Jordi SOLÉ : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 03-01-2017 / 01-07-2019 : Esquerra Republicana de Catalunya (Hispaania)

Liikmed 

  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Väliskomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Eelarvekomisjon
  • 01-02-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

Asendusliige 

  • 19-01-2017 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Inimõiguste allkomisjon
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees
  • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õiguste ja väärtuste programm  
- BUDG_AD(2018)625488 -  
-
BUDG 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet  
- FEMM_AD(2018)623716 -  
-
FEMM 
ARVAMUS arengukoostöö rahastamisvahendi, humanitaarabi rahastamisvahendi ja Euroopa Arengufondi rakendamise kohta  
- BUDG_AD(2018)616589 -  
-
BUDG 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AFET_AD(2019)630541 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2017. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, X jagu – Euroopa välisteenistus  
- AFET_AD(2019)630542 -  
-
AFET 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse õigusprogramm  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Põhjalikumad arupärimised 
Põhjalikumaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi koos aruteluga võivad Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 139 ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Parlamendiliikmed võivad anda täiskogu hääletuse kohta kirjalikke selgitusi. Kodukorra artikkel 194

Loetelu kolmandatest riikidest, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja neist kolmandatest riikidest, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) EN  
 

. – It is beyond doubt that I fully support the free movement of persons and that UK nationals should be able to enter the Schengen area without visas and EU citizens should be able to enter the UK. However, I strongly disagree with the removal of the rapporteur against his will due to pressure from Spanish MEPs from the EPP, S&D and ALDE to secure the inclusion of a footnote describing Gibraltar as a colony. As this could set an unacceptable precedent, and I support Gibraltarʼs right to self-determination, I voted against the report on a ʻvisa waiver for UK nationals after Brexitʼ.

Autoriõigused digitaalsel ühtsel turul (A8-0245/2018 - Axel Voss) EN  
 

. – I voted against the reform of the Directive on Copyright in the Digital Single Market. I respect the rights of the creators and I consider that it is essential to establish a regulation that protects them adequately, but I am not satisfied with the current reform proposal, especially for the incorporation of two elements - the so-called ‘link tax’ and the ‘Upload filters’ - which under the guise of guaranteeing fair remuneration for authors, end up benefitting large search engines and platforms to the detriment of their competitors. Due to the rejection of the amendments that had been proposed by the Greens/EFA, and that raised alternatives to the most controversial aspects, we voted against the directive.
I will continue working to achieve a regulation that guarantees both copyright and freedom of expression, since I believe that they should be perfectly compatible.

Olukord Venezuelas (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) EN  
 

. – I voted against the resolution of 31 January 2019 on the situation in Venezuela, which recognises Mr. Guaidó as the legitimate interim President of Venezuela. I decided to vote against this resolution because my position was fully covered by the resolution tabled by my own group – Greens/EFA – in which there is no unilateral recognition of Mr. Guaidó as President of Venezuela, but instead there is a condemnation of the escalation of violence in Venezuela, as well as an honest call on all sides to enter into an inclusive and credible dialogue aimed at finding a long-term and lasting solution.

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Individuaalsed resolutsiooni ettepanekud  
Iga parlamendiliige võib esitada resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Vastuvõetavad ettepanekud edastatakse vastutavale komisjonile, kes otsustab, millist menetlust kasutada. Kodukorra artikkel 143

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele