Linda McAVAN : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 01-07-2014 / 18-04-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 01-07-2014 / 18-04-2019 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Arengukomisjon
 • 25-01-2017 / 18-04-2019 : Arengukomisjon

Liikmed 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Arengukomisjon
 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 14-07-2014 / 18-04-2019 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 18-09-2014 / 18-04-2019 : Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Arengukomisjon
 • 25-01-2017 / 18-04-2019 : Komisjonide esimeeste konverents

Asendusliige 

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Kalanduskomisjon
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Rahapesu, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva liidu õiguse kohaldamisel ilmnenud väidetavate rikkumiste ja haldusomavoli uurimise komisjon
 • 19-01-2017 / 18-04-2019 : Kalanduskomisjon

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Samoa ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluslepinguga  
- DEVE_AD(2018)628428 -  
-
DEVE 
ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid  
- DEVE_AD(2018)626670 -  
-
DEVE 
ARVAMUS ELi välisrahastamisvahendite rakendamise kohta: vahekokkuvõte 2017. aastal ja 2020. aasta järgne tulevane struktuur  
- DEVE_AD(2018)615407 -  
-
DEVE 

Suuliselt vastatavad küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 136

Lühemad arupärimised 
Lühemaid kirjalikult vastatavaid arupärimisi Euroopa Komisjonile, nõukogule või komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale võivad esitada parlamendikomisjonid, fraktsioonid või vähemalt 5% parlamendi liikmetest. Kodukorra artikkel 130a ja III lisa

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta lastehalvatuse likvideerimisel  
- P8_DCL(2015)0008 - Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud  
Linda McAVAN , Mairead McGUINNESS , Davor Ivo STIER , Maria HEUBUCH , Enrique GUERRERO SALOM , Charles GOERENS , Louis MICHEL , Nirj DEVA , Elmar BROK , Michael GAHLER  
Algatatud : 09-03-2015
Tähtaeg : 09-06-2015
Vastu võetud (kuupäev) : 09-06-2015
Allakirjutanute nimekiri : P8_PV(2015)06-11(ANN01)
Allakirjutanute arv : 404 - 10-06-2015

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon