Rupert MATTHEWS : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta (uuesti sõnastatud)  
- CULT_AD(2018)625322 -  
-
CULT 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt