David CASA
 • David
  CASA
 • Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon
 • Liige
 • Malta Partit Nazzjonalista
 • Sünnikuupäev: 16. november 1968, Valletta

Sõnavõtt/sõnavõtud täiskogu istungil

731

Humanitaarhädaolukorrad Vahemerel ja ELi liikmesriikide solidaarsus (arutelu)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(14)

Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (arutelu)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(3)

Suureneva sotsiaal-majandusliku ebavõrdsuse tagajärjed Euroopa kodanikele (temaatiline arutelu)

07-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-07(13)

Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides (arutelu)

17-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-17(17)

Sotsiaalsamba rakendamine (arutelu)

13-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-13(19)

Õigusriigi põhimõte Maltal (arutelu)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(11)

Malta eesistumisperioodi ülevaade (arutelu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(2)

Komisjoni 2018. aasta tööprogrammi ettevalmistamine (arutelu)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(11)

Raportid – raportöörina

1

Raportid – variraportöörina

2

Raportöörina esitatud arvamus

9

ARVAMUS õiguspäraste meetmete kohta üldsuse huvides äriühingute ja avalik-õiguslike asutuste konfidentsiaalset teavet avaldavate rikkumisest teatajate kaitseks

EMPL
13-07-2017 EMPL_AD(2017)601037

ARVAMUS Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid

EMPL
08-02-2016 EMPL_AD(2016)571661

ARVAMUS Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571667

ARVAMUS Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571665

ARVAMUS Euroopa Koolitusfondi 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571664

ARVAMUS Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571663

ARVAMUS Euroopa Liidu ametite 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise ning tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta

EMPL
26-01-2016 EMPL_AD(2016)571662

ARVAMUS Euroopa Investeerimispanga 2013. aasta aruande kohta

EMPL
22-01-2015 EMPL_AD(2015)539693

ARVAMUS Euroopa Keskpanga 2013. aasta aruande kohta

EMPL
08-12-2014 EMPL_AD(2014)539692

Variraportöörina esitatud arvamus

2

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta seoses Kreeka erimeetmetega

EMPL
16-09-2015 EMPL_AD(2015)567665

ARVAMUS ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus isikukaitsevahendite kohta

EMPL
07-04-2015 EMPL_AD(2015)544202

Ühiselt esitatud resolutsiooni ettepanekud

8

Resolutsiooni ettepanek ettevõtja sotsiaalse vastutuse kohta

12-03-2018 B8-0155/2018

Resolutsiooni ettepanek suveaja korra kohta

31-01-2018 B8-0071/2018

Resolutsiooni ettepanek viipekeelte ja elukutseliste viipekeele tõlkide kohta

16-11-2016 B8-1230/2016

Resolutsiooni ühisettepanek noorte tööhõive kohta

16-07-2014 RC-B8-0027/2014

Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive kohta

15-07-2014 B8-0051/2014

Kirjalik(ud) deklaratsioon(id)

6

Kirjalik deklaratsioon: kadunud pagulaslaste kohta

21-11-2016 P8_DCL(2016)0119 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Deirdre CLUNE , Brian HAYES , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN , Monica MACOVEI , Ivan JAKOVČIĆ , David CASA , Esther de LANGE , Claude ROLIN , Mariya GABRIEL

Algatatud : 21-11-2016
Tähtaeg : 21-02-2017
Allakirjutanute arv : 45 - 22-02-2017

Kirjalik deklaratsioon: ELi sinise kaardi rändesüsteemi kohta

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Deirdre CLUNE , Claudia ȚAPARDEL , Markus PIEPER , Marian-Jean MARINESCU , Salvatore Domenico POGLIESE , Marian HARKIN , Yana TOOM , Renate WEBER , David CASA , Brian HAYES

Algatatud : 06-06-2016
Tähtaeg : 06-09-2016
Allakirjutanute arv : 29 - 07-09-2016

Kirjalik deklaratsioon: müümata jäänud tarbimiskõlblike toiduainete heategevuseks annetamise kohta

14-10-2015 P8_DCL(2015)0061 Suletud, parlamendiliikmete enamus on allkirjastanud

Üksikasjad

Hugues BAYET , Angélique DELAHAYE , Stanisław OŻÓG , Petr JEŽEK , Younous OMARJEE , Ernest URTASUN , Marco VALLI , Maria ARENA , Marc TARABELLA , Mariya GABRIEL , Patrick LE HYARIC , Eva JOLY , Fabio Massimo CASTALDO , Guillaume BALAS , Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , José BLANCO LÓPEZ , Simona BONAFÈ , Biljana BORZAN , Nikos ANDROULAKIS , Virginie ROZIÈRE , Sylvie GUILLAUME , José BOVÉ , Anneliese DODDS , Neena GILL , Victor NEGRESCU , Claudia ȚAPARDEL , Kathleen VAN BREMPT , David CASA , Karima DELLI , Pascal DURAND

Algatatud : 14-10-2015
Tähtaeg : 14-01-2016
Vastu võetud (kuupäev) : 14-01-2016
Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 18-01-2016 aasta protokolli lisas 01
Allakirjutanute arv : 388 - 15-01-2016

Kirjalik deklaratsioon: erinevuste kohta toodete deklaratsioonides, koostises ja maitses ELi ida- ja lääneturgudel

06-07-2015 P8_DCL(2015)0027 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Dubravka ŠUICA , Patricija ŠULIN , Jana ŽITŇANSKÁ , Nicola CAPUTO , Renata BRIANO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Andor DELI , György HÖLVÉNYI , David CASA , Miroslav MIKOLÁŠIK

Algatatud : 06-07-2015
Tähtaeg : 06-10-2015
Allakirjutanute arv : 84 - 06-10-2015

Kirjalik deklaratsioon: glaukoomi ennetamise ja ravi kohta

09-02-2015 P8_DCL(2015)0007 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 59 - 11-05-2015

Kirjalik deklaratsioon: pea- ja kaelapiirkonna vähi ennetamise ja ravi kohta

09-02-2015 P8_DCL(2015)0006 Kehtivuse kaotanud

Üksikasjad

Aldo PATRICIELLO , Giovanni TOTI , Alberto CIRIO , Daniela AIUTO , Salvatore CICU , Andrea COZZOLINO , Alessandra MUSSOLINI , Lorenzo CESA , David CASA , Raffaele FITTO , Alessia Maria MOSCA

Algatatud : 09-02-2015
Tähtaeg : 09-05-2015
Allakirjutanute arv : 57 - 11-05-2015

Kirjalikult vastatavad küsimused

200

  Compatibility with EU law

16-04-2018 E-002149/2018 Komisjon

  2018 Country Report on Malta

14-03-2018 E-001550/2018 Komisjon

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 E-001513/2018 Komisjon

  VAT on provision of yachts

12-03-2018 P-001512/2018 Komisjon

  Compromising relationship between Joseph Muscat and the Azeri regime

28-04-2017 P-002993/2017 Komisjon

  Corruption and the rule of law

27-04-2017 E-002958/2017 Komisjon

  Return policy on migration

04-04-2017 E-002531/2017 Komisjon

  Air pollution in the developing world

04-04-2017 E-002523/2017 Komisjon

  EU Public Prosecutor's Office

04-04-2017 E-002522/2017 Komisjon

  Asthma treatment in Europe

04-04-2017 E-002521/2017 Komisjon

Suuliselt vastatavad küsimused

3

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

313

 

Euroopa Parlamendi koosseis (A8-0207/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira)

13-06-2018

I voted in favour of this report which sets out the European Parliament recommendation on the future composition of the European Parliament once the UK exits the EU. The report proposes a reduction of 46 EP seats as the UK leaves the Union, and limits the redistribution of UK seats to 27 seats used to bring the distribution in line with Treaty requirements. 705 MEPs are expected to be elected in 27 Member States in the 2019 European elections. Once the European Council adopts this decision at the European Council meeting in June, Member States will roll out the necessary preparations for the European Parliament elections scheduled between 23 to 26 May 2019.

 

ELi ja Islandi leping välispiire ja viisasid puudutavate täiendavate normide kohta aastateks 2014–2020 (A8-0196/2018 - Anders Primdahl Vistisen)

13-06-2018

I voted in favour of the recommendation to support the agreement between the EU and Iceland because it reflects the shared responsibility for an efficient, high and uniform level of control at the external borders in compliance with fundamental freedoms and human rights. This agreement serves to conclude the arrangements for the participation of Iceland in the ISF Borders and Visa programme.

 

Harrastuskalapüügi olukord ELis (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018

I voted in favour of this report, as I believe that we need to monitor the impact of recreational fisheries in the EU when considering future regulations. We need to find the right way of including recreational fisheries in the next common fisheries policy. This can be achieved only after a complete evaluation based on reliable full data and a fair definition of recreational fisheries: otherwise it is going to be difficult to understand which data Member States must collect. It should be noted that the impact varies between fish stocks, from 2% to 72% of the total catch. Within this context, marine and freshwater recreational and semi-subsistence fisheries could represent a significant source of fishing mortality, have an impact on ecosystems, and interact with commercial fisheries and users of the marine and freshwater environment. However, the evidence needed to manage these fisheries is often limited and difficult to collect because of the large numbers of widely distributed small fishing vessels and individuals on the shore, exploiting highly mixed fisheries using a variety of gear types.

 

Keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute kliirimiskohustus, teatamisnõuded ja riskimaandamismeetmed ning kauplemisteabehoidlad (A8-0181/2018 - Werner Langen)

12-06-2018

I voted in favour of adopting the mandate for trilogue negotiations. The main objective of EMIR is to reduce systemic risk by increasing the transparency of the derivatives market, through different requirements. The Commission proposal to amend the EMIR Regulation simplifies the rules applicable to over-the-counter derivatives and makes them more proportionate in order to reduce costs and the regulatory burden weighing on market participants, without putting financial stability at risk. There was broad agreement in the European Parliament on this proposal, the most controversial point being the treatment of pension funds.

 

Tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirjad ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (A8-0364/2016 - Marian-Jean Marinescu)

12-06-2018

. ‒ The EPP line was overwhelmingly preserved. The new regulation contains, for the first time, Europe-wide rules for the registration and certification of drones. Also, the EASA will start developing risk-based safety procedures for national aviation authorities instead of the one-size-fits-all that is currently used. A risk and performance-based approach like the one adopted today is long overdue and will improve the effectiveness of our safety controls and significantly cut red tape for airlines and airports.

 

Uute raskeveokite CO2-heide ja kütusekulu (A8-0010/2018 - Damiano Zoffoli)

12-06-2018

. ‒ I voted in favour of this Report, which constitute a necessary step closer for the EU to meet the ambitious targets for emissions reduction in 2030, to which the transport sector must contribute. The heavy-duty vehicles (HDV) sector is a significant source of emissions, representing 5 per cent of total EU emissions, about 20 per cent of all transport emissions and close to 25 per cent of road transport emissions. Without further action this will increase to around 30 per cent in 2050. This proposal for a Regulation lays down precise requirements for the monitoring and reporting of CO2 emissions from and fuel consumption of new HDVs registered in the EU. It also implements the 2016 European Strategy for Low-Emission Mobility, whose goals include reducing greenhouse gas emissions in road transport by at least 60 per cent in 2050 and drastically reducing the emission of air pollutants.

 

Hariduse ajakohastamine ELis (A8-0173/2018 - Krystyna Łybacka)

12-06-2018

Keeping the educational system throughout the EU updated and modernised is essential in order to keep the EU competitive. The report sends a strong signal to the Member States and regional authorities as regards the need to increase investment in education, using the European Structural and Investment Funds, and to support teachers and managers, both in the area of modern technologies and in the development of learner—centred teaching methods. High-quality education should be measured by the wealth of knowledge and skills passed on, as well as creativity and a capacity for lifelong learning. I particularly support the commitment to uphold the principles laid out in the EU New Skills Agenda as well as the employment opportunities of low-skilled adults in the EU.

 

Liikumine jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise Euroopa vesiviljelussektori suunas (A8-0186/2018 - Carlos Iturgaiz)

12-06-2018

I voted in favour of this report. I believe that we need to find ways to help the EU aquaculture industry overcome the current challenges by turning it into a more sustainable and innovative industry. The excellent quality of EU seafood should constitute a major competitive advantage for EU aquaculture; however, EU aquaculture production is stagnating in contrast with strong growth in other regions of the world. The EU should take advantage of its know-how, expertise and its values – maintaining these while exporting them to third countries which wish to access the EU seafood market. Also, the future CFP should include measures and the necessary financial means (from the new European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)) to accompany the sustainable development of a blooming EU aquaculture sector.

 

ELi Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. The EUSF aims to enable the Union to respond in a rapid, efficient and flexible manner to emergency situations and to show solidarity with the population of regions struck by disasters. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

 

Paranduseelarve projekt nr 1/2018, mis on lisatud ettepanekule võtta kasutusele ELi Solidaarsusfond toetuse maksmiseks Kreekale, Hispaaniale, Prantsusmaale ja Portugalile (C8-0181/2018)

30-05-2018

. ‒ I voted in favour of the draft amending budget accompanying the Commission to mobilise the European Union Solidarity Fund (EUSF) to grant financial assistance relating to forest fires in Portugal and Spain, hurricanes in France and earthquakes in Greece. This is the first mobilisation decision of 2018 and the total amount proposed complies with the annual celling provisions for EUSF of EUR 500 million.

Kontakt

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10027
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Aadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E154
  1047 Brussels