Olli REHN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Suomen Keskusta (Soome)

Asepresident 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Euroopa Parlament

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Euroopa Parlamendi juhatus
  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 01-07-2014 / 26-04-2015 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 14-07-2014 / 26-04-2015 : Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis
  • 24-07-2014 / 26-04-2015 : Regionaalarengukomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu sõlmimise kohta Euroopa Liidu nimel  
- INTA_AD(2014)537345 -  
-
INTA 
ARVAMUS nõukogu otsuse eelnõu kohta ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise assotsieerimislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta  
- INTA_AD(2014)537396 -  
-
INTA 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa energiajulgeoleku strateegia kohta  
- INTA_AD(2015)546894 -  
-
INTA 
ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate juurdepääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni  
- REGI_AD(2015)539800 -  
-
REGI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon