• Werner   LANGEN  

Werner LANGEN : Variraportöörina esitatud arvamus - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta  
- ECON_AD(2018)625343 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2017)595631 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Pangandusjärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2017)595630 -  
-
ECON 
ARVAMUS Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve 2015. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta  
- ECON_AD(2017)595632 -  
-
ECON