Giles CHICHESTER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 05-07-2011 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige
 • 06-07-2011 / 30-01-2012 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 31-01-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Conservative Party (Ühendkuningriik)

Asepresident 

 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Euroopa Parlament

Aseesimees 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks
 • 05-07-2011 / 16-01-2012 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Petitsioonikomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportid – variraportöörina 
Fraktsioonid võivad iga raporti puhul nimetada variraportööri, kes jälgib raporti arengut vastutavas komisjonis ja peab raportööriga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega nähakse ette sätted, mis käsitlevad Euroopa elektroonilise side ühtset turgu ja ühendatud Euroopani jõudmiseks vajalikke meetmeid, ning millega muudetakse direktiive 2002/20/EÜ, 2002/21/EÜ ja 2002/22/EÜ ning määrusi (EÜ) nr 1211/2009 ja (EL) nr 531/2012  
- A7-0190/2014 -  
-
ITRE 

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Liidu institutsioonide asukohad  
- PETI_AD(2013)510780 -  
-
PETI 
ARVAMUS Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus  
- ITRE_AD(2013)506024 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades  
- PETI_AD(2012)496666 -  
-
PETI 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse meretranspordist pärit süsinikdioksiidiheite seiret, aruandlust ja kontrolli ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve projekti kohta  
- ITRE_AD(2013)519558 -  
-
ITRE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi kohta ning direktiivi 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta  
- ITRE_AD(2013)508012 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon parlamendiliikmete osalemise kohta kutse alusel kolmandate isikute korraldatud üritustele