E-003579/2018 Nõukogu

Suuliselt vastatavad küsimused

21

Lapsrändajate kaitse

20-03-2018 O-000031/2018/variant1 Komisjon

Dieselgate 2.0 skandaalist tulenev uurimine

02-02-2018 O-000013/2018 Komisjon

Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt

21-12-2017 O-000101/2017 Komisjon

Venemaa poolt ELi põllumajandustoodete impordile kehtestatud keelu mõju

20-10-2017 O-000081/2017 Komisjon

Välismaal veedetud õpiaja tunnustamine

02-06-2017 O-000048/2017 Komisjon

Lühem arupärimine - VP/HR - ELi-Egiptuse partnerluse prioriteetide kindlaksmääramine

04-05-2017 O-000036/2017 Komisjon

Põhjalikum arupärimine - Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed

12-04-2017 O-000029/2017 Komisjon

Arupärimised

4

VP/HR - ELi reageerimine seksuaalsele väärkäitumisele abiorganisatsioonides

21-03-2018 G-000003/2018 Komisjon

VP/HR - ELi-Egiptuse partnerluse prioriteetide kindlaksmääramine

04-05-2017 K-000002/2017 Komisjon

Brasiilia veiseliha impordiga seotud skandaali tagajärjed

12-04-2017 G-000004/2017 Komisjon

VP/HR - Iisraeli asunduspoliitika

27-01-2017 K-000001/2017 Komisjon

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

597

 

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Ik heb gestemd tegen de beslissing om de onderhandelingen aan te vatten met de Raad op basis van het compromis binnen de Commissie-JURI. Het Internet moet open en vrij blijven, maar de auteurs moeten ook erkend worden in hun rechten. Het huidige akkoord binnen JURI voldeed niet.

 

Euroopa kodanikualgatus (A8-0226/2018 - György Schöpflin)

05-07-2018

Ik heb voor dit verslag gestemd, omdat dit toelaat het Europees Burger Initiatief te gebruiken als een instrument voor maatschappelijke betrokkenheid in de Unie. Ik vind het belangrijk dat het Europees Parlement zich inzet om een passend niveau van openbaar debat te bevorderen.

 

Rakendusotsus DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Horvaatias (A8-0225/2018 - Jaromír Štětina)

05-07-2018

Met de toetreding van Kroatië bij de Europese Unie moeten er nog enkele dossiers geregeld worden. Ik stem in met het uitvoeringsbesluit van de Raad om DNA-gegevens, volgens de EU-wetgeving, automatisch te delen met Kroatië o.a. in de bestrijding van criminaliteit en terrorisme.

 

Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavad finantseeskirjad (A8-0211/2017 - Ingeborg Gräßle, Richard Ashworth)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat dit zal leiden tot een vereenvoudiging van het beheer en het ontvangen van EU-fondsen. Ik steun de aandacht die de Commissie geeft aan de vereenvoudiging voor ontvangers van EU-middelen, het doeltreffender gebruik van financieringsinstrumenten en een flexibeler begrotingsbeheer. Dit zal leiden tot een eenvoudigere en efficiëntere administratie.

 

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem (A8-0322/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit rapport gestemd, omdat zo visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen. Dit helpt onze diensten om te beoordelen of reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid toegelaten kunnen worden op ons grondgebied. Ik steun dit voorstel omdat er vandaag ongeveer 1,4 miljard inwoners vrijgesteld zijn van visumplicht wanneer ze de EU binnen reizen. Er wordt verwacht dat dit aantal tegen 2020 met 20 % zal toenemen. Wij hebben over niet-visumplichtige derde onderdanen, die naar de EU reizen, minder informatie ter beschikking dan over reizigers die wel visumplichtig zijn.

 

ELi reisiinfo ja -lubade süsteem: Europoli ülesanded (A8-0323/2017 - Kinga Gál)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat het goed is dat visumvrije reizigers automatisch getoetst worden aan bestaande EU-informatiesystemen om de aanwezigheid van deze reizigers vanuit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of gezondheid te beoordelen. Ik stemde in met de taken die Europol in deze werden toebedeeld.

 

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (A8-0404/2017 - Monica Macovei)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat ik de Commissie steun in het versterken van het mandaat van EU-LISA zodat het technische oplossingen kan ontwikkelen en uitrollen om de informatiesystemen van de EU interoperabel te maken en zo de leemten in de informatie te dichten en informatie-uitwisseling tussen de informatiesystemen mogelijk te maken.

 

2019. aasta eelarve – volitus kolmepoolseteks läbirääkimisteks (A8-0247/2018 - Daniele Viotti)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd wegens de aandacht voor een hernieuwde EU-defensieagenda, met inbegrip van het ‘European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)’ als een eerste stap in het Europees Defensiefonds. Ik ben ervan overtuigd dat deze gedeelde inspanning zal bijdragen tot de totstandkoming van schaalvoordelen en betere coördinatie tussen de lidstaten en de privésector, die bijdragen aan de strategische belangen van de EU als globale speler.

 

Soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee 73. istungjärgu kohta (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

Ik heb voor dit voorstel gestemd, omdat de EU hiermee aandringt op een hervorming van het VN-systeem en de Veiligheidsraad. Ik steun de 3-pijler-hervorming van de secretaris-generaal, waarbij een brede consensus voor de Algemene Vergadering wordt gezocht, het veto-systeem van de Veiligheidsraad wordt beperkt en de samenstelling van de Veiligheidsraad moet voldoen aan de situatie vandaag, met inbegrip van een permanent zitje voor de EU. Voorts steun ik de prioriteiten die de EU in deze vergadering wil aanhalen omtrent vrede en veiligheid, vrouwenrechten, non-proliferatie, mensenrechten, klimaat en de Global Compact voor migratie.

 

Rändekriis ja humanitaarolukod Venezuelas ja selle piiridel (RC-B8-0315/2018, B8-0315/2018, B8-0316/2018, B8-0317/2018, B8-0318/2018, B8-0319/2018, B8-0320/2018, B8-0321/2018)

05-07-2018

Ik maak me ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Venezuela. Grote aantallen doden en een ongekende instroom van migranten en vluchtelingen. Vele Venezolanen voelen zich gedwongen om hun land te verlaten als gevolg van het gebrek aan voedsel, drinkwater en geneesmiddelen.
De Venezolaanse autoriteiten moeten erkennen dat er sprake is van een humanitaire crisis en voorkomen dat de situatie verslechtert. Ik stemde voor deze gemeenschappelijke resolutie.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G165
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Winston Churchill
  M02002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • Europees Parlement
  Wiertzstraat
  Altiero Spinelli 09G165
  1047 Brussel